Ano ang mangyayari kapag kumonekta ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita?

Daigdig

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip…

MGA TAGA-ROMA 12:2

Isipin ang panahon kung saan naramdaman mong nabago ang iyong isip, nakita mo ang ilang bahagi ng iyong buhay na nabago. Kung patuloy mong pinapayagan ang Banal na Kasulatan na dumaloy sa iyo, sa pagbabasa o pakikinig dito, walang alinlangang naranasan mo ang kapangyarihan nito na pukawin, hikayatin, at kumbinsihin ka.

Ngayon, mas maraming tao kaysa dati ang maaaring masiyahan sa karanasang iyon.

Salamat sa kabutihang loob ng ating tagapaglathala ng Biblia at mga katuwang sa Bible society, ang YouVersion app ay nag-aalok ngayon ng higit sa 2,500 na mga teksto sa Biblia at higit sa 1,000 mga Biblia sa audio!

Ngunit, gaanong kakaiba ang magiging buhay natin kung lahat ng mga salin ng Biblia na nagbibigay-buhay sa Salita ng Diyos para sa atin … ay biglang mawala? Halos isang bilyong tao pa ang walang ni isang buong salin ng Biblia sa kanilang wika.

At makakatulong ka.

Ang mga katuwang namin sa Biblia ay gumagawa rin upang bigyang-kapangyarihan ang mga tao sa buong mundo na isalin ang Banal na Kasulatan sa kanilang sariling mga wika. At sa sandaling ang isang bagong bersyon ay nakumpleto, ina-upload ito sa isang digital library, upang maibahagi ito sa buong YouVersion Community.

Isipin kung ano ang maaaring mangyari.

Sa pamamagitan lamang ng isang smartphone at isang wireless signal, ang mga taong hindi kailanman nagkaroon ng Biblia sa kanilang wika dati ay maaaring mabuksan ito kaagad, kahit saan mang lugar sila naroon. Kapag nagbigay ka sa Biblia para sa Lahat, tumutulong kang maisakatuparan ito.

Ang aming Pangitain para sa 2033

95% ng populasyon sa mundo
ay magkakaroon ng buong Biblia

99.96% ng populasyon sa mundo
ay makakapagbukas ng Bagong Tipan ng Biblia

100% ng pandaigdigang populasyon ang magkakaroon ng kahit ilang bahagi ng Banal na Kasulatan

Hindi kami titigil hangga’t hindi natatapos ang gawaing ito.

Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang Anak, at ang Kanyang Salita. Kapag sinusunod natin ang Kanyang halimbawa ng masaganang pagbibigay, napapalapit tayo sa Kanya. At kapag marami sa atin ang nakilahok sa pangarap na ito, mas mabilis nating madadala ang Salita ng Diyos sa lahat.

Makakasama ka ba namin?

Magbigay

Nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero… Sinasabi nila nang malakas, “Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!”

PAHAYAG 7:9-10

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

⏰ Hindi pa huli ang lahat…

Gitnang-Taong Hamon

Hamunin ang iyong sarili na maging malapit kay Cristo.

Nais ng Diyos na baguhin tayo araw-araw at bigyan ng bagong buhay ang ating mga nakagawiang gawain, relasyon, at ang paraan ng ating pagsasalita at pag-iisip.

Ito ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon: ito ay isang pagkakataon na makipagtulungan sa Diyos upang itaguyod ang patuloy na panibagong-sigla.

Hindi pa huli ang lahat upang simulan ang Hamon! Upang makuha ang Badge, kumpletuhin ang hindi bababa sa isang araw ng isang Plano sa loob ng 7 araw na magkakasunod sa Hulyo.

Pumili ng Gabay upang magsimula ngayon:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

Paano mo ginagawang ugali ang panalangin? Gawin ito:

Taong nananalangin

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Wala sa iyong buhay ang napakalaki o napakaliit para hindi maisaayos ng Diyos. Ngunit kung minsan, kailangan nating mapaalalahanan na maaari tayong makipag-usap sa Kanya anumang oras. Ang mga Paalala sa Panalangin ay tamang-tama para sa panahong kailangan mo ng higit na paghihikayat na gawin ito.

Pumunta lamang sa iyong setting ng mga Push Notification, at i-tap ang, “Ipaalala sa akin na manalangin.” Mula dito, maaari kang mag-set up ng oras bawat araw upang makatanggap ng isang paalala.

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin? Magsimula dito:

Karagatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Alam mo ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-aalala, pagkabalisa, o takot. Sa sandaling ito, mangyaring bantayan Mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng Iyong kapayapaan.

Tulungan Mo kaming ituon ang aming isipan sa Iyo, at sa Iyong Espiritu. Salamat sa Iyong pangako na bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan. Makakapahinga kami … dahil inililigtas Mo kami.

Icon ng PanalanginManalangin


Mga Bulaklak

Isang Panalangin para sa Paggaling

O Diyos, sinasabi ng Iyong Salita na tumutugon Ka sa mga tao kapag tumatawag sila sa Iyong pangalan, at inililigtas Mo sila. Sa oras na ito, hinihiling namin na pagalingin Mo ang mga may sakit at nasasaktan. At kung darating man ang Iyong pagpapagaling ngayon o 10 taon mula ngayon, patuloy kaming magpupuri sa Iyo, habang naghihintay kami ng mga kasagutan.

Icon ng PanalanginManalangin


Batis sa kagubatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Jesus, salamat sa pagtatagumpay Mo sa mundo. Dahil doon, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa Iyo. Tulungan Mo kaming makita ang lahat ng mga paraan kung paano Kang kumikilos sa aming kapaligiran. Ilapit Mo kami sa Iyo, at tulungan Mo kaming ituon ang aming mga mata sa kapakanan ng iba.

Nais naming maranasan ang Iyong kaharian dito sa lupa tulad ng sa langit, kaya’t pag-isahin Mo kami sa layunin, upang walang makapigil sa mga taong naghahanap sa Iyo na maniwala sa Iyo.

Icon ng PanalanginManalangin


Mag-set up ang Mga Paalala sa Panalangin

Simulan ang Gitnang-Taong Hamon!

Gitnang-Taong Hamon

Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila’y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila’y lalakad ngunit hindi manghihina.

ISAIAS 40:31

Sandaling pagbulayan ang mga nakaraang buwan. Anong natutunan mo? Anong napagtagumpayan mo? Paano ka naging mas malapit kay Cristo?

Sa sandaling ito, anuman ang mga nangyari noong mga nakalipas na buwan, may pagkakataon tayong hayaan ang Diyos na baguhin ang ating mga isip at kaluluwa.

At isa sa mga pinakamainam na paraan upang makipagtuwang sa Diyos habang kumikilos Siya sa ating mga buhay ay ang magkaroon ng mga bagong hamon. Kaya sa buwang ito, magkasama nating itaguyod si Cristo sa pamamagitan ng pakikilahok sa Gitnang-Taong Hamon.

Paano Simulan ang Gitnang-Taong Hamon:

Makakamit ang 2021 Gitnang-Taong Hamon Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw sa buwan ng Hulyo.

Gitnang-Taong Hamon Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, mag-imbita ng ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan na sumali sa iyo. At, siguraduhing walang makakaligtaang araw sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.

Handa ka na bang magsimula? Pumili na ng iyong Gabay ngayon:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email