Mina ngingukukhanya kwezwe

Mina ngingukukhanya kwezwe

Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi: “Mina ngingukukhanya kwezwe; ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila.”


NgokukaJohane 8:12

Abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu; abahlezi ezweni lethunzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela.


U-Isaya 9:2

UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami; ngizakwesaba bani na? UJehova uyinqaba yokuphila kwami; ngizakuba novalo ngobani na?


AmaHubo 27:1

Ngokuba uNkulunkulu owathi: “Akuvele ukukhanya ebumnyameni, kukhanye,” nguyena owakhanyisa ezinhliziyweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu.


2 kwabaseKorinte 4:6

Uma uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono, kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma-ke uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye uMoya wakhe ohlala kini.


KwabaseRoma 8:10-11

Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini; hambani njengabantwana bokukhanya


Kwabase-Efesu 5:8

kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi.


1 kaJohane 1:7-9

“Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibani, asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini; khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini.


NgokukaMathewu 5:14-16

ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga.


NgokukaJohane 1:5

Download-a i-Bhayibheli lamahhala

Thola iBhayibheli lamahhala

lefowuni, nethebulethi
kanye nekhompuyutha yakho


Download-a i-Bhayibheli lamahhala

Kunzima ukuhlala ugxile kuNkulunkulu naseZwini lakhe. Yingakho i-App yeBhayibheli le-YouVersion yamahhala ikunika izindlela zokufuna inhliziyo kaNkulunkulu nsukuzonke:  lalela amaBhayibheli alalelwayo, qala Imikhuleko, funda Nabangane, hlola izinguqulo zebhayibheli ezingaphezu kuka-2 000, nokunye okuningi. Manje kumadivayisi angaphezu kwezigidi ezingama-400 emhlabeni wonke!

Download-a i-Bhayibheli lamahhala

Amavesi eBhayibheli – Mashi 2021 – Bazithobe abantu…

Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha owamandla, nowothando, nowokuzikhuza.


2 kuThimothewu 1:7

“Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo.


2 iziKronike 7:13-14

ungesabi, ngokuba mina nginawe;ungapheli amandla,ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho;ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza,yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami.


U-Isaya 41:10

Wozani, bantu bami,ningene emakamelweni enu,nizivalele iminyango,nicashe ngokuphazima kweso,kuze kudlule ulaka.Ngokuba bhekani,uJehova uyaphuma endaweni yakheukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni;umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo,ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.


U-Isaya 26:20-21

Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhliziyweni yami,ngalokho nginethemba:ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe,ngokuba ububele bakhe abupheli.Busha ekuseni njalo;ukuthembeka kwakho kukhulu.UJehova uyisabelo sami,usho umphefumulo wami;ngakho ngiyakwethemba kuye.


IsiLilo 3:21-24

Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.


EkaJakobe 1:12

Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo.


KumaHeberu 13:16

Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonkenohlezi emthunzini kaSomandlauthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yaminoNkulunkulu wami engimethembayo.”


AmaHubo 91:1-2

I-Bible App Yezingane manje ivumelanisa kuwo wonke amadivaysi!

Iphrofayela ye Bible App yezingane

“Hey! Lokhu kunezinkanyezi zami zonke!”

Imiklomelo yezingane ye-Bible App yezingane zakho yayihlale igcinwe kudivayisi lapho beyithola khona. Uma izingane zakho zithola idivaysi entsha, noma uma ubavumela ukuba basebenzise i-Bible App Yezingane efonini ehlukile, kwakudingeka baqale kusukela ekuqaleni. Akusenjalo.

Manje inqubekelaphambili yengane ngayinye iyagcinwa, kuvumelaniswe kuwo wonke amadivayisi akho!

Njengomzali noma umnakekeli, isibuyekezo sakamuva se- Bible App yezingane sikuvumela ukuthi ungene nge akhawuntiyakho eseyikhona ye-YouVersionfuthi umise i-avatar eyehlukile yengane yakho ngayinye. Kuyashesha futhi kulula ukwengeza iphrofayeli. Izingane zakho zingakwazi ngisho ukuzikhethela ne-avatar yazo kunye nombala eziwuthandayo.

Thola i-App ebuyekeziwe

Manje izingane sezingakwazi ukuzitholela i App yebhayibheli yezingane ngesiZulu!

Namhlanje, sisonke ngokubambisana nabalingani bethu i- OneHope, siyathokoza ukunazisa ngokokuqala i-App yeBhayibheli yezingane nge siZulu. Manje, izingane eziningi kunakuqala, sezinethuba lokuthokozela iBhayibheli ngokwazo.

Ukuya kwezinye izilimi ngokulula, phakathi kumaSethingi e App

  1. Yenza isiqiniseko sokuthi u-Update i-App kule esisanda kuyikhipha.
  2. Vula i-App mase Thinta i-Icon eyigiya () ukuvula AmaSethingi.
  3. Thinta ulimi mase ukhetha olidingayo.

i-Audio isizodlala ngalololimi, kanye nayo yonke imibhalo ngalelolimi

Sicela usisize ukuthokozela lezi zindaba ezimnandi!

yabelana
Tweet
Email


Nge App yeBhayibheli yezingane

yenziwe ngokuhlanganyela ne OneHope, i-App yeBhayibheli yezingane isuka kwi YouVersion, abakhi be App yeBhayibheli. Yakhiwele ukunikeza injabulo egcwele eBhayibhelini ngokwabo, i-App yeBhayibheli yezingane isifakwe ngaphezu kuka 19 Million wama -Apple, Android, nakumaKindle, futhi ihlezi imahhala. Izingane zakuwo wonke umhlaba, sezithokozela i-App yeBhayibheli yezingane, ngezilimi ezingu 34 — manje sekuneyesiZulu!

App Store Google Play Amazon