Ang Salita ng Diyos ay Nagpapabago ng mga Buhay

Mga taong nakatayo nang magkakasama

Ang Salita ng Diyos ay buhay at aktibo, at binabago nito ang mga tao sa buong mundo araw- araw!

Ito ang dahilan kung bakit kami ay nakatuon sa pagkuha sa bawat bersyon ng Biblia sa Bible App, naglilinang ng pandaigdigang pakikipagtulungan sa Biblia, at pagbuo ng mga bagong app at mga tampok.

Naniniwala kami na sinuman, kahit saan ay dapat na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

At lahat ng ito ay posible—sa iyong tulong.


Ang iyong pagiging bukas-palad ay maaaring makatulong sa pagbibigay sa milyun-milyong tao ng Salita ng Diyos.

Kapag nagbigay ka ng umuulit na kaloob sa YouVersion, ikaw ay lumalahok sa isang pandaigdigang kilusan na ginagawang posible para sa sinuman, kahit saan, na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ngayon, makakatulong ka sa mas maraming tao sa mas maraming lugar na palalimin ang kanilang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kasulatan.

Mag-set up ng Umuulit na Kaloob Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Kasama mo ang Diyos. Palagi.

Taong nakatayo sa kalsada

Kasama mo ang Diyos. Palagi.

“Tinutulungan niya, mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.”

MGA AWIT 34:18

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga tao na, sa kabila ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, ay nakaranas pa rin ng pag-aalinlangan, pagkabalisa, at kawalan ng pag-asa.

Nakaramdam ng matinding kalungkutan at lumbay si David. Nakaranas ng pagdadalamhati si Job. Si Elijah ay napagod sa buhay at natakot sa hinaharap.

Katulad nila, minsan nararamdaman natin ang pagkaligaw ng landas at pag-iisa. Ngunit nagmamalasakit ang Diyos noon—at nagmamalasakit Siya ngayon.

Anuman ang iyong pinagdadaanan o nararamdaman, palaging kasama mo ang Diyos. Tuklasin ang pag-asa na mayroon ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Pag-isipan ang pagbibigay sa Bible App ngayon upang matulungan ang mas maraming tao sa lahat ng dako na maranasan ang pag-asa na mayroon tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Magbigay ng kaloob >

Ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang…

Pambatang Bible App - 100,000,000

Pambatang Bible App

Ang Pambatang Bible App ay umabot na sa

100 milyong pag-install!

Nilikha sa pakikipagtulungan sa OneHope, nakatulong ang app na ito sa milyun-milyong bata sa 66 na wika na umibig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga interaktibong kuwento at mga aktibidad.

May mga anak na 8 pababa? I-download ang Pambatang Bible App!


“Ibinahagi ng aking kaibigan, na isang misyonero sa Timog-silangang Asya, na ang kanyang 6-anyos na anak na lalaki ay nag-imbita sa lahat ng kanyang lokal na kaibigan at nagsasalin ng mga kuwento ng Pambatang Bible App sa kanila. Isang 6 na taong gulang ang nagsasalin at nagbabahagi ng Salita ng Diyos!

JENN, USA


Ang 100 milyon ay simula pa lamang…

Hindi lang natin ipinagdiriwang ang ginawa ng Diyos, kundi kung ano ang susunod Niyang gagawin—sa ating mga buhay at sa mga buhay ng mga bata sa buong mundo.

Kapag nagbigay ka ngayon, tinutulungan mo kaming dalhin ang Salita ng Diyos sa lahat—anuman ang kanilang edad.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Pamilya

Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Kalapati

Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga alagad upang ang presensya ng Diyos ay makasama pa rin nila.

Kapag sumampalataya ka kay Jesus, ganiyan ding Espiritu ang sumasaiyo. Ang presensya ng Diyos ay palaging malapit.

Tuklasin kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang nangyari pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay?

Libingang walang laman

2,000 taong nakalilipas, napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan magpakailanman. Ang bato ay iginulong palayo sa walang lamang libingan, at tayo ay nabigyan ng bagong buhay kay Cristo.

Ngunit ano ang sumunod na nangyari?

Tuklasin ang limang bagay na ginawa ni Jesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay—at kung ano ang kahulugan ng mga ito para sa atin ngayon:

1. Nagpakita si Jesus.

Si Jesus ay gumugol ng 40 araw sa lupa pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay. Sa panahong ito, pinawi Niya ang mga pagdududa ng Kanyang mga tagasunod at binigyan sila ng direksyon para sa hinaharap.

Hindi isinigaw ni Jesus ang Kanyang pag-ibig mula sa langit. Ipinakita Niya ang Kanyang pag-ibig sa lupa. Ngayon ay ganoon din ang ginagawa Niya. Siya ay malapit pa rin, handang makinig sa ating mga daing at pagalingin ang ating mga puso.

Makipag-usap sa Diyos >

2. Si Jesus ay naging huwaran ng komunidad.

Mula sa pagpira-piraso ng tinapay patungo sa Emmaus, hanggang sa pag-aalmusal sa dalampasigan kasama ang Kanyang mga alagad, nakikita natin si Jesus na naglalaan ng oras para sa mga pakikipag-ugnayan.

Si Jesus ay hindi naging abala upang huminto at ipakita na Siya ay nagmamalasakit. Bilang Kanyang mga tagasunod, tinawag tayo na sadyang maglingkod sa mga tao sa ating mga pamilya, pinagtatrabahuhan, at lungsod.

Tulad ni Jesus, maaari mong unahin ang iyong komunidad. Isentro ang iyong pakikipagkaibigan sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdagdag ng Mga Kaibigan sa YouVersion.

Idagdag ang isang Kaibigan >

3. Inalo ni Jesus ang mga sawing-puso.

Nang bumalik si Jesus, hindi Siya nadismaya na hindi naunawaan ng Kanyang mga alagad ang Kanyang plano. Sa halip kinatagpo Niya sila sa kanilang kawalan ng katiyakan at takot.

Inalo ni Jesus ang babaeng umiiyak sa walang laman na libingan. Pinawi niya ang pagdududa ni Tomas. Nagsalita siya ng mga salita ng buhay at kapayapaan.

Ngayon, may biyaya pa rin ang ating Tagapagligtas para sa ating mga katanungan at kalituhan. Lumalapit pa rin siya kapag nadudurog ang ating mga puso.

Humanap ng Pag-alo sa Kasulatang ito >

4. Tinubos ni Jesus ang mga pagkakamali.

Bago ipinako sa krus, itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus ng tatlong beses. Nang maglaon, nakita natin na pinanumbalik ni Jesus si Pedro sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya ng tatlong beses kung mahal niya Siya, at pag-uutos kay Pedro na pangalagaan ang Kanyang bayan.

Kahit na natisod si Pedro sa kanyang pananampalataya, hindi nito kinansela ang kanyang pagkakakilanlan kay Cristo.

Sa parehong paraan, maaari tayong magtiwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay ginawang ganap sa ating kahinaan.

Pagnilayan ang Pagtubos ni Jesus >

5. Si Jesus ay nagturo at nagbigay ng kapangyarihan.

Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na “humayo at gawing mga alagad ang bawat bansa.”

Sa mga tagubiling ito, tinawag tayong mamuhay araw-araw na may intensyon, naghahanap ng mga pagkakataong ibahagi ang Ebanghelyo.

Trabaho natin na ipakita sa mga tao kung ano ang ibig sabihin ng makakilala sa Diyos at ipakilala Siya.

Ibahagi ang Salita ng Diyos sa mga tao sa iyong buhay ngayon.

Ibahagi ang Bible App >

Maaaring tapos na ang Pasko ng Pagkabuhay, ngunit kung ano ang kahulugan nito para sa atin ay mahalaga sa buong taon.

Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nakakamit natin ang biyaya, presensya, at katiyakan ng Diyos nang higit sa dati—magpakailanman.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email