હું માનવજગતનું અજવાળું છું

હું માનવજગતનું અજવાળું છું

ફરીથી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, ‘હું માનવજગતનું અજવાળું છું; જે કોઈ મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહિ ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે.’”


યોહ. 8:12

અંધકારમાં ચાલનારા લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોયો છે;મૃત્યુની છાયાના દેશમાં રહેનારાઓ પર અજવાળું પ્રકાશ્યું છે.


યશા. 9:2

યહોવાહ મારા ઉદ્ધારનાર તથા પ્રકાશ છે;હું કોનાથી બીહું?યહોવાહ મારા જીવનનું સામર્થ્ય છે;મને કોનો ભય લાગે?


ગી.શા. 27:1

કેમ કે જે ઈશ્વરે જેમણે અંધારામાંથી અજવાળાંને પ્રકાશવા ફરમાવ્યું; તે મુજબ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં ચહેરા પરનો ઈશ્વરના મહિમાના જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપણા હૃદયોમાં પાડે.


2 કરિં. 4:6

અને જો ખ્રિસ્ત તમારામાં છે તો પાપને લીધે શરીર તો મૃત છે, પણ ન્યાયીપણાને લીધે આત્મા જીવે છે.જેમણે ઈસુને મરણમાંથી સજીવન કર્યા, તેમનો આત્મા જો તમારામાં વસે છે, તો જેણે ખ્રિસ્ત ઈસુને મરણમાંથી સજીવન કર્યા, તેઓ તમારામાં વસનાર પોતાના આત્મા દ્વારા તમારા મર્ત્ય શરીરોને પણ સજીવન કરશે.


રોમ. 8:10-11

કેમ કે તમે પહેલાં અંધકારમાં હતા પણ હવે પ્રભુમાં પ્રકાશરૂપ છો; પ્રકાશનાં સંતોને ઘટે એ રીતે ચાલો.


એફે. 5:8

પણ જેમ તે પ્રકાશમાં છે, તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ, તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે અને તેમના પુત્ર ઈસુનું રક્ત આપણને બધાં પાપથી શુદ્ધ કરે છે.જો આપણે કહીએ કે, આપણામાં પાપ નથી, તો આપણે પોતાને છેતરીએ છીએ અને આપણામાં સત્ય નથી. જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ, તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે.


1 યોહ. 1:7-9

તમે માનવજગતનું અજવાળું છો. પહાડ પર વસાવેલું નગર સંતાઈ રહી શકતું નથી.દીવો કરીને તેને વાસણ નીચે નહિ, પણ દીવી પર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે ઘરમાંના બધાને તે અજવાળું આપે છે. તેમ જ તમે તમારું અજવાળું લોકોની આગળ એવું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારાં સદકૃત્યો જોઈને સ્વર્ગમાંનાં તમારા પિતાનો મહિમા કરે.


માથ. 5:14-16

તે અજવાળું અંધારામાં પ્રકાશે છે, પણ અંધારાએ તેને બુજાવ્યું નહિ.


યોહ. 1:5

હવે તમારા બાળકો ગુજરાતી ભાષા માં બાળકો માટે બાઇબલ એપ્લિકેશનનો અનુભવ કરી શકે છે!

બાળકો માટે બાઇબલ એપ

આજે, અમારા સાથી OneHope સાથે મળીને, અમે ગુજરાતીમાં બાળકો માટે બાઇબલ એપ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરીને ખુશ થયા છીએ. હવે, પહેલા કરતાં વધુ બાળકોને તેમના પોતાના બાઇબલનો અનુભવ માણવાની તક મળી છે.

ભાષાઓ બદલવી સરળ છે, એપ ના સેટિંગમાં જ:

  1. સુનિશ્ચિત કરો કે તમે તમારા એપ ને અત્યંત વર્તમાન પ્રકાશનમાં અપડેટ કર્યું છે.
  2. એપને ખોલો અને ગિયર આઇકોનને ટેપ કરો (ગિયર આઇકોન) સેટિંગ્સ ખોલવા માટે.
  3. ભાષા ટેપ કરો અને તમને જોઈતી એક પસંદ કરો.

ઓડિયો હવે તે ભાષામાં ચાલશે, અને કોઈ પણ વિષયસૂત્ર તે ભાષામાં પણ દેખાશે!

કૃપા કરીને અમને આ મહાન સમાચારની ઉજવણી કરવામાં સહાય કરો!

ફેસબુકફેસબુક પર શેર કરો

ટ્વીટરટ્વિટર પર શેર કરો

ઇમેઇલઇમેઇલ દ્વારા શેર કરો


બાળકો માટે બાઇબલ એપ ઈસુ

બાળકો માટે બાઇબલ એપ વિષે

સહભાગીદારીમાં વિકસિત OneHope, બાળકો માટે બાઇબલ એપ આ YouVersion ના ઉત્પાદકો તરફથી છે બાઇબલ એપ. બાળકોને તેમનો પોતાનો આનંદથી ભરપૂર બાઇબલનો અનુભવ આપવા માટે રચાયેલ, બાળકો માટે બાઇબલ એપ પહેલેથી જ 58 મિલિયનથી વધુ Apple, એન્ડ્રોઇડ અને કિન્ડલ ઉપકરણો પર ઇન્સ્ટોલ થઈ ચુક્યો છે અને તે હંમેશા સંપૂર્ણ મફત છે. દુનિયાભરના બાળકો હવે 60 ભાષાઓમાં, બાળકો માટે બાઇબલ એપનો આનંદ માણી રહ્યાં છે – જેમાં હવે ગુજરાતી ભાષા શામેલ છે!

App Store Google Play Amazon