Paano ihinto ang paggawa ng mga pagpiling pagsisisihan mo…

Taong hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay

“Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawâ ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa.”

MGA TAGA-ROMA 7:18-19

Balikan ang isang pasyang nagawa kamakailan na hindi nagbibigay karangalan sa Diyos. Siguro sa sandaling iyon, ang pinili ay masaya sa pakiramdam, o marahil hindi mo alam kung paano magsabi ng “hindi.” Marahil ay ramdam mo lamang na naipit o pagod ka, at wala kang nakitang ibang paraan. Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na nagpapabigat sa atin at nag-uudyok sa ating isipin, “Bakit parang ginagawa ko ang alam kong mali?”

Hinihimok tayo ng mundo na “sundin ang ating mga puso,” ngunit madali tayong nalilinlang ng ating mga damdamin na gawin ang mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa tulong ng Diyos, maaari nating ihinto ang siklo na nagiging sanhi para gumawa tayo ng mga maling desisyon.

Ano ang kasalanan?

Nang magpasya sina Adan at Eva na ituloy ang isang bagay na “mabuti” na hiwalay sa Diyos, ang kanilang desisyon ay nagpapasok sa kasamaan sa mundo. Sa Banal na Kasulatan, ang kasalanan ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang mga aksyon na hindi umabot sa pamantayan ng Diyos na gusto Niyang hangarin natin: ang pamumuhay na nakasentro sa pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao.

Bagama’t may mga pangkalahatang pagkilos na lumalapastangan sa Diyos, ang maliliit na pagsuway ay naglalayo din sa atin sa Kanya. Isinulat ng alagad na si Santiago na isang kasalanan na malaman kung ano ang tamang gawin, at pagkatapos ay hindi mo ginawa iyon.”

Sa madaling salita, kung alam mo ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, at pagkatapos ay nagpasya ka pa ring suwayin Siya—winawalang-bahala mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hinihimok tayo ng kasalanan dahil nagbibigay-kasiyahan ito sa sarili, ngunit nagreresulta ito sa walang-hanggang pagkahiwalay sa Diyos at sa ibang tao.

Paano tayo magbabago?

Habang tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay dumating at namatay para sa atin. Ang Kanyang kusang-loob na sakripisyo at pagkawalay sa Diyos ay humantong sa ating pagkakasundo sa Kanya. Hindi ito dahil sa karapat-dapat tayo, ngunit dahil nais ito ng Diyos sa tuwina. Nais ng Diyos na tulungan tayong magbago sapagkat alam Niya na hindi natin malalampasan ang kasalanan sa ating sariling kakayahan.

Kaya kung hindi mo pa kilala si Jesus, ang unang hakbang na magagawa mo upang mapagtagumpayan ang kasalanan ay ang anyayahan Siya na baguhin ang iyong buhay.

Ngunit kung nabibilang ka na kay Jesus—binigyan ka na Niya ng biyaya, lakas, at kapatawarang kailangan mo upang mabuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Kanya. Kaya’t kapag nakita mong gumagawa ka ng mga pagpiling pagsisisihan mo sa kalaunan, narito ang ilang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin:

 1. Patuloy na lumapit sa Diyos araw-araw.

 2. Habang mas maraming oras ang ginugugol mo sa Diyos, mas gugustuhin mong igalang Siya at gawin ang Kanyang kalooban, at ginagawa nitong mas hindi kaakit-akit ang kasalanan. Sa paglipas ng panahon, ang Diyos ay babaguhin ang iyong isip at babaguhin ang paraan ng pag-iisip mo.

  Subukang gumugol ng 15 minuto kasama ang Diyos araw-araw sa linggong ito, at tingnan kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito. Ang panalangin ay isang magandang lugar upang magsimula.

 3. Makipag-ugnayan sa komunidad.

 4. Hindi tayo nilikha upang tahakin ang buhay na nag-iisa—tayo ay nilikha upang palakasin ang bawat isa. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay makakaimpluwensya sa mga pagpiling gagawin mo. Pag-isipang tanungin ang ilang mga taong kakilala at iginagalang mo — maging online man o personal—na lumapit sa Diyos kasama mo.

  Subukang simulan ang isang Gabay Kasama Ang Mga Kaibigan.

 5. Hilingin mo sa Panginoon na siyasatin ang iyong puso.

 6. Maaari lamang tayong magbago kapag pinapayagan nating baguhin tayo ng Diyos. Pag-isipang i-save ang sumusunod na Panalangin sa iyong YouVersion app, at bawat araw, hilingin sa Diyos na baguhin ka:

O Diyos,

Hindi ko gusto na makibahagi sa masamang bisyo o hindi magagandang mga desisyon na hindi humahantong sa isang masaganang buhay. Kaya’t mangyaring ako’y siyasatin, at alamin ang aking puso. Subukin ang aking balisang pag-iisip. Ituro ang anumang bagay na nagpapagalit sa Inyo, at akayin ako sa landas ng buhay na walang hanggan. Nais kong baguhin Ninyo ang aking isipan upang malaman ko kung ano ang Inyong kalooban, at lumakad dito. Narito ako, Panginoon. Isinusuko ko ang aking puso—Ako ay Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo?

Taong gumagamit ng YouVersion sa telepono na may overlay ng mapa ng mundo

Paano ginamit ng Diyos ang YouVersion upang palakasin ang iyong loob at hamunin ka?

Kamakailan lamang, nakita namin ang higit sa 89,000 na mga lungsod na humiling ng higit sa 109 milyong mga kabanata sa Bibliasa loob lamang ng isang araw.

Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito.

Sa anumang araw, milyon-milyong mga tao ang naghahanap sa Diyos, sa buong mundo: mga tao sa iyong kapitbahayan, sa mga umuunlad na bansa, at sa mga lugar kung saan maaaring hindi madaling makuha ang mga pisikal na Biblia.

Isipin na lamang kung paano binabago ng Diyos ang milyun-milyong buhay, at pagkatapos ay isipin kung paano maaaring magbago ang mundo kung ang bilang na iyon ay madoble … o kahit na triple.

Ito ay simula pa lamang.

Ang mga bilang na tulad nito ay posible lamang dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa pamamagitan ng YouVersion Community, at alam naming hindi pa Siya tapos.

May ginagawa ang Diyos—maaari kang maging bahagi nito.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, sinusuportahan mo ang isang Pamayanan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang mundo at gumawa ng mga alagad.

Huwag palampasin ang pagkilos na ito.

Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating pera, nakikita natin kung paano Niya ginagamit ito upang gumawa ng higit pa sa maaari nating hilingin, isipin, o akalain. Tumulong tayo sa pagbuo ng Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kanyang Kaharian.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

Sa Kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.

Mga Taga-Efeso 3:20-21

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga pasimula ng pakikipag-ugnayan sa Diyos

Taong nananalangin

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin?

Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit kung nais nating makilala ang Diyos nang higit pa, kailangan nating malaman kung paano makipag-usap nang may kababaang-loob at katapatan sa Kanya.

Narito ang tatlong bagay na maaaring magpalakas sa iyong loob habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pumili ng isa o dalawang puntos na katangi-tangi sa iyo, at gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang Panalangin sa YouVersion.

1. Panatilihin itong simple.

Hindi iniisip ng Diyos kung gaano kahusay ang iyong mga salita—nais lamang Niya na makasama ka. Ang ilan sa mga pinakamagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagaganap kapag ibinabahagi mo lamang kung ano ang nasa isip mo sa Kanya at pagkatapos ay bigyan Siya ng puwang upang tumugon.

Subukang magtanong:

O Diyos, ano ang dapat kong gawin tungkol sa … ?

O Diyos, ano ang palagay Ninyo tungkol sa … ?

O Diyos, gagawin ba Ninyo … ?

O Diyos, bakit nangyari ang … ?

Lumikha ng isang Panalangin

2. Panatilihin itong totoo.

Hindi magagalit ang Diyos sa iyo sa pagiging matapat, kaya’t maging tunay kapag nagdarasal. Tandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya’t kung hindi ka nakatitiyak kung ano ang sasabihin, sabihin iyon sa Diyos. Kung nasisihapyo ka sa isang sitwasyon, sabihin mo ito. Nais Niyang lumapit ka sa Kanya nang may kumpiyansa at katapangan.

Kausapin ang Diyos tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo ngayon. Subukang sabihin:

Nahihirapan ako sa…

Kailangan ko ng tulong sa…

Hindi ko maintindihan kung bakit…

Ako ay nasisihapyo dahil…

Lumikha ng isang Panalangin

3. Patuloy na magpakita.

Maaaring nakakaalangan ang pananalangin sa simula, ngunit kung mas madalas mo na itong ginagawa, mas nagiging madali ito. Ngayong linggo, ugaliin ang pagdadasal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 5 minuto pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw.

Narito ang ilang mga pasimula sa pakikipag-ugnayan:

Umaasa ako na…

Nagpapasalamat ako para sa…

Nasasabik ako dahil…

Ngayon, napansin ko na…

Lumikha ng isang Panalangin

Nilikha tayo ng Diyos para sa pamayanan.

Mga Kaibigan

Pagbuo ng mga maka-Diyos na Relasyon

Ang pag-ibig ay dapat maging taos-puso at aktibo … Mapoot kung ano ang kasamaan … mahigpit na hawakan ang mabuti. Maging matapat sa isa’t isa na may pagmamahal bilang kapatid…

MGA TAGA-ROMA 12:10

Nilikha tayo ng Diyos para sa pamayanan. Nilikha tayo para sa mga pakikipag-ugnayan: sa ating mga kaibigan, asawa, kasamahan sa trabaho, o sa mga bata. Nilayon ng Diyos ang mga mabuting pagsasamahan na maging mahabagin, mapagsakripisyo, marangal, at mapagpatawad. Ang paglilinang ng mga katangiang iyon ay madalas na nangangahulugang pagsuko ng ating mga inaasahan para sa ating mga relasyon at sa halip ay pagtitiwala sa Kanya.

Ngayon, nagbabahagi kami ng Mga Gabay na makakatulong sa iyong makisalamuha sa mga taong mahal mo, kinakalinga, o pinangungunahan. Maaari mong kumpletuhin ang mga ito sa iyong sarili, o gawin itong kasama ang sinumang gumagamit ng Mga Gabay Kasama ang mga Kaibigan.

Handa ka na bang magsimula? Pumili na ng iyong Gabay ngayon:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

Sino ka sa tingin mo?

3 mga paraan upang maibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay.

Taong may iniisip

Kapag hinaharap mo ang isang tungkulin, isang relasyon, o isang pagkakataon—at iniisip mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin—anong mga salita ang nasa isip mo? Ang mga ito ba ay mga salita na nagpapakita ng kumpiyansa, pag-asa, pagtitiwala, at lakas? O takot, pag-aalinlangan, pagmamataas, o kawalang-katiyakan?

Ang sinasabi natin sa ating sarili sa araw-araw ay mahalaga. Kung naniniwala tayo sa isang bagay tungkol sa ating pagkatao na hindi totoo, sa gayon tayo ay mahihirapang maniwala sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin kapag ipinahayag na Niya ito sa atin.

Ang mga katotohanan ay hindi nagbabago. Hindi nakasalalay ang mga ito sa iyong ginagawa, iyong nagawa, o kung anong nais mong maging. Ang mga katotohanan ay hindi self-help mantras o mga kasabihan. Ang lahat ay batay sa Salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo. Bagama’t laging may mga lugar ng buhay kung saan kakailanganin mong lumago, hindi nagbabago kung ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo sapagkat ang Diyos ang nagpapatunay kung sino ka, hindi lamang ang ginagawa mo.

Kaya nga, kapag pinag-ugat mo ang iyong pagkakakilanlan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag sa iyong sarili ng mga katotohanang ayon sa Biblia, magsisimula kang makita ang sarili mo kung paano ka Niya nakikita—at ito’y makakaapekto sa kung paano mo pinakikisamahan ang ibang tao, kung paano mong hinaharap ang mga sitwasyon, pagkakataon at mga kaganapan sa paligid mo.

Narito ang 3 mga hakbang na makakatulong sa iyong ibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan sa iyong buhay:

 1. Kilalanin ang mga kasinungalingan na sinabi mo sa iyong sarili.

 2. Huminto nang sandali at isipin ang tungkol sa isang mahirap na pakikipag-uusap na naranasan mo kamakailan. Ano ang sinabi mo? Ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili at sa taong kausap mo?

  Ang iyong mga salita at pagkilos ay nagpapakita ng mga salaysay na sinabi mo sa iyong sarili. Upang malaman kung ang isang salaysay ay hindi totoo, tanungin ang iyong sarili: Ang saloobin bang ito ay kakikitaan ng takot, kawalang-kapanatagan, kapalaluan, kapaitan, o kawalan ng kumpiyansa? Ang kaisipang ito ba ay nagdadala sa akin sa mapang-uyam o makasariling pag-uugali? Kung maaari mong sagutin ng “oo” ang alinman sa mga katanungang iyon, kung gayon ang salaysay na sinasabi mo sa iyong sarili ay kailangang matugunan at maayos.

  Sa sandaling ito, gumugol ng ilang minuto at kilalanin ang anumang mga kasinungalingan na maaaring pinaniniwalaan mo. Kapag nagawa mo na ito, isulat ang mga maling salaysay na iyon at pagnilayan sila. Gumugol ng ilang sandali sa katahimikan at hilingin sa Diyos na malinaw na ipakita sa iyo kung saan nagmula ang mga kasinungalingang iyon.

  Kapag kaya mong kilalanin kung saan at kung kailan ka nagsimulang maniwala sa kasinungalingan, magiging mas madaling baguhin ang paraan ng pag-iisip mo.

 3. Baguhin ang iyong pananaw.

 4. Sa bawat kasinungalingan, mayroong isang katotohanan na maaaring pumalit dito. Tingnan muli ang iyong listahan ng mga maling salaysay, at sa oras na ito, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung ano ang Kanyang katotohanan para sa bawat isa sa mga pahayag na iyong isinulat.

  Upang magawa ito, subukang gumugol ng ilang minuto kasama ang Diyos at hilingin sa Kanyang malinaw na ipakita sa iyo kung paano ka Niya nakikita. Pagkatapos, maghanap ng mga talata sa Biblia na salungat sa mga kasinungalingang pinaniniwalaan mo. (Sa app, pumunta sa “Tuklasin” sa menu, at maghanap gamit ang mga keyword.)

  Narito ang ilang mga sipi na makakatulong sa iyong magsimula…

  Pagkakakilanlan: Mga Taga-Galacia 5:22-23, Juan 3:16, Isaias 43:5, 2 Mga Taga-Corinto 5:17

  Pera: Mga Taga-Filipos 4:19, Mga Hebreo 13: 5, Deuteronomio 8:18, 1 Timoteo 6: 17-19, 1 Timoteo 5: 8

  Pakikipag-ugnayan: Mga Taga-Roma 13: 8, Mga Taga-Efeso 6: 1-4, 1 Pedro 4: 8, 1 Mga Taga-Tesalonica 5:11

  Seguridad: Juan 10: 28-29, Mga Taga-Galacia 5: 1, Tito 3: 5-7, Mga Awit 27: 1-3

  Pagtitiwala: Mga Kawikaan 3:26, Mga Taga-Filipos 4:13, 1 Juan 4: 15-18, Mga Hebreo 10: 35-36

  Araw-araw na Pamumuhay: 2 Mga Taga-Corinto 12: 9-10, Isaias 30:15, 1 Timoteo 4:12, Mga Taga-Roma 12

 5. Ipahayag kung ano ang totoo.

 6. Kapag mayroon ka na ng listahan ng mga talata, isulat muli ang bawat isa sa iyong sariling mga salita. Gawin ang mga katotohanan mula sa Banal na Kasulatan sa isang tiyak at pinag-isipang mga pahayag na maaari mong ideklara araw-araw sa iyong buhay.

  Narito ang mga deklarasyong maaaring gamitin:

  • Sapat na ako sapagkat ako ay anak ng Diyos.
  • Nagagalak ako sa gitna ng pagdurusa sapagkat si Cristo ay nagdusa para sa akin.
  • Hindi ko ikinakahiya si Jesus dahil ang Kanyang sakripisyo ay nakapagpapabago ng buhay.
  • Lubusan akong minamahal, at sa gayon minamahal ko ang iba tulad ng pagmamahal sa akin.
  • Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos.

Habang ginagawa mo ang iyong listahan, tandaan na kapag tinitingnan ka ng Diyos, nakikita Niya ang Kanyang anak. At kung ang Diyos — na Siyang totoo — ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa iyo, sa makatuwid ay totoo iyon. Iyon ang dahilan kung bakit, kapag ginawa mo ang iyong listahan ng mga pahayag, maaari kang gumawa ng mga ito nang may pagtitiwala sa sarili…

Sapagkat ikaw ay kabilang sa Diyos na may pagtitiwalang binibigyan ka ng kakayahan at tumawag sa iyo sa iyong pangalan.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email