Ano ang ipinapanalangin mo?

Lalaking nananalangin

Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.

MGA TAGA-FILIPOS 4:6

Paggaling? Kapayapaan? Proteksyon? Isang pambihirang tagumpay? Nagdarasal ka ba para sa iyong sarili? O para sa isang taong pinahahalagahan mo? Anuman ang iyong ipinagdarasal, pag-isipang mag-imbita ng isang taong iyong pinagkakatiwalaan upang manalangin kasama ka.

Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo.

MGA TAGA-GALACIA 6:2

Umaasa kaming natuklasan mo na na ang bagong tampok na Panalangin ng YouVersion ay isang magandang paraan upang masubaybayan ang lahat ng iyong ipinapanalangin. Ang Panalangin rin ng YouVersion ay hinahayaan kang isali ang iyong mga kaibigan sa iyong mga pakikipag-usap sa Diyos. Kapag nagdagdag ka ng Panalangin, ang kailangan mo lamang gagawin upang mag-imbita ng iba na magdasal ay pinduitin ang Ibahagi sa mga Kaibigan.

Ibahagi sa mga Kaibigan sa Prayer card

Ang isang Prayer Chain ay nagpapahintulot sa iyong mga Kaibigan sa Bible App na ibahagi ang iyong Panalangin sa kani-kanilang mga Kaibigan, at iba pa.

Lumikha ng Prayer Chain

Pahintulutan ang iyong Mga Kaibigan at Mga Kaibigan ng Mga Kaibigan na ibahagi ang Panalanging ito

I-on

Magdagdag ng Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano Manalangin Kapag Hindi mo Alam Kung Ano ang Ipapanalangin

Babaing nananalangin

Ano ang pumipigil sa iyo na makipag-usap nang regular sa Diyos?

Ang pagiging komportable sa panalangin ay kinakailangan ng pagsasanay. At gayunman—kung nais nating lumago sa ating pananampalataya, mahalagang magkaroon tayo ng tapat na pakikipag-usap sa ating kaugnayang Diyos.

Kaya, kung hindi ka sigurado kung ano ang ipapanalangin tungkol sa…

Narito ang 5 halimbawa ng pang-araw-araw na panalangin:

  1. Manalangin na Makilala ang Diyos

“Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin… sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman…”

Mga Taga-Efeso 3:20-21

Halimbawa:

O Diyos, alam naming Ikaw ang siyang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan Mo. Sa Araw na ito, mangyaring maluwalhati ka sa aming mundo. Matagpuan Ka nawa ng mga taong hindi Ka pa natatagpuan. Amen.

  1. Manalangin para sa Mundo

“Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.”

Mga Taga-Efeso 6:18

Halimbawa:

O Diyos, mangyaring ayusin Mo ang mundong ito. Gawin Mo kung ano ang pinakamahusay para sa Iyong kaharian, at punan Mo ang Iyong mga tao ng habag, lakas, at magagandang mga ideya upang kami ay espirituwal na makapag-ambag sa aming mundo. Amen.

  1. Manalangin para sa Iyong Kailangan

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Mga Taga-Filipos S 4:6

Halimbawa:

O Diyos, alam Mo ang aking kailangan bago ko pa ito malaman. Tulungan Mo akong makatuon sa Iyo, at hindi sa aking mga suliranin. At, pagdating sa aking mga pangangailangan bukas, ako ay nagtitiwala na ako ay Iyong pagkakalooban. Amen.

  1. Manalangin para sa Pagpapatawad

“Kapag kayo’y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.”

Marcos 11:25

Halimbawa:

O Diyos, Ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga intensyon. Mangyaring patawarin mo ang mga taong nakasakit sa akin dahil sila ay napatawad ko na. At Panginoon, patawarin mo rin ako dahil ako rin ay nagkasala. Mangyaring huwag mo panghawakan ang aming mga pagkakamali laban sa amin. Amen.

  1. Manalangin para sa Paggaling at Proteksyon

“Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesya upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.”

Santiago 5:14

Halimbawa:

O Diyos, napakaraming pagdurusa sa aming mundo. Mangyaring pagaling mo ang mga maysakit at ibalik ang kapayapaan at sigla sa aming mga pagal na kaluluwa. Protektahan Mo ang aming mga katawan at isipan, at bigyan Mo kami ng Iyong lakas upang aming mapaglabanan ang mga tukso at pagsubok. Amen.

Hindi na bago ang mga kaisipang ito—ang mga ito ay ginamit ni Jesus upang turuan ang Kanyang mga alagad kung paano manalangin mahigit 2,000 na taon nang nakalipas:

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.
Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa,
tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain
sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng pagpapatawad namin sa
mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso,
kundi iligtas mo kami sa Masama.

Mateo 6:9-13

Upang tulungan kang lumikha ng isang regular na ritmo ng panalangin, subukang lumikha ng isang Listahan ng Panalangin sa loob ng iyong Bible App. Araw-araw, pumili ng ilang mga bagay mula sa listahan na iyon upang pagtuonan. (Maaari mo ring imbitahan ang iyong mga kaibigan upang sumali sa iyong mga mga pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga Panalangin sa kanila.)

Sa paglipas ng panahon, makikita mo ulit ang listahan na iyon at mapagninilayan kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay sa mga oras na iyon.

Manalangin Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Sinumang Nakikipaglaban sa Adiksyon

“MAGDARANAS KAYO NG KAPIGHATIAN SA MUNDONG ITO, NGUNIT TIBAYAN NINYO ANG INYONG LOOB! NAPAGTAGUMPAYAN KO NA ANG SANLIBUTAN.”

Juan 16:33

Ama naming Diyos, salamat sa Iyo at wala kaming paghihirap na imposible para sa iyo na mapagtagumpayan. Ikaw ay ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan Mo.

Ang panahong ito ay mahirap para sa aming lahat, ngunit lalo na para sa aming mga kapatid na nakikipaglaban sa adiksyon. Tulungan Mo silang mapagtanto na hindi ang kanilang mga pakikibaka ang magtatakda sa kanilang pagkakakilanlan o halaga.

Sila ay Iyong mga anak, tinawag ng Iyong Ngalan, at nakalaan para sa Iyong mga layunin. Ipakita Mo sa kanila na nabuwag na ang kanilang mga tanikala.

Tulungan Mo silang mapaglabanan ang tukso upang mayakap nila ang kapuspusan ng Iyong buhay. Bigyan Mo sila ng lakas upang makabangon muli kapag sila ay naguguluhan at nakararamdam ng kalabisan, at palibutan Mo nawa sila ng mga taong aagapay sa kanila sa kanilang mga buhay.

Protektahan Mo ang kanilang mga katawan, puso, at isipan. Huwag Mo silang hayaang matukso, at iligtas Mo sila sa kasamaan.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App

Isang Panalangin para sa mga Frontliner

Ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo.

Marcos 10:43

Ama namin sa langit, maraming salamat para sa mga frontliner na nangangalaga, nagtatanggol, at naglilingkod sa amin, pati sa aming mga pamayanan, at mga pamilya. Maraming salamat para sa mga servant leader na ito, na siyang tinawag para sa gawaing ito, at nagsanay para sa ganitong pagkakataon, araw-araw na inaalay ang kanilang sariling kalusugan at kaligtasan para sa iba.

Mangyaring protektahan at ilayo Mo sila sa kapahamakan. Bigyan Mo sila ng kalakasan at katapangan. Ilapit Mo sila sa Iyo, Panginoon, at hayaan silang manahan sa Iyong presensiya sa buong oras na sila ay nagtatrabaho.

Ama, mangyaring ibigay Mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, kapwa para sa kanilang pinaglilingkuran at para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Palibutan Mo sila ng mga taong tutulong at magbibigay ng suporta sa kanila at kani-kanilang mga pamilya, kahit hindi nila iniisip ang kanilang sariling kapakanan makatulong lamang sa iba.

Sinabi Mong magdaranas kami ng kapighatian sa mundong ito, ngunit ito rin ay napagtagumpayan Mo na. Mangyaring tulungan Mo ang mga frontliner, Panginoon, upang tuluyang maganap ang pinakamabuti para sa iyong layunin.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App

Isang Panalangin para sa mga May Pinagdadaanan sa Pananalapi

At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus

Mga Taga-Filipos 4:19

O Diyos, alam Mo kung ano ang aming pinagdaraanan. At kami’y nagpapasalamat na kaya Mong kunin ang mga pinakamasaklap na kalagayan at gamitin ang mga ito para sa aming kabutihan at Iyong kaluwalhatian.

Kaya Mong panumbalikin ang lahat ng mga bagay—kaya aming hinihiling na Iyong ibalik ang mga nawalang trabaho, pananalapi, mga relasyon, mga pinagkukunan, at mga pag-asa.

Ipakita sa sinumang nakikibaka sa pananalapi na mahigpit Mo silang hinahawakan, at palibutan sila ng mga taong makatutulong sa kanila sa mga oras na ito. Mangyaring tugunan Mo ang kanilang mga agarang pangangailangan habang sila ay nagtitiwala sa Iyo para sa pangmatagalang solusyon.

Palitan Mo ang kanilang mga takot ng pananampalataya habang nalalantad ang Iyong mga mabubuting plano para sa kanila. Sa kanilang paghihintay, panumbalikin mo ang kanilang pag-asa at bigyan Mo sila ng katapangan upang muling mangarap. Paalalahanan Mo sila ng kanilang halaga, at puspusin Mo sila ng kapayapaan.

Aming Diyos, halika at gawin mo ang Ikaw lamang ang makagagawa.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App