“O Diyos ko, Diyos ko…”

Krus

Ang panalangin ay pagsasabi sa Diyos ng anumang nasa iyong puso—kapwa masaya at hindi komportable na mga bagay. Ginawa ito ni Jesus sa maraming pagkakataon, kasama na sa krus.

… Sumigaw si Jesus, “Eli, Eli, lema sabachthani?” (na ang ibig sabihi’y “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”).

Mateo 27:46

Maaari mong tularan ang halimbawa ni Jesus! Ngayon, pagnilayan ang Kanyang kamatayan sa pamamagitan ng isang espesyal na panalangin, na makikita sa Bible App.

Tayo’y Manalangin

I-save ang Panalangin na ito at ibahagi ito sa Mga Kaibigan upang sama-samang hanapin si Jesus.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese