Maging bahagi ng kuwento ng isang tao…

Taong nakangiti

“Akala ko nakakabagot at mahirap intindihin ang Biblia.”

MARSHA, USA

Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na nahihirapang kumonekta nang tunaysa Salita ng Diyos?

Naniniwala si Marsha sa Diyos ngunit nahihirapan pa rin siyang kumonekta sa Kanya sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan.

Pero nagbago ang lahat nang matuklasan niya ang Bible App at ang 3,000 na bersyon nito. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bersyon, ang Salita ng Diyos ay nabuhay.

“Nakakapagbasa na ako at nakakatutok nang maayos sa Diyos at sa Kanyang Salita. Hindi ko na nakikita ang Diyos bilang isang karakter sa isang libro. Totoo na ang Diyos sa akin. Nakikita ko Siya bilang Aking Ama, at ang Kanyang mga kuwento ay totoo.”

Binabago ng Salita ng Diyos ang buhay ni Marsha, at binabago nito ang buhay ng mga nakapaligid sa kanya.

Ang iyong pagkabukas-palad ay makakatulong sa mas maraming taong tulad ni Marsha na maranasan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Kapag nagbigay ka ng regalo na US$40, ginagawa mong posible para sa 200 tao na mag-download ng Bible App at maranasan ang Salita ng Diyos.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Suportahan ang Misyon: Ipagdiwang ang 15 Taon ng Impluwensya!

Naaalala mo ba ang unang beses mong basahin ang Salita ng Diyos at binago nito ang iyong buhay?

Dahil sa Bible App, ang mga tao sa buong mundo ay nababago ng Salita ng Diyos araw-araw.

Sa nakalipas na 15 taon, nakita namin ang…

  • 1,965 na naidagdag na wika ng teksto ng Biblia
  • 139 milyong Mga Panalangin na nalikha
  • 575.7 milyong pag-install ng app
  • 1.1 bilyong mga Bersikulong Larawan ang ibinahagi
  • 16 bilyong mga Haylayt, Bookmark, at Tala ang ginawa sa mga bersikulo

Ang Bible App ay, at palaging magiging, libre—ngunit ang epekto ng ministeryong ito ay hindi magiging kung ano ito kung wala ang pagiging bukas-palad ng aming Komunidad sa YouVersion.

Sumali sa kilusan upang maabot ang bawat isa, bawat lugar, bawat isang araw.

Kapag nagbigay ka ng kaloob na US$40, ginagawa mong posible para sa 200 tao na ma-download ang Bible App.

Magbigay Ngayon

Nakagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng Bible App, ngunit bilyun-bilyong tao pa rin ang hindi nakakaranas ng kapangyarihang makapagpabago ng buhay ng Salita ng Diyos.

Ngayon, tulungan kaming magpatuloy na dalhin ang Salita ng Diyos sa bilyun-bilyong tao sa susunod na 15 taon.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Isang Mapagbigay na Puso

Taong nakangiti

Ano ang iyong pinakamahalagang pag-aari? Walang masama sa pagkakaroon ng mga pag-aari, o sa pagtangkilik sa mga ito. Dumarating ang problema kapag ang ating mga pag-aari ang nagmamay-ari sa atin.

Sa kabutihang palad, ang Diyos ay nagpakita ng ibang paraan ng pamumuhay nang isakripisyo Niya ang Kanyang pinakadakilang kayamanan para sa atin. Ang kanyang pagiging bukas-palad ay masakripisyo at kontra-sa-kultura.

Kapag nagbibigay tayo tulad ng ginagawa ng Diyos, at pinararangalan natin Siya sa pamamagitan ng pagbibigay na iyon, mas pinalalapit tayo nito sa Kanya. Nagdudulot ito sa atin na huminto sa pagtingin sa ating sarili, at magsimulang tumingin sa iba. Habang mas lumalapit tayo sa Diyos, mas magsisimulang sumasalamin sa Kanya ang ating mga prayoridad at pagpapahalaga.

Kaya, paano ka namumuhay nang bukas-palad? Nagsisimula ito sa paghiling sa Diyos na bigyan ka ng mapagbigay na pag-iisip. Kung hindi ka sigurado kung paano gawin iyon, subukang ipanalangin ang dasal na ito.


O Diyos,

Salamat sa pagpapakita Niyo sa akin kung ano ang pagiging bukas-palad. Inaamin ko na minsan madali para sa akin na magtuon sa mga bagay na walang kwenta. Ngunit ngayon, sumusuko ako sa Iyong kalooban, nagtitiwala sa Iyo nang buong buo. Baguhin ang paraan ng pag-iisip ko, at bigyan ako ng mapagbigay na puso. Ipaalam sa akin ang mga mapagkukunan na mayroon ako, at kung paano ko magagamit ang mga ito upang maglingkod sa iba. Tulungan Niyo akong mamuhay ng isang buhay na nagpapala sa iba gaya ng saganang pagpapala Niyo sa akin.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.


Kapag sumuko ka sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay nang bukas-palad, nagbabago ito ng mga buhay.

Ang isang kaloob na $40 US ay tumutulong sa amin na ibigay ang Bible App sa 200 tao—iyon ay 200 tao sa buong mundo na ang buhay ay magbabago magpakailanman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Salita ng Diyos ay Nagpapabago ng mga Buhay

Mga taong nakatayo nang magkakasama

Ang Salita ng Diyos ay buhay at aktibo, at binabago nito ang mga tao sa buong mundo araw- araw!

Ito ang dahilan kung bakit kami ay nakatuon sa pagkuha sa bawat bersyon ng Biblia sa Bible App, naglilinang ng pandaigdigang pakikipagtulungan sa Biblia, at pagbuo ng mga bagong app at mga tampok.

Naniniwala kami na sinuman, kahit saan ay dapat na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

At lahat ng ito ay posible—sa iyong tulong.


Ang iyong pagiging bukas-palad ay maaaring makatulong sa pagbibigay sa milyun-milyong tao ng Salita ng Diyos.

Kapag nagbigay ka ng umuulit na kaloob sa YouVersion, ikaw ay lumalahok sa isang pandaigdigang kilusan na ginagawang posible para sa sinuman, kahit saan, na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ngayon, makakatulong ka sa mas maraming tao sa mas maraming lugar na palalimin ang kanilang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kasulatan.

Mag-set up ng Umuulit na Kaloob Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang…

Pambatang Bible App - 100,000,000

Pambatang Bible App

Ang Pambatang Bible App ay umabot na sa

100 milyong pag-install!

Nilikha sa pakikipagtulungan sa OneHope, nakatulong ang app na ito sa milyun-milyong bata sa 66 na wika na umibig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga interaktibong kuwento at mga aktibidad.

May mga anak na 8 pababa? I-download ang Pambatang Bible App!


“Ibinahagi ng aking kaibigan, na isang misyonero sa Timog-silangang Asya, na ang kanyang 6-anyos na anak na lalaki ay nag-imbita sa lahat ng kanyang lokal na kaibigan at nagsasalin ng mga kuwento ng Pambatang Bible App sa kanila. Isang 6 na taong gulang ang nagsasalin at nagbabahagi ng Salita ng Diyos!

JENN, USA


Ang 100 milyon ay simula pa lamang…

Hindi lang natin ipinagdiriwang ang ginawa ng Diyos, kundi kung ano ang susunod Niyang gagawin—sa ating mga buhay at sa mga buhay ng mga bata sa buong mundo.

Kapag nagbigay ka ngayon, tinutulungan mo kaming dalhin ang Salita ng Diyos sa lahat—anuman ang kanilang edad.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Pamilya