พระคัมภีร์มีชีวิต

พระคัมภีร์มีชีวิต

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

ฮีบรู 4:12

พระคัมภีร์มีชีวิต

แผนการอ่าน – พฤศจิกายน 2021

แผนการอ่าน – ตุลาคม 2021

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: 1 เธสะโลนิก – 1 ทิโมธี

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: 1 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 2 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 1 ทิโมธี

แผนการอ่าน – กันยายน 2021