Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Cristiano?

Taong nagdadasal sa harap ng isang lawa

Ngayong nagpasya kang sumunod kay Jesus … ano na ang susunod?

Lahat tayo ay may palagay kung paano ang pagsunod kay Jesus. Ngunit kung tayo ay magiging totoo sa ating mga sarili, ang ating mga pananaw ay madalas na naiimpluwensyahan ng ating mga pamantayan sa kultura, ng ating politika, ng ating pinagmulan, at kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa paligid natin. Kung aalisin natin ang mga impluwensya sa labas, ano ba talaga ang magiging hitsura ng isang tagasunod ni Jesus?

Magbabago ang mga kultura at magbabago ang mga pamantayan, ngunit palaging ihahayag ng Salita ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Cristiano.

Ngayon, ating suriin ang tatlong mga talata sa Biblia na makatutulong sa atin na maunawaan kung paano sumunod kay Jesus. Ang mga hakbang na ito ay hindi talagang isang kumpletong listahan, ngunit magbibigay ang mga ito ng isang pangkalahatang ideya ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay tulad ni Jesus araw-araw.

Mahalin ang Diyos

“Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta.”

MATEO 22:36-40

Ang talatang ito ay madalas na tinatawag na “Ang Pinakamahalagang Utos” dahil sa pamamagitan nito, malinaw na naibuod ni Jesus ang buong Batas sa Lumang Tipan. At lubusang naipakita ni Jesus ang utos na ito nang ibigay Niya ang Kanyang buhay para sa atin.

Ngunit bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan na ang utos na ito ay naglalaman ng tatlong bahagi: pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iba, at pagmamahal sa iyong sarili. Ang mga pagkilos na ito ay magkakaugnay, at posible lamang kung hahayaan muna nating mahalin tayo ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maaari na rin natin Siyang mahalin at hayaan Siyang baguhin ang pananaw natin sa ating mga sarili. At kapag natutunan nating makita ang ating sarili sa pananaw ng pag-ibig ng Diyos, nagsisimulang mahalin natin ang iba tulad ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya, kung nais nating sundin ang utos na ito, kailangan nating sundin ang halimbawa ni Jesus, at hanapin ang Diyos tulad ng ginawa ni Jesus:

Si Jesus ay sadyang gumugol ng panahong mapag-isa kasama ang Kanyang Ama, Siya ay nakikipag-usap sa Diyos palagi, at inuna Niya ang kalooban ng Diyos bago ang Kanyang sariling kagustuhan.

Para sa atin, ito ay maaaring paglalaan ng isang tukoy na oras bawat araw sa pag-aaral ng Salita ng Diyos at sa panalangin. Maaari nating dalhin ang lahat sa ating Ama sa langit. Maaari nating ibahagi ang ating mga damdamin sa Kanya, hilingin sa Kanya na mamagitan sa ating kalagayan, at ipagdiwang pa ang ating mga tagumpay kasama Siya. Maaari rin nating hilingin sa Kanya na ipakita sa atin kung paano tayo makakatulong na maihatid ang Kanyang kaharian sa mundo. Sa Diyos, walang hindi pwede — Nais niyang magkaroon ng oras kasama tayo.

Kapag inuuna natin ang pagkakaroon ng oras kasama Siya, mauunawaan natin kung sino Siya at kung ano ang nais Niya para sa atin. Binabago nito ang paraan kung paano natin mahalin ang ating sarili at ang ating kapwa.

At ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang matutuhan kung paano magmahal ng iba ay suriin kung ano ang pag-ibig.


Mahalin ang kapwa

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan.

1 MGA TAGA-CORINTO 13:4-8

Ang talatang ito ay isang tanyag na kahulugan ng pag-ibig, ngunit tinutukoy din nito ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, kapag iniisip natin kung ang ating buhay ay umaayon sa katangian ng Diyos, maaari nating gamitin ang talatang ito upang masukat ang ating mga kilos:

Dahil ang Diyos ay matiyaga sa atin, matiyaga ba tayo? Dahil pinatawad tayo ng Diyos, pinapatawad ba natin ang iba? Dahil hindi naniningil ang Diyos sa ating mga pagkakamali, hindi ba tayo nagkikimkim ng mga sama ng loob?

Hindi ito nangangahulugang palagi natin itong magagawa, ngunit ang pagtatanong sa ating mga sarili ng mga katanungang ito ay makakatulong sa atin upang matukoy kung tayo ay napapalapit o napapalayo sa Diyos.

Kung ang ating mga saloobin ay patuloy na mapagmalaki, kung ang ating mga salita ay patuloy na nakasasakit, kung ang ating mga aksyon ay patuloy na makasarili, malamang na hindi natin sinusunod ang utos ni Jesus na ibigin ang Diyos at ang ating kapwa. At kung hindi natin ito ginagawa, maaari tayong na kay Jesus—ngunit hindi ito nangangahulugang sumusunod kay Jesus.

Sa kabutihang palad, kapag tayo ay mas naglalaan ng oras kasama ni Jesus, mas magiging katulad Niya ang mga kilos natin.


Gumawa ng mga Alagad

“Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.”

MATEO 28:18-20

Habang si Jesus ay umaakyat sa langit, sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na gawing alagad ang iba. Ang orihinal na salitang Griyego na isinalin bilang “gumawa ng mga alagad” ay matheteuo, na nangangahulugang “sanayin.”

Hindi sinasabi ni Jesus, “humayo at pilitin ang mga tao na maging mga alagad.” Sinasabi Niya, “habang ikaw ay namumuhay, sanayin at turuan ninyo ang mga tao na sundin Ako, tulad ng itinuro Ko sa inyo na sundin Ako.”

Maaari itong pakikipagkaibigan sa barista na gumagawa ng iyong kape. Maaaring mangahulugan ito ng pagbili ng pagkain para sa isang tao upang ipaalam sa kanya na siya ay mahalaga. O di kaya’y, maaari itong pag-aalaga sa iyong mga anak at pakikitungo sa kanila nang may pag-ibig at pagmamahal.

Sinumang inilalagay ng Diyos sa harap mo, ipakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. At sa bawat sitwasyon, hayaang maimpluwensyahan ang iyong mga kilos ng iyong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.

Alin sa mga hakbang na ito ang kailangan mong pagtuunan sa linggong ito? Pumili ng isa, at hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ito isasagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano Tutuklasin ang Kalooban ng Diyos

Aguhon

Ano ang nais ng Diyos na gawin mo sa iyong buhay? Marahil may ideya ka kung saan ka Niya tinawag, ngunit gusto mo ng patunay. Marahil, hindi ka sigurado kung ano ang kalooban ng Diyos… o marahil, inaalam mo pa kung ano ang hitsura ng pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos.

Sa huli, ang tanging paraan upang malaman ang kalooban ng Diyos ay ang paggugol ng panahon upang kilalanin Siya. Sa paglapit sa Diyos mas nagiging malinaw ang Kanyang patnubay. Kaya, paano natin ito gagawin?

Walang isang tamang paraan—ngunit may mga hakbang na maaari nating gawin na makatutulong.

Narito ang 4 na hakbang upang matulungan kang tuklasin ang kalooban ng Diyos:

Hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng Panalangin

Isipin mo ang isang pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan kamakailan lamang. Kung matagal mo na silang kakilala, marahil alam mo na kung ano ang kanilang gusto at di-gusto kahit hindi mo sila tinatanong dahil habang mas malapit ka sa kanila mas nauunawaan mo sila.

Ganoon din ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagkakilala sa kalooban ng Diyos ay nagmumula sa pagkakaroon ng mga tapat na pakikipag-usap sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ugaliin ang pakikipag-usap sa Kanya nang madalas, tungkol sa lahat ng bagay.

Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtatanong sa Diyos kung ano ang nais Niyang gawin natin—ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang Diyos.

Manalangin kasama Namin


Saliksikin ang Banal na Kasulatan

Ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi kailanman sasalungat sa kung ano ang nakasulat sa Banal na Kasulatan. Kaya’t habang nakikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aralang mabuti ang Kanyang Salita.

Habang lalo kang nag-aaral ng Biblia, ang iyong mga naisin ay mas lalong sumasalamin sa kalooban ng Diyos. At kapag nangyari iyon, may tiwala mong mahihiling sa Diyos ang kahit ano—at didinggin ka Niya.


Makinig sa Banal na Espiritu

Ang pakikinig sa Banal na Espiritu ay madalas na nangangailangan ng pagpapatahimik ng ingay sa iyong paligid. Kapag naialis mo na ang mga nakakagambala at naitigil ang pagpansin sa mga takot, magsisimulang mapansin mo ang mapayapang presensiya ng Diyos sa iyong kasalukuyang kalagayan.

Kaya’t sa iyong pananalangin at pagsasaliksik sa Banal na Kasulatan, hingin sa Diyos na ihayag ang anumang saloobin na kailangan mong isuko, at iba pang bagay na kailangang pagtuunan ng pansin. Hayaan ang Banal na Espiritu na gabayan ka sa prosesong ito, at ilagay ito sa iyong isip: maaari mo pa ring maranasan ang kapayapaan ng Diyos kahit ikaw ay nakadarama ng alinlangan.


Humanap ng patunay mula sa mga taong may karunungan

Ang huling pasya ukol sa kalooban ng Diyos ay manggagaling sa Diyos, ngunit nakabubuti na maghanap ng mapagkakatiwalaang payo mula sa labas.

Ito ay marapat na ginagawa kasama ng mga nakaraang hakbang. Ang paghahanap ng matalinong payo ay dapat nagpapatunay sa kung ano ang nadarama mong sinasabi na ng Diyos na gawin mo—hindi dapat nito pinapalitan ang tuwirang pakikipag-usap sa Diyos.

Magdagdag ng Mga Kaibigan sa Iyong Bible App


Pagkatapos, ano na?

Maaring hindi mo ito makuha ng tama palagi, subalit habang lalo mo sinusubukang unawain ang kalooban ng Diyos, mas lalo itong nagiging madali. Sadya kang ginawa ng Diyos, at nais Niyang kasama kang makitang dumating ang Kanyang kaharian “sa lupa gaya ng sa langit.”

Kapag ang iyong mga hangarin ay umaayon sa mga hinahangad ng Diyos, mapagkakatiwalaan ka Niya na gawin kung ano ang tama. Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay makakatulong sa iyo na gawin iyon, ngunit ito ay isang panghabang-buhay na pananagutan kasabay ang paghahanap mo sa Diyos araw-araw.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano Magdasal: Isang 6 na Hakbang na Gabay sa Panalangin

Taong nananalangin

“Panalangin.” Kapag nakita mo ang salitang iyon, anong mga kaisipan o imahe ang iyong naiisip? Madali ba para sa iyo ang pakikipag-usap sa Diyos? O nahihirapan kang manalangin?

Hindi laging madali ang malaman kung ano ang sasabihin sa Diyos, at minsan, ang pagdarasal ay nabibigyan ng maling paniniwala patungkol sa kung ano dapat ang hitsura ng pakikipag-usap sa Diyos.

“Ganito kayo mananalangin…”

2,000 taon ang nakararaan, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na magdasal ng tulad nito:

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.
Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa,
tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng pagpapatawad namin
sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso,
kundi iligtas mo kami sa Masama.

MATEO 6:9-13

Ito ay isang kilalang halimbawa ngayon kung paano magdasal. Ngunit paano natin ito maipamumuhay sa ating pang-araw-araw na buhay sa ika-21 na siglo?

Una, kailangan nating maunawaan kung paano hindi manalangin. Bago ituro ang Panalangin ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, “kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto…” at, “huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan…alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya.”

Kung alam na ng Diyos kung ano ang kailangan natin, kung gayon ang panalangin ay hindi lamang patungkol sa mga salitang ating sinasambit. Kung tayo ay nagdarasal upang mapahanga ang ibang tao, o kung itinuturing natin itong isang gawaing dapat tapusin, napapalampas natin ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang panalangin ay, at palaging magiging, magilas na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag ito ay naunawaan natin, ang Panalangin ng Panginoon ay magiging isang mapagpalayang balangkas na tumutulong sa atin na makipag-usap sa Diyos araw-araw.

Narito ang isang 6-hakbang na gabay sa panalangin na maaaring makatulong:

 1. Tumutok muli sa Diyos.
 2. “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan…”

  Huminga nang malalim at ituon ang sarili sa mga salitang ito: “Ama naming nasa langit.”

  Dahan-dahang huminga habang sinasabi ito: “Sambahin nawa ang iyong pangalan.”

  Ulitin ito nang ilang beses, at bigyang-pansin ang anumang mga aspeto ng katangian ng Diyos na iyong maiisip. Gugulin ang oras na ito na tumututok sa kung gaano kadakila ang Diyos.

 1. Muling italaga ang iyong kalooban.
 2. “Nawa’y maghari ka sa amin …”

  Ang Diyos ay palaging nasa proseso ng pagtupad ng Kanyang kalooban sa mundo. Kaya’t sa ngayon, pagbulay-bulayan ito: kapag isinaayos mo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, masigasig mong hinahanap ang Kanyang Kaharian.

  Patahimikin ang anumang ingay sa iyong paligid, at hingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka makikibahagi sa paggawa ng Kanyang kalooban ngayon.

 1. Bitiwan ang iyong mga alalahanin.
 2. “Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw …”

  Isipin na iniuunat ang iyong mga kamay sa harap mo, na parang gusto mong maglagay ang Diyos ng isang bagay sa mga ito. Sa pagbibigay mo sa Diyos ng iyong mga alalahanin, ano ang ibinibigay Niya sa iyo bilang kapalit?

  Ilista ang iyong mga alalahanin, at sabihin ang mga ito nang paisa-isa. Sa tuwing magsasabi ka ng isang alalahanin, subukang hilingin sa Diyos na, “bigyan kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.”

  Gawin ito hanggang sa matapos ang nasa listahan.

 1. Magsisi at tumugon.
 2. “At patawarin mo kami … tulad ng pagpapatawad namin …”

  Ano ang hawak-hawak mo na kailangan mong isuko? Mayroon bang anumang kailangan mong ipagtapat sa ngayon? Marahil ito ay isang pasakit na hindi mo mapakawalan, isang pag-uugali na pinipilit mong baguhin, isang pagkagumon na hindi mo pa napagtatagumpayan, o isang pagkakamali na patuloy mong ginagawa.

  Inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit bilang ikaw, at tumugon sa Kanya. Sabihin sa Kanya kung ano ang nasa isip mo, pagkatapos ay lumikha ng puwang upang makinig sa Kanya.

 1. Humiling ng proteksyon mula sa Diyos.
 2. “… iligtas mo kami sa Masama …”

  Lahat tayo ay nailigtas na mula sa isang bagay. Mula saan ka iniligtas ng Diyos?

  Pasalamatan Siya para sa Kanyang katapatan, at ipaalam sa Kanya kung saan kailangan mo ng tulong. Pag-isipan ang pananalangin para sa ibang mga tao na maaaring nangangailangan din ng proteksyon. Tandaan na kahit tila walang pag-asa ang mga sitwasyon, walang hindi magagawa ang Diyos.

 1. Magalak at magnilay.
 2. Ipagdiwang kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, at maghanap ng mga paraan upang sambahin Siya sa iyong buong araw.

  Pagkatapos, gumugol ng ilang minuto sa pagninilay sa oras na ito kasama ng Diyos. Ano ang ipinakita Niya sa iyo? Pag-isipang magdagdag ng anumang nangibabaw sa iyong isip sa iyong Listahan ng Panalangin sa YouVersion.

Kapag nagsimula tayong manalangin tulad ng ginawa ni Jesus, magsisimula tayong makaranas ng pagiging malapit sa Diyos katulad ni Jesus. At kapag hinayaan natin ang panalangin na humubog sa ating paraan ng pamumuhay, magsisimula nating mapagtanto na maaari nating lapitan ang Diyos sa lahat ng oras nang may kumpiyansa, bukas sa Diyos, at may tiwala.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano gagawing makabuluhan ang iyong oras:

Takipsilim sa ibabaw ng tubig

O Diyos, ako’y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais; kung ako ay hindi tapat, ito’y iyong nababatid, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.

MGA AWIT 139:23-24

Huminto ka at huminga nang malalim. Habang ginagawa mo ito, pagbulay-bulayan ang nakaraang taon. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay mula noong Pasko ng Pagkabuhay 2020?

Kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang mahabang panahon, madali mong makalimutan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng iyong kalagayan. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pagbubulay sa Salita ng Diyos: nakakatulong ito sa atin na magdahan-dahan at alalahanin na ang Diyos ay tapat sa bawat panahon ng buhay.

Habang ika’y naghahanda para sa Linggo ng Pagkabuhay, gumugol ng ilang sandali upang pagbulay-bulayan ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bersikulo ng Araw.

Narito ang 3 mga paraan upang magawa iyon:

Kung mayroon kang 5 minuto…

Buksan ang iyong Bible App, at hanapin ang Bersikulo ng Araw. Bago ka magsimulang magbasa, hilingin sa Diyos na ipaalam Niya sa iyo ang anumang nais Niyang ipakita sa iyo. Pagkatapos, basahin nang dahan-dahan ang bersikulo, habang binibigyang pansin ang anumang mga salitang namumukod-tangi sa iyo.

Tanungin ang sarili: Ano ang inihahayag ng bersikulong ito patungkol sa katangian ng Diyos? Ano ang pangunahing punto ng talatang ito? Paano ko ito maipamumuhay sa araw-araw?

Tapusin ang sandaling ito sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng tulong sa pagbubulay sa bersikulong ito sa buong maghapon.

Kung mayroon kang 15 minuto…

Kapag nabasa mo na ang Bersikulo ng Araw, i-tap ang “Paghambingin ang Mga Bersyon” at piliin ang 3-5 na mga bersyon ng Biblia na nais mong paghambingin. Basahin ang bawat bersyon at bigyang pansin ang anumang mga pagkakaiba-iba ng wika. Pahintulutan ang mga pagkakaiba na bigyan ka ng mas malawak na pag-unawa sa bersikulo.

Tanungin ang sarili: Paano ipinapahayag ng bersyon ang teksto? Ano ang natututunan ko tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bersyon? Anong mga salita o parirala ang namumukod-tangi sa akin?

Isulat ang anumang ipinakita sa iyo ng Diyos, at pagkatapos ay hilingin sa Kanyang tulungan ka upang maisabuhay ang bersikulong ito.

Kung mayroon kang 30 minuto…

Gugulin ang unang limang minuto sa pag-aalaala ng anumang mga alalahanin o mga problema na umaagaw sa iyong pansin. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga katotohanan sa Kanyang Salita, pagkatapos ay dahan-dahang basahin ang Bersikulo ng Araw at paghambingin ang mga bersyon.

Pagkatapos mo itong magawa, i-type ang sangguniang bersikulo sa Tuklasin upang tingnan ang mga mapagkukunang may kaugnayan dito. Pumili ng isang sanggunian na pag-aaralan bilang bahagi ng iyong pagbubulay.

Tanungin ang sarili: Anong pananaw ang ibinibigay ng sangguniang ito? Paano nito naiimpluwensiyahan o napatutunayan kung ano ang ipinapakita sa akin ng Diyos sa bersikulo ngayon? Ano ang ipinahihiwatig nito sa akin, at paano ko ito maipamumuhay?

Kapag ikaw ay natapos na, isulat ang 2-3 na bagay na iyong nakuha sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. (Maaari mo rin na subukan ang pamamaraan sa pag-aaral na ito.)


Kapag natapos mo na ang iyong pagbubulay-bulay, gumugol ng ilang minuto upang humiling sa Diyos na paalalahanan ka sa buong maghapon ng lahat ng iyong natutunan. Ulitin ang prosesong ito araw-araw hanggang sa Linggo ng Muling Pagkabuhay.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ipinakikilala ang Tuklasin: Isang bagong paraan upang maghanap

Tuklasin ang maliliit na bersyon ng mga larawan

Ang Maghanap ay Tumuklas na ngayon

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Paggaling? Kapayapaan? Kagalakan? Paghihirap? Ngayon, hindi lang paghahanap sa isang paksa ang maaari mong gawin, maaari mo ring matuklasan ang lahat tungkol dito.

Icon ng Tuklasin

IPINAPAKILALA

Tuklasin

Makita ang higit pa
sa iyong hinahanap.

Tuklasin sa telepono

Sa na-update na tampok na ito,
maaari mong matuklasan ang…

Icon ng Mga Gabay

Mga Napapanahong Gabay

Tingnan ang mga Gabay at paksa sa Biblia na pinakapopular.

Icon ng Puso

Mga Sagot para sa Bawat Damdamin

Masaya? Malungkot? Nasasabik? Natataranta? I-type ang iyong damdamin sa search bar at maghanap ng nauugnay na nilalaman.

Icon ng Tuklasin

Ang iyong Mga Paboritong Guro sa Biblia

Hanapin ang pastor o tagapagsalitang gusto mo at kunin ang lahat ng kanilang Mga Gabay at Video App sa Biblia sa isang lugar.

Icon ng listahan

Isang isinapersonal na listahan ng nilalaman

Kumuha ng mga awtomatikong mungkahi batay sa nilalamang pinakagusto mo.

Tuklasin ang … ng higit pa.

Upang simulang gamitin ang Tuklasin, i-update ang iyong YouVersion Bible App at pagkatapos ay mag-tap sa Discover icon (Icon ng Tuklasin). Habang nagta-type ka, sisimulan ng Tuklasin ang mga awtomatikong mungkahi. Maaari mo ring i-tap muli ang icon ng paghahanap kapag handa ka nang makita ang lahat ng iyong mga resulta sa paghahanap.

Tingnan kung may Update

Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.

Santiago 4:8