Ipagdiwang ang ginagawa ng Diyos!

Babaeng nasa parang

Paparating ang isang panibagong panahon…

Anuman ang naganap sa iyong taong hanggang sa kasalukuyan, naniniwala kaming may gustong gawing bago ang Diyos. At dahil patuloy ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, mahaharap mo ang kahit anong panahon nang may buong katiyakan na lulubusin ng Diyos ang pinasimulan Niya sa iyo.

Panandaliang tumigil upang ipagdiwang ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbahagi ng isang Bersikulong Larawan na tumatak sa iyo sa iyong mga kaibigan at pamilya.

Magbahagi ng Bersikulong Larawan

Paano Manalangin Kapag Hindi mo Alam Kung Ano ang Ipapanalangin

Babaing nananalangin

Ano ang pumipigil sa iyo na makipag-usap nang regular sa Diyos?

Ang pagiging komportable sa panalangin ay kinakailangan ng pagsasanay. At gayunman—kung nais nating lumago sa ating pananampalataya, mahalagang magkaroon tayo ng tapat na pakikipag-usap sa ating kaugnayang Diyos.

Kaya, kung hindi ka sigurado kung ano ang ipapanalangin tungkol sa…

Narito ang 5 halimbawa ng pang-araw-araw na panalangin:

 1. Manalangin na Makilala ang Diyos

“Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin… sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman…”

Mga Taga-Efeso 3:20-21

Halimbawa:

O Diyos, alam naming Ikaw ang siyang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan Mo. Sa Araw na ito, mangyaring maluwalhati ka sa aming mundo. Matagpuan Ka nawa ng mga taong hindi Ka pa natatagpuan. Amen.

 1. Manalangin para sa Mundo

“Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.”

Mga Taga-Efeso 6:18

Halimbawa:

O Diyos, mangyaring ayusin Mo ang mundong ito. Gawin Mo kung ano ang pinakamahusay para sa Iyong kaharian, at punan Mo ang Iyong mga tao ng habag, lakas, at magagandang mga ideya upang kami ay espirituwal na makapag-ambag sa aming mundo. Amen.

 1. Manalangin para sa Iyong Kailangan

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Mga Taga-Filipos S 4:6

Halimbawa:

O Diyos, alam Mo ang aking kailangan bago ko pa ito malaman. Tulungan Mo akong makatuon sa Iyo, at hindi sa aking mga suliranin. At, pagdating sa aking mga pangangailangan bukas, ako ay nagtitiwala na ako ay Iyong pagkakalooban. Amen.

 1. Manalangin para sa Pagpapatawad

“Kapag kayo’y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.”

Marcos 11:25

Halimbawa:

O Diyos, Ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga intensyon. Mangyaring patawarin mo ang mga taong nakasakit sa akin dahil sila ay napatawad ko na. At Panginoon, patawarin mo rin ako dahil ako rin ay nagkasala. Mangyaring huwag mo panghawakan ang aming mga pagkakamali laban sa amin. Amen.

 1. Manalangin para sa Paggaling at Proteksyon

“Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesya upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.”

Santiago 5:14

Halimbawa:

O Diyos, napakaraming pagdurusa sa aming mundo. Mangyaring pagaling mo ang mga maysakit at ibalik ang kapayapaan at sigla sa aming mga pagal na kaluluwa. Protektahan Mo ang aming mga katawan at isipan, at bigyan Mo kami ng Iyong lakas upang aming mapaglabanan ang mga tukso at pagsubok. Amen.

Hindi na bago ang mga kaisipang ito—ang mga ito ay ginamit ni Jesus upang turuan ang Kanyang mga alagad kung paano manalangin mahigit 2,000 na taon nang nakalipas:

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.
Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa,
tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain
sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng pagpapatawad namin sa
mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso,
kundi iligtas mo kami sa Masama.

Mateo 6:9-13

Upang tulungan kang lumikha ng isang regular na ritmo ng panalangin, subukang lumikha ng isang Listahan ng Panalangin sa loob ng iyong Bible App. Araw-araw, pumili ng ilang mga bagay mula sa listahan na iyon upang pagtuonan. (Maaari mo ring imbitahan ang iyong mga kaibigan upang sumali sa iyong mga mga pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga Panalangin sa kanila.)

Sa paglipas ng panahon, makikita mo ulit ang listahan na iyon at mapagninilayan kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay sa mga oras na iyon.

Manalangin Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang nagdadala sa iyo ng pag-asa?

Talk bubble

Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo.  1 Pedro 3:15

Talk bubble

Gustung-gusto ng lahat ang mabuting balita.

Alam mo ‘yong kuryenteng nararamdaman mo kapag nabigyan ka ng pag-asa ng isang bagay? O kapag napupuno ng kapayapaan ang puso mo? O kapag nasisiglahan ka at lumalakas ang loob mo? Laging sinasabi sa amin ng mga tao ang napakagagandang kaalaman na nahahanap nila sa mga Gabay sa Biblia. At kung gaano kadalas na para bang sakto ang Bersikulo ng Araw sa nangyayari sa kanilang mga buhay.

Sa tuwing nakararanas ka ng isa sa mga a-ha! na sandali na iyon, ibahagi mo ito.

Icon ng Ibahagi

Maaari mong ibahagi ang lahat ng mga bagay mula sa Bible App: bersikulo ng Biblia, mga Bersikulong Larawan, mga Gabay, Panalangin, Badge, mga debosyonal na nilalaman mula sa mga araw ng Gabay. (Maaari mo ring ibahagi ang Bible App.) At madali lang itong gawin! Saan mo man makita ang mga Ibahagi na icon, pindutin mo lamang ito… at ibahagi sa iba ang napakagandang pakiramdam na iyon.

Ibahagi ang Bible App

3 Paraan upang Tulungan ang Iyong mga Anak na Umakma sa Bagong “Normal”

Ina at anak na babae na gumagamit ng isang tablet

Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon.

Mga Taga-Efeso 6:4

Mag-inang tumatawa habang gumagamit ng isang tablet

Kung tulad ka ng karamihan ng mga magulang na kilala namin, araw-araw, ika’y nagsusumikap na mag-asikaso ng makakain, nagugulumihanan sa kanilang pag-aaral, at namamahala sa pagkabagot ng inyong mga anak—lahat ng ito habang patuloy mong pinag-iisipan ang tungkol sa iyong trabaho at inyong hinaharap. Nais naming malaman mo: Kami’y narito para sa iyo.

Anuman ang edad ng iyong mga anak, para bang napakarami ng kanilang mga tanong tungkol sa lahat ng mga nangyayari. Halos isang magdamag, ang lahat ng kanilang pang-araw-araw na gawain na kanilang sinusunod para sa kaayusan ay nagbago. Isa sa mga pinakamabubuting magagawa natin para sa kanila ay ang magpatupad na isang bagong “normal.”

Narito ang 3 bagay na maaari mong subukan sa iba’t-ibang oras sa buong araw upang tulungang umakma ang iyong mga anak:

 1. Tanungin ang iyong mga anak kung ano ang kanilang iniisip. Pagkatapos ay makinig.

Kahit magsabi sila ng mahirap o mga nakakabagabag na mga bagay, subukan mong huwag magpakita ng pag-aalala sa iyong mukha. Kailangan ng iyong mga anak ng isang ligtas na puwang upang magsalita, at ang pagkakataon upang ganap na maipahayag ang kanilang mga saloobin at mga damdamin sa kanilang sariling pananalita.

 1. Maging huwaran na nais mong tularan nila sa iyong pamamahay.

Espirituwal na pangalagaan ang iyong sarili sa panahong ito, nang sa gayon ay maibigay mo ang emosyonal na suporta na kanilang kailangan. Heto ang ilang lugar kung saan ka makahahanap ng kapayapaan at panghihikayat para sa iyo:

 1. Manalangin kasama ang iyong mga anak, sa isang takdang panahon.

Ang Pananalangin o Pagdarasal ay pagkakaroon lamang ng isang pakikipag-usap kasama ang Diyos, pagsasabi sa Kanya kung ano ang iyong iniisip at nadarama, paghingi sa Kanya ng mga bagay na iyong kailangan, at pagpapasalamat sa Kanya (kahit para sa maliliit na tagumpay). Maaari kang manalangin anumang oras, ngunit ang paggawa nito nang magkasama sa umaga, sa oras ng pagkain, at sa oras ng pagtulog ay isang madaling paraan upang magtakda ng isang gawain sa bawat araw. Narito ang isang simpleng halimbawa:

Mahal na Jesus, salamat po para sa aming pamilya. Tulungan Mo po kaming mahalin ang bawat isa, alagaan ang bawat isa, at maging mabait. Mangyaring ipakita Mo nawa sa amin kung paano namin dapat mahalin ang aming mga kapwa at mga kaibigan. Salamat po. Amen.


Bonus! Malinaw na tukuyin ang iyong mga araw.

Kung ang iyong mga anak ay nasanay sa isang lingguhang iskedyul—ikaw na nasa trabaho at sila na nasa paaralan o daycare—maaaring magsimulang maging magulo ang bahay kapag ang lahat ay narito. Ang pagbibigay ng tema sa bawat araw ng linggo ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng ritmo, isang pakiramdam ng istruktura. Narito ang ilang halimbawa:

 • Taco Tuesday – Wala kayong sangkap para sa taco? Magpalaman ng tinapay, taco style, at tiklupin ito sa kalahati.

 • Wacky Wednesday – Magsuot ng medyas na hindi magkapares. I-type ang “recipe” sa Google, at gamit ang mga kung anu-anong sangkap na mayroon ka, gawin iyon ng magkasama.

 • Funny Friday – Maglaro. Maging nakakatuwa. Magbiro. Manood ng nakakatawang pelikula o palabas sa TV. Gawing Gabi ng Palaro ang gabi ng Biyernes.

 • Special Sunday – Sambahin ang Diyos nang magkasama. Maghanap ng church service online. (Maraming simbahan ang nagsasagawa ng mga pambatang palabas sa ngayon.) Manood ng video sa Bible App nang magkasama at pag-usapan ito.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Subukang Gawin ito sa Unang 5 Minuto ng Bawat Araw

Icon ng Bersikulo ng Araw

Kapag nagising ka sa umaga, ano ang una mong ginagawa? Kunin ang iyong telepono at mag-scroll sa Instagram? Suriin ang mga teksto at email? Tingnan ang balita?

Ang mga unang 5 minuto ay maaaring magtakda ng tono para sa iyong buong araw. Anong nararamdaman mo sa mga pagpiling ginawa mo sa oras na iyon? Nabagabag ka ba? Nabahala? Na parang nahuhuli ka na, kahit bago ka pa lamang babangon mula sa kama?

Paano kung aanyayahan mo ang Diyos na magsalita muna sa iyong sa pasimula ng araw? Bukas, bago ka gumawa ng anumang bagay:

2. Basahin o pakinggan ang Bersikulo ng Araw, pansinin ang anumang namumukod-tangi.

Gagamitin natin ang talatang ito bilang isang halimbawa:

Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.

1 JUAN 4:7

Mga halimbawa ng mga tala na maaari mong gawin:

– Sino ang aking “isa’t-isa”?

– Ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos

– Dapat kong “kilalanin ang Diyos” upang makapagmahal ako ng totoo

3. Pag-isipan kung paano mong magagamit ang ipinapakita sa iyo ng Diyos.

Narito ang ilang mga ideya para sa ating halimbawang taludtod:

– Sa araw na ito, dapat kong hikayatin ang isang kaibigan

– Maaari ba akong sumali sa isang pangkat sa aking simbahan at kumonekta sa ibang mga tagasunod ni Jesus?

– Maaari ba akong magbigay ng pagkain para sa isang taong nagdadaan sa mahirap na sitwasyon?

4. Sa pagtatapos, manalangin muli.

Sa oras na ito, hilingin sa Diyos na tulungan ka sa anumang ipinakita niya sa iyo ngayon. Halimbawa:

Ama, salamat sa Iyong perpektong pag-ibig. Mangyaring ipakita Mo sa akin ang mga paraan kung paano ko masisimulang lalo Ka pang makilala. Tulungan Mo akong mahalin ang mga tao sa paraang ginagawa Mo. Mangyaring ipakita Mo sa akin kung ano ang susunod na nais Mong gawin ko. Salamat, Panginoon. Amen.

Ayan yun! Maaari mong gamitin ang parehong pamamaraan araw-araw—sa anumang sipi sa Banal na Kasulatan. O, mas mabuti, mag-subscribe sa Bersikulo ng Araw, at araw-araw ang Bible App ay makakatulong na ipaalala sa iyo upang unahin ang Diyos at ang Kanyang tinig.

Mag-subscribe sa Bersikulo ng Araw