L’App Bible en Français

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Tiếng ả Rập Tiếng Belarus Tiếng Bengali Tiếng Bungari Ngôn ngữ Đan Mạch Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan Ngôn ngữ Georgian Tiếng Hy Lạp Tiếng Do Thái Tiếng Hindi Tiếng Hungari Ngôn ngữ Kannada Tiếng Malay Mông Cổ Tiếng Nepal Tiếng Na Uy Tiếng Farsi Phần Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Sinhala Ngôn ngữ Séc Swahili Tiếng Thụy Điển Tiếng Tamil Tiếng Telugu Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Ucraina Tiếng Pakistan Zulu Ngôn ngữ Séc Tiếng Khmer Tiếng Mã Lai Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Miến Diện Tiếng Litva Tiếng Marathi Tiếng Pubjab Gujarati Ngôn ngữ Ma-xê-đô-ni Tiếng Ả Rập Tiếng Miến Diện Ngôn ngữ Uzbek Tiếng Serbia Armenian Tiếng Iceland Ngôn ngữ Croatia Ngôn ngữ An-ba-ni Ngôn ngữ xứ Wales Ngôn ngữ Catalan Ngôn ngữ Latvia Tiếng Creole của Haiti Tiếng Yoruba