Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 11 2019

Tôi ngước mắt lên trên núi

Psalm 121 - I will life up my eyes to the hills

1  
Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?

2  
Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va Là Đấng dựng nên trời và đất.

3  
Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

4  
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.

5  
Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.

6  
Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

7  
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.

8  
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi Khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

Psalm 121 in Vietnamese

Psalm 121 in English

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 10 2019

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 9 2019

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 8 2019