Ang Diyos ay laging gumagawa ng mga dakilang bagay. Pasalamatan natin Siya!

Bulubundukin

Anong mga bagay ang ipinagpap-asalamat mo?

“Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.”

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

Kahit ano ang harapin mo, hindi ka iiwan ng kabutihan at awa ng Diyos. Sa katunayan, naghahanda pa Siya ng mga pagpapala para sa iyo sa kalagitnaan ng mahihirap na panahon. Ngunit ang mga katotohanang ito ay hindi laging madaling tandaan, kaya nga ang pagpapasalamat ay mahalaga.

Ang pagpapasalamat ay nakakatulong na ituon ang pansin sa Nag-iisang may kakayahang ibaling ang ating mga problema para sa Kanyang kaluwalhatian at ating ikabubuti. Kaya ngayon, sandali tayong huminto at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng nagawa Niya sa ating buhay.

Isang Panalangin ng Pasasalamat

O Diyos, Ikaw ay mabuti, at ang pag-ibig Mong hindi nagmamaliw ay magpakailanman! Sa pinakamahirap na panahon man, may dahilan ako upang sambahin Ka.

Salamat sa pagbibigay Mo sa akin ng katagumpayan at masaganang buhay kay Jesu-Cristo! Bagama’t hindi ako karapat-dapat, ibinubuhos Mo sa akin ang walang pasubaling pag-ibig at kapatawaran.

Kaya’t anuman ang mangyayari sa hinaharap, sisigaw ako nang may kagalakan dahil kasama Kita. Inaaliw Mo ako at pinagpapala sa harap ng aking mga kaaway. Walang makakahambing sa Iyo at walang sandatang maaaring sumalansang sa Iyo. Sa lahat ng bagay, ako’y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan Mo!

Maluwalhati Ka sa pamamagitan ko, O Diyos. Nawa ang mga salita ng aking bibig at pagbubulay ng aking puso ay papurihan ang Iyong pangalan.

Nais kong ang buhay ko ay magbigay kapurihan sa Iyo.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

IDAGDAG SA LISTAHAN NG PANALANGIN

Ibahagi ang pag-ibig ngayon ❤️

Mag-ibigan kayo - Juan 13:34 - Bersikulong Larawan

Ano bang hitsura ng pag-ibig?

Maglaan ng isang minuto upang huminto nang sandali at pag-isipan kung anong mga salita ang iyong sinabi (o isinulat) nitong nakaraang linggo. Masasabi mo bang kilala ka sa kung paano kang magmahal sa iba?

Ito ang pag-ibig—hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan.

1 Juan 4:10

Bilang mga taga-sunod ni Cristo, tayo ay may natatanging pagkakataon upang magdala ng pag-asa kung saan may kaguluhan, at magpalaganap ng pag-ibig kung saan may pagkamuhi.

Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan.

1 Juan 4:11

Sa sandaling ito, pagnilayan ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos para sa iyo, at pagkatapos ay ibahagi ang Bersikulong Larawang ito. Sa araw na ito, punuin natin ang internet ng mga paalala tungkol sa pag-ibig ng Diyos.

Ibahagi ang Pag-ibig

Gawing mahalaga ang sandaling ito.

Anino ng tao na nakatingin sa paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig

May plano para sa iyong kinabukasan.

Kapag nagbalik-tanaw ka sa 2020, marahil ay maraming mga bagay ang babaguhin mo rito.

Maaaring ang taong ito ay naging malungkot at walang katiyakan. Marahil ay napuno ito ng mga bagbag na puso at sirang pangarap. Marahil ay iniwan ka ng taong itong naghahangad ng mas mahusay na mga bagay…

Ngunit kapag iniwan mo ang 2020, anong kontribusyon ang iyong iiwan?

Sapagkat tunay na may kinabukasan, at ang iyong pag-asa ay hindi mapaparam.

MGA KAWIKAAN 23:18

Gumugol ng ilang panahon sa pagtatanong sa Diyos kung ano ang nais Niyang magawa sa pamamagitan mo bago magtapos ang taong ito. Pagkatapos, subukan ang isa sa mga Gabay na ito at anyayahan ang ilang mga kaibigan na kumpletuhin itong kasama ka.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

Nabibigatan ka na ba? Tandaan mo ito…

Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Panginoon, sagipin ninyo ako!” sigaw niya.

Mateo 14:30

Anino ng isang tao

Hindi ka nag-iisa.

Bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Di naglaon, ang unos ay lumakas at, nadaig ng sitwasyong hindi niya kontrolado, si Pedro ay nagsimulang lumubog.

Agad-agad, iniligtas ni Jesus si Pedro. Ngunit nagtanong Siya:

“Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?”

Kapag ang mga unos sa buhay ay nangyayari, madaling gayahin ang ginawa ni Pedro. Maaaring masyado tayong tumuon sa mga problema sa paligid natin na hindi natin nakikita ang ating Tagapagligtas na nakatayo sa tabi natin.

Ngunit kahit tila wala nang pag-asa, si Jesus ay malapit lang. Ang Kanyang patuloy na presensya ang ating katiyakang sa mga unos ng buhay, ang Diyos ay, at sa tuwina ay, may kapamahalaan.

Anumang pinagdaraanan mo sa ngayon, mahikayat ka rito: si Jesus ang iyong angkla, kaya Niyang gawin ang imposible, at hindi ka Niya pababayaang malunod. Panghawakan ang pag-asa sa pamamagitan ng pagtutuon ng iyong mga mata sa Kanya.

Sa araw na ito, palaganapin ang pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito:

Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga Taga-Roma 15:13 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan na ito

Ngayon, sama-sama tayong manalangin para sa bawat isa

Mga puno sa harap ng mga bundok

“Tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.”

Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, ipinanalangin Niya ang Simbahan sa hinaharap upang ito’y “magkaisa,” kung paanong Siya at ang Ama ay iisa, upang ang mundo ay makilala Siya.

Ano ang pagkakaisa?

Ang pagkakaisa ay ang pagkakasama-sama para sa isang layunin at naisin, at napapaloob dito ang pakikipagpalit ng ating kalooban sa kalooban ni Cristo. Bagama’t mahirap ang pagkakaisa, naniniwala si Jesus na ito ay kailangan upang ang mundo ay makilala Siya.

Kapag nililinang natin ang pagkakaisa sa katawan ni Cristo, kinikilala nating si Jesus ang may kontrol at ang Kanyang biyaya ay sapat upang matakpan ang ating pagkakaiba-iba.

Sa araw na ito, hanapin natin ang puso ng Diyos at hilingin sa Kanyang pag-isahin Niya ang Kanyang Iglesia, upang ang mundo ay maniwala sa Nag-iisang ipinadala ng Diyos upang magkaisa tayo.


Jesus,

Salamat dahil napagtagumpayan mo na ang mundo. Dahil dito, maaari na naming maranasan ang pagkakaisang kasama Ka. At dahil maaari kaming maging kaisa sa Iyo, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa ibang tao.

Dahil sa Iyo ang lahat ay nasa kaayusan. Habang hinahangad naming maisentro ang buhay namin sa Iyo, tulungan Mo kaming makita ang lahat ng pamamaraan kung saan Ikaw ay gumagawa sa mundo.

Ilapit Mo kami sa Iyong puso upang makita namin ang isa’t-isa kung paano Mo kami nakikita. Mahihikayat kami nitong bantayan hindi lamang ang sarili naming kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba.

Nais naming ang kaharian Mo ay dumating dito sa lupa tulad ng sa langit, kaya pag-isahin Mo kami sa layunin upang walang makahadlang sa mga taong naghahanap sa Iyo na maniwala sa Iyo. Nawa ay maranasan namin ang lubos na pagkakaisa upang malaman ng mundo na sinugo Mo kami at minamahal Mo sila nang walang pasubali.

Halika, Panginoong Jesus, at gawin Mo sa buhay namin ang bagay na tanging Ikaw lang ang makagagawa.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

IDAGDAG SA LISTAHAN NG PANALANGIN