Ano ang iyong pinaglalaanan?

Tao sa telepono

Sama-sama, maaari natin hubugin ang hinaharap.

Kaya’t ating ituon ang ating mga mata hindi sa kung ano ang nakikita, bagkus sa kung ano ang hindi nakikita, sapagkat ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan.

2 MGA TAGA-CORINTO 4:18

Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas, ating ipinagdiwang ang 500 milyon pag-install ng YouVersion. Ang numerong iyon ay nangangahulugang daan-daang libong mga tao—mula sa iba’t-ibang bansa, nagsasalita ng iba’t-ibang mga wika—ay nasa paglalakbay papalapit sa Diyos … bawat segundo.

00:01

Sa loob ng Isang segundo…

2 mga tao ang nag-install ng YouVersion

1,179 mga tao ang nagbukas ng kabanata ng Biblia

227 mga tao ang nakinig ng kabanata sa audio

4 na tao ang nagsimula ng Gabay sa Biblia

11 mga tao ang nagbahagi ng mga talata sa social media

Iyan ang nangyayari sa loob ng ISANG segundo, bawat segundo, ng bawat araw.

Habang ipinagdiriwang natin ang kahulugan ng mga numerong iyon, alam natin na mayroon pang bilyon na mga tao sa buong mundo ang hindi pa konektado sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang YouVersion ay nasa isang misyon upang baguhin iyon, at nais ka naming anyayahan upang maging bahagi nito.

Kung sa iyong palagay sa isang segundo na ang iyong kontribusyon ay walang epekto—na ang bahagi mo ay hindi mahalaga—alalahanin mo kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa bawat segundong iyon: Siya ay nagbabago ng mga buhay sa buong mundo, bawat isang segundo, ng bawat isang araw.

Sa nalalapit na pagsasara ng 2021, inaanyayahan ka namin na ituon ang iyong mga mata sa mga hindi mo nakikita. Gawing makabuluhan ang bawat segundo sa pamamagitan ng paglalaan para sa walang hanggan.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Magbigay sa isang bagay na nagbibigay ng pag-asa

Mapa ng Daigdig

Kung ikaw ay makakatulong na baguhin ang mundo… gagawin mo ba?

Ang pagbibigay ng pag-asang masusumpungan sa Salita ng Diyos ay isa sa pinakamagandang regalong maibibigay natin sa isang daigdig na nahaharap sa kawalan ng pag-asa.

At, ito ay isang regalong nakakapagbago ng lahat.

- Luis R.

“Alam ko ang Biblia, ngunit di ako kailanman nagkaroon ng pagkakataon basahin ito. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit nang simulan kong gamitin ang YouVersion App, naging mas madali ito. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga Gabay, nakaugalian kong magbasa ng Biblia sa araw-araw– at doon ko natuklasan na mayroong pagbabago sa aking buhay. Sa wakas ay naunawaan ko ang ginawa ni Jesus sa krus, at inanyayahan ko Siya sa aking buhay. Ang buong layunin ko sa buhay ay nagbago. Nais kong pasalamatan ang YouVersion sa paghatid ng Salita ng Diyos at pagbabahagi nito sa milyun-milyong tao sa buong mundo.”

– Luis R.

Mayroong daan-daang milyong taong tulad ni Luis sa YouVersion Community, at hinuhubog ng Diyos ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang Salita ng Diyos ay buhay at aktibo … at binabago nito ang mga taong katulad mo.

Ngunit sa bawat tao sa ating pamayanan na lumalapit sa Diyos, mayroong isang tao sa labas ng ating Pamayanan ang hindi pa nakakaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang Salita. Ikaw ay maaaring makatulong upang mabago ito…

Ngayong Giving Tuesday, gumawa ng agarang epekto na may walang hanggang kaibahan.

Isipin ang tungkol sa pag-asa, kagalakan, at kapayapaan na natagpuan mo sa paglapit mo sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion. Mayroong milyun-milyong mga tao ang hindi pa nakakaalam na ang pinagkukunan na ito ay isang pindot na lamang Ngunit isipin kung anong pagbabago sa buhay ang magaganap kapag natagpuan nila ito.

Tumulong na isulong ang isang pandaigdigang kilusan sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion.

Magbigay Ngayon

Pagkatapos mong magbigay, ibahagi sa social media kung paano ginamit ng Diyos ang YouVersion sa iyong buhay, gamitin ang hashtag na #GivingTuesday, at i-tag kami @YouVersion.

Mayroon bang Biblia sa iyong wika?

Mundo

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Ang mga Salita ng Diyos ay buhay at aktibo, at mayroon ang mga itong kapangyarihan na baguhin ang mga buhay. Kapag Siya ay nagsasalita, ang ilaw ay tumatagos sa kadiliman. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang dati ay nagiging bago.

Paano ka hinuhubog ng Salita ng Diyos?

Mayroong milyon-milyong mga tao na naghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita na makikita sa YouVersion. Sa tuwing bubuksan mo ang app, mayroong kang pagkakataon na makarinig mula sa Diyos sa isang wika na nauunawaan mo—isang wika na nangungusap sa iyo.

…Ngunit paano kung wala ka nito?

Sa ngayon, mayroong higit na 2,500 na mga Salin ng Biblia sa higit na 1,700 mga wika na magagamit sa YouVersion…

Ngunit mayroon pa ring libo-libong mga wika na kailangang maisalin.

Gaano mag-iiba ang iyong buhay kung walang mga Salin ng Biblia na magagamit sa iyong wika?

Sa ngayon, halos isang bilyong tao ang nakikipag-usap sa kanilang mga ina, kanilang mga ama, kanilang mga kapatid, at kanilang mga kapit-bahay sa kanilang wika … ngunit hindi nila kailanman naranasan ang Diyos na nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Salita sa kanilang wika.

Ang Biblia ay literal na wala sa kanilang katutubong wika. Ngunit isipin kung ano ang mangyayari sa kanilang mga pamilya, mga pamayanan, at mga bansa kapag nagbago iyon.

Tumulong sa paghubog ng hinaharap ng isang tao.

Sa ngayon, mayroong isang kilusan ng mga taong nakatuon sa pagtulong na maipaabot ang Biblia sa lahat sa taong 2033, at maaari mo kaming tulungang maabot ang layuning ito.

Ang aming Pananaw
para sa 2033

95% ng populasyon ng mundo ay
magkakaroon ng isang buong Biblia

99.9% ay magkakaroon kahit
papaano ng Bagong Tipan

100% ay magkakaroon kahit papaano
ng isang bahagi ng Banal na Kasulatan

Ipaabot natin ang Biblia sa Lahat.

Kapag ikaw ay nagbigay sa Biblia para sa Lahat, iyong tinutulungan ang aming mga pandaigdigang katuwang sa Biblia na isalin ang Banal na Kasulatan sa bawat isang wika. At sa sandaling ang isang bagong bersyon ay nakumpleto, maaari naming gawing magagamit ito ng buong Pamayanan ng YouVersion.

Ang aming pananaw ay makita ang bawat isa na nakaaabot ng kahit sa isang bahagi ng Banal na Kasulatan pagsapit ng 2033—ngunit paano kung nais pang kumilos ng Diyos ng higit pa sa ating iniisip? Paano kung kaya nating maabot ang layuning ito nang mas mabilis pa? At paano kung nais kang gamitin ng Diyos?

Sasama ka ba sa amin?

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

Ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo?

Taong gumagamit ng YouVersion sa telepono na may overlay ng mapa ng mundo

Paano ginamit ng Diyos ang YouVersion upang palakasin ang iyong loob at hamunin ka?

Kamakailan lamang, nakita namin ang higit sa 89,000 na mga lungsod na humiling ng higit sa 109 milyong mga kabanata sa Bibliasa loob lamang ng isang araw.

Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito.

Sa anumang araw, milyon-milyong mga tao ang naghahanap sa Diyos, sa buong mundo: mga tao sa iyong kapitbahayan, sa mga umuunlad na bansa, at sa mga lugar kung saan maaaring hindi madaling makuha ang mga pisikal na Biblia.

Isipin na lamang kung paano binabago ng Diyos ang milyun-milyong buhay, at pagkatapos ay isipin kung paano maaaring magbago ang mundo kung ang bilang na iyon ay madoble … o kahit na triple.

Ito ay simula pa lamang.

Ang mga bilang na tulad nito ay posible lamang dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa pamamagitan ng YouVersion Community, at alam naming hindi pa Siya tapos.

May ginagawa ang Diyos—maaari kang maging bahagi nito.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, sinusuportahan mo ang isang Pamayanan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang mundo at gumawa ng mga alagad.

Huwag palampasin ang pagkilos na ito.

Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating pera, nakikita natin kung paano Niya ginagamit ito upang gumawa ng higit pa sa maaari nating hilingin, isipin, o akalain. Tumulong tayo sa pagbuo ng Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kanyang Kaharian.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

Sa Kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.

Mga Taga-Efeso 3:20-21

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Nais mo bang bumago ng buhay? Mamuhay nang bukas-palad.

Mag-asawang nakatingin sa telepono

Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.

MATEO 6:21

Kung titingnan mo kung saan mo ginugugol ang iyong oras at mga pag-aaring yaman, ano ang ihahayag ng mga ito na iyong pinahahalagahan?

Dito sa YouVersion, ang aming misyon ay tulungan ang ating Komunidad na maranasan ang pagiging malapit sa Diyos araw-araw. Nais naming makita ang mga tao mula sa bawat bansa at wika na lumalapit araw-araw sa Diyos. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbabahagi kami ng mga panalangin, mga aral sa video, at mga Bersikulong Larawan: upang maranasan ng mga tao sa buong mundo ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa mga bago at personal na pamamaraan.

Hindi namin nais na may anumang pumigil sa mga katulad mo upang personal na makilala ang Diyos, na isa sa mga dahilan kung bakit ang YouVersion ay walang bayad sa tuwina.

Hangad namin na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, baguhin nito ang iyong pinahahalagahan, at magbigay inspirasyon sa iyo upang mabuhay din na bukas-palad.

Kapag ibinabahagi mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, nagiging huwaran ka ng pag-ibig ng Diyos sa isang sirang mundo. Pinapalalim nito ang iyong malapit na ugnayan sa Diyos, at lumilikha din ito ng mga pagkakataon para sa ibang tao na lumapit sa Kanya.

Isipin mo lamang—ang iyong pagiging bukas-palad ay maaaring makaapekto sa buhay sa kawalang- hanggan ng isang tao.

Ang isang paraan upang malinang ang isang buhay na mapagbigay ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa pananalapi sa ministeryo ng YouVersion. At kapag ginawa mo ito, nakikilahok ka sa isang bagay na may pangmatagalang halaga: ang pagtulong sa mga tao sa buong mundo na maranasan ang bukas-palad na pag-ibig ng Diyos.

Ngayon, pag-isipang hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano Niya nais na gamitin mo ang mga pag-aaring yamang ibinigay Niya sa iyo, at pagkatapos ay tunghayan Siyang matapat na paramihin ang iyong mga kaloob upang mapagpala ang iba.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email