Isang Panalangin para sa Ating Mga Pinuno

Babaing nananalangin

Mahal naming Diyos,

Lahat ng kapangyarihan ay sa Iyo, ngunit binigyan Mo ng kapangyarihan ang aming mga pinuno upang kami ay protektahan at gabayan. Sa araw na ito, hinihiling namin na bigyan Mo ang aming mga pinuno ng karunungan, pag-aninaw, lakas, at pagpapasya. Panatilihin Mo nawa sila na maging malusog, ligtas, at nakapagpahinga upang kanilang mapagpatuloy na kami ay magabayan sa magulong panahon na ito.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan ng karunungan kung ano ang dapat na gawin upang mapuksa ang virus at mapatatag ang aming ekonomiya.

Bigyan Mo ang aming mga espirituwal na pinuno ng Iyong pag-aninaw kung papaano tutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan habang sila’y patuloy na nagpupuri sa Iyong ngalan at nanghihikayat ng Simbahan.

Bigyan Mo ang aming mga pinunong medikal ng pananaw kung paano patitigilin ang virus. Palakasin mo nawa ang kanilang pagpapasya at parangalan ang kanilang puspusang pagtatrabaho sa paglilikha ng gamot para sa COVID-19.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno ng sibiko ng inspirasyon, katapangan, kagalakan, at kalakasan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga pamayanan.

At tulungan mo nawa Kami, bilang mga pinuno ng aming mga pamayanan, na magpakita ng katapangan, pag-asa, kagandahang loob, at kabaitan. Nawa’y ang paraan ng aming pagpaparangal sa iba ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa aming paligid.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Paano Makipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay

Masayang Linggo - pahinang kinukulayan sa Pambatang Bible App

Sakripisyo. Pagpapako sa Krus. Pagtubos. Muling pagkabuhay. Pagpapanibago. Ang mga ito ay maaaring mga konseptong mahirap maunawaan, kahit na para sa amin bilang mga may sapat na gulang. Paano natin ipakikilala ang ating mga anak sa mga aspetong ito ng ating pananampalataya? Ang Pambatang Bible App ay maaaring makatulong.

Ama at anak na naglalaro sa tablet

Ang mga kuwento sa Pambatang Bible App na “Ang Huling Hapunan,” “Tapos Na!,” at “Isang Masayang Linggo” ay tumutulong sa mga bata na maranasan ang mga kuwento ng Pasko ng Pagkabuhay sa mga paraang naangkop sa kanilang edad. Tinutulungan ng mga kagamitan sa pagtuturo tulad ng mga interactive na animation na makilahok ang mga bata sa mga kuwento, habang ang mga nakalilibang na mga gawain ay aagapay sa kanilang pag-unawa ng kahulugan ng sakripisyo ni Jesus para sa kanila.

Pag-isipang panoorin ang mga kuwentong ito kasama ng inyong mga anak, at hayaan silang magsimula ng mga pag-uusap tungkol sa kahulugan ng pagsunod kay Jesus sa inyong pamilya.

Kunin ang Pambatang Bible App

Isang Panalangin para sa Ugnayan

Lalaking nananalangin

Mahal naming Diyos,

Mahirap po ang mag-isa. Kami ay Iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong.

Ngunit kami’y nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, Hindi Mo kami iniiwan ni pinababayaan. At, kami’y lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa.

Sa araw na ito, paalalahanan po Ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman.

Bigyan po Ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito, at palalimin po Ninyo sana ang aming ugnayan sa Iyo at Iyong bayan.

Biyayaan po Ninyo kami ng dagdag na dosis ng Iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan, dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po Ninyo kami ng Iyong mga pangako, at hilumin po Ninyo ang aming bayan.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Paano ang naging huling linggo ni Jesus?

“GAWIN NINYO ITO BILANG
PAG-ALAALA
SA AKIN.”

LUCAS 22:19

Ano ang Mahal na Araw?

Iyon ay ang linggo bago mamatay si Jesus. Isang linggo ng Kanyang pagbabahagi ng mga huling kaisipan at pagpapaalam. Isang linggo ng pagsasabi sa Kanyang mga alagad ng “Iniibig Ko kayo,” sa huling pagkakataon.

Iyon ay isang linggong puno ng sakit at pangako, na hahantong sa isang pangwakas, napakasakit na pagpapahayag:

“Naganap na.”

Sa isang huling paghinga, si Jesus ang naging huling sakripisyo natin. At dahil sa Kanyang kapangyarihan sa kamatayan, maaari na tayong maging ganap na buhay.

Ngayong Mahal na Araw, maglaan ng oras bawat araw hanggang sa pagsapit ng Pasko ng Pagkabuhay upang magnilay sa kahulugan ng sakripisyo ni Jesus para sa iyo. Subukan ang isang maikling Gabay para sa Pasko ng Pagkabuhay upang matulungan ka (at ang iyong pamilya) na itakda ang isipan ninyo kay Cristo.

Mga Gabay na Pang-Kuwaresma

Isang Panalangin para sa Paggaling

Lalaking nananalangin

Aming Diyos,

Sinasabi ng Iyong Salita na Kapag tumawag sa Iyo ang Iyong bayan, sila’y Iyong pakikinggan, sasamahan, sasaklolohan at ililigtas.

Sa panahong ito, hinihiling po namin sa Iyo na Iyong pagalingin ang mga may sakit o nagdadala ng virus na COVID-19 nang hindi nila nalalaman. Pagalingin Mo po sila at protektahan ang mga nasa paligid nila.

Bigyan po Ninyo kami ng lunas para sa Coronavirus at tulungan po Ninyo kami na maisaayos ang aming ekonomiya. Pagkalooban po sana Ninyo kami ng isang mabilis at mapaghimalang pagtatapos sa kadilimang ito ng mundo.

Kahit dumating po ang Iyong paggaling sa araw na ito, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, naniniwala po kami na paggagalingin Mo ang mundong ito. Patuloy po kaming magpupuri sa Iyo, habang kami’y naghihintay ng mga kasagutan. Mangyaring iligtas Mo po kami.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin