L’App Bible en Français

Ìfìwéránṣẹ́ yí tún wà ní: Gẹ̀ẹ́sì Èdè Afrikaans Èdè Indonesia Jamaní Èdè Sípénì Èdè Filipino (Tagalog) Faransé Èdè Ìtàló Èdè Dutch Èdè Pọtugí Èdè Romanian Èdè Rọ́síà Èdè Japaní Èdè China (Èyí tó rọrùn) Èdè China (ìbílẹ̀) Èdè Korea Èdè Lárúbáwá Èdè Belarusian Èdè Bengali Èdè Bulgaria Èdè Danish Èdè Istóníà Èdè Finnish Èdè Georgia Gíríkì Hébérù Èdè Hindi Èdè Hungary Èdè Kannada Èdè Malay Èdè Mongolian Èdè Nepali Èdè Norwegian Pẹ́rúsì Èdè Polish Èdè Pọtugí (Potugal) Èdè Sinhala Èdè Slovak Èdè Swahili Èdè Swedish Èdè Tamil Èdè Telugu Èdè Thai Èdè Turkish Èdè Ukarain Èdè Urdu Èdè Vietnamese Èdè Zulu Èdè Czech Èdè Khmer Èdè Malayali Èdè Sípénì (Spain) Èdè Burmese Èdè Lithuania Èdè Marathi Èdè Punjabi Èdè Gujarati Èdè Macedónìà Èdè Amharic Èdè Burmese (Zawgyi) Èdè Uzbek Èdè Serbia Armenian Èdè Icelandic Èdè Croatia Èdè Albania Èdè Welsh Èdè Catalan Èdè Latvia Èdè Haitian Creole