Lejuplādē bezmaksas Bībeles lietotni

Iegūsti bezmaksas Bībeli

savam tālrunim un planšetdatoram


Lejupielādē Bībeles lietotni

Ņem Dieva Vārdu sev līdzi, lai kurp tu dotos, lejupielādējot bezmaksas Bībeles lietotni. Klausies audio Bībeles, veido lūgšanas, mācies kopā ar draugiem un dari daudz ko citu

Lasi Bībeli tiešsaistē – Latviešu

Lasi Bībeli tiešsaistē

Tas Kungs ir mans gans

Tas Kungs ir mans gans

1  
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

2  
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.

3  
Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

4  
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.

5  
Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.

6  
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

Psalm 23 in Latvian

Psalm 23 in English

Es esmu pasaules gaisma

Es esmu pasaules gaisma

Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”

Jāņa 8:12

Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot.

Jesajas 9:2

Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?

Psalmi 27:1

Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.

2. korintiešiem 4:6

Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.

Romiešiem 8:10-11

Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Efeziešiem 5:8

Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

1. Jāņa 1:7-9

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mateja 5:14-16

Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.

Jāņa 1:5

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna

4  
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

5  
Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.

6  
Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

7  
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.

8  
Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.

9  
Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.

10  
Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.

11  
Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu.

12  
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.

13  
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

1 Corinthians 13 in Latvian

1 Corinthians 13 in English

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā

1  
Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā

2  
tas saka uz To Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!”

3  
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

4  
Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.

5  
Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida

6  
nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.

7  
Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.

8  
Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.

9  
Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.

10  
Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij

11  
jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.

12  
Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

13  
Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!

14  
“Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.

15  
Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.

16  
Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!”

Psalm 91 in Latvian

Psalm 91 in English