Isang Panalangin para sa Bagong Taon

2023 - Taong nagdarasal

Anuman ang nangyari noong nakaraang taon, ang taong ito ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula.

Bilang isang pandaigdigang Komunidad, mayroon tayong pagkakataong ipagdasal ang ating mga buhay—at ang buhay ng milyun-milyon sa buong mundo.

Isipin kung ano ang magagawa ng Diyos kung makikiisa ka sa panalangin kasama ang ating Komunidad—lahat na nagdarasal sa iisang panalangin sa iisang tapat na Diyos.


O Diyos,

Ikaw ang liwanag ng mundo.

Nang dahil sa Inyo, hindi na ako lumalakad sa kadiliman kundi sa Inyong liwanag. Nawa’y ang aking buhay ay sumasalamin sa Inyong katotohanan, na nagtuturo sa iba sa Inyo at nagdadala ng kaluwalhatian sa Inyong ngalan.

Bigyan ninyo ako ng lakas at tapang na ibahagi ang pag-asa na mayroon ako sa Inyo.

Ang mundong ito ay wasak, ngunit Inyong ginawang buo muli ang nasira.

Ngayong taon, lumapit sa mga naliligaw ng landas, mga nag-iisa, at mga nasasaktan. At, pakiusap lumapit sa akin.

Nawa’y bigkisin kami ng Inyong pag-ibig, ayusin ang pagkakawatak-watak at pag-isahin ng Inyong pandaigdigang Iglesya.

Anuman ang mangyari sa taong ito, Kayo ay tapat at ang Inyong mga pangako ay totoo.

Salamat sa walang hanggang pag-asa na mayroon ako sa Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalangin

Pagkatapos i-save ang panalanging ito, ibahagi ito sa app upang masamahan ka ng iyong mga Kaibigan!


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Pagpapahinga sa Abalang Mundo

Tao sa abalang kalye

“Pagod ka na ba? Gasgas na gasgas na? Nahapo na sa relihiyon? Halika rito. Samahan mo akong lumayo at mababawi mo ang iyong buhay. Ituturo Ko sa iyo kung paano magpahinga nang totoo.”

MATEO 11:28-29

Kadalasan, ang mundo ay tila magulo. Nagigising tayo sa tunog ng mga kagyat na alarma at nagmamadali mula sa isang aktibidad patungo sa susunod.

Ang paghinto saglit sa ating mga abalang iskedyul ay tila hindi maiisip—nababahala tayo na mahuhuli tayo. Ang mundo ay sumisigaw sa atin na higpitan ang sinturon, upang gumiling, upang magtrabaho pa lalo.

Ngunit hinihikayat tayo ng Banal na Kasulatan na huminto at sa halip ay lumingon sa Diyos.

Sa mundong kumikilos sa hindi mapanatiling bilis, paano tayo makakahanap ng oras para magpahinga?

Hanapin mo ang iyong layunin.

Nilikha tayo ng Diyos para sa may layuning gawain. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng makabuluhang gawain at pagkikilala natin sa sarili ayon sa gawaing iyon. Sa oras na lumampas tayo sa linyang iyon, tayo ay nabitag na sa isang hindi magandang daan.

Ang paglalaan ng oras upang magpahinga ay matinding kabaligtaran ng kung ano ang hinihiling sa atin ng mundo.

Ngunit, ito ay isang bagay na palagiang itinuturo sa atin ng Diyos na gawin sa kabuuan ng Biblia.

Sa simula pa lang, nagpahinga ang Diyos bilang halimbawa sa atin, at inutusan Niya tayong gawing bahagi ng ating lingguhang ritmo ang pahinga.

Marahil ay napagtanto mong kailangan mong magpahinga dahil napapansin mong may bagay sa iyong buhay na nagiging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Marahil ito ay upang unahin ang iyong kalusugang pangkaisipan. Baka pagod ka lang.

Anuman ito, humanap ng malinaw na pananaw kung bakit mahalaga ang pagpahinga sa iyo.

Ilista mo ito sa iyong kalendaryo.

Ang oras ay isa sa ating pinakamahalagang kayamanan.

Kung hindi tayo mag-iiskedyul ng pahinga nang maaga, malamang ay may ibang bagay na gagamit sa kayamanang iyon.

Ang isa sa mga pinakasimpleng paraan upang makahanap ng pahinga ay sa pamamagitan ng pagpaplano kung kailan mo ito gagawin. Subukang iiskedyul ito sa iyong kalendaryo, at pag-isipang ipaalam ang mga oras sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Ito man ay 20 minuto o 24 na oras, ang pahinga ay nagbibigay sa iyo ng puwang para pahalagahan at maranasan ang mga bagay na nilikha ng Diyos para gawin mo.

Bigyan ang iyong sarili ng isang bagay na maaari mong asahan.

Kapag umatras ka at nagdahan-dahan para mapalapit sa Diyos, malamang na hindi ito komportable o hindi ka mapapakali.

Malamang nangangahulugang ito na ginagawa mo ito nang tama.

Kapag tayo ay nagpapahinga, ang tuksong mahulog sa pagiging abala ay nagiging mas matindi. Ngunit ang tunay na pahinga ay hindi palaging mukhang walang ginagawa.

Kapag nag-iskedyul ka ng oras para magpahinga, magplanong gumawa ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan o kapayapaan.

Maaaring kabilang dito ang paggugol ng oras sa pagpapahalaga sa nilikha ng Diyos o paglinang ng isang libangan na sinadya ng Diyos para kagiliwan mo.

Huwag gawin itong mag-isa.

Nilikha tayo ng Diyos para sa komunidad. Tayo ay ginawa para sa mga relasyon. At, ang mga ugnayang iyon ay maaaring isa sa mga pinakakonkretong paraan na nararanasan natin ang presensya ng Diyos.

Ang paghahanap ng ritmo ng pahinga ay hindi isang bagay na kailangan mong gawin nang mag-isa. Mag-isip ng mga paraan kung paano ka makakapagpahinga kasama ng iyong pamilya o mga kaibigan.

Ang sama-samang pamamahinga ay tutulong sa iyo na manatiling may pananagutan kapag hinihila ka ng mundo sa trabaho at aktibidad.

Maging hindi naghuhumpay.

Ang pagpapahinga ay isang espirituwal na disiplina. At, tulad ng anumang disiplina, ang pagpapahinga ay nangangailangan ng determinasyon at pagpipigil sa sarili.

Kapag pinili nating huwag umasa sa sarili nating pagsisikap at hayaang si Jesus ang mamahala, isinusuko natin ang ating kahihiyan, pagsisikap, at mga inaasahan. Bilang kapalit, mararanasan natin ang perpektong kapayapaan ng Diyos.

Ang pagpapahinga ay tumutulong sa atin na tamasahin ang presensiya ng Diyos at muling iayon ang ating mga priyoridad.

Pinahihintulutan tayo ng pagpapahinga na magtiwala na kumikilos ang Diyos kahit na tayo ay hindi.

Ang pagpapahinga ay kung paano natin pinagtitiwalaan ang ating Tagapagligtas para sabihing “sapat na.”

Gusto mo bang tumigil sa presensiya ng Diyos ngayon?

Bukas na Pinatnubayang Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano’ng Ipinapanalangin Mo?

Taong nananalangin

Kung ang isang bagay sa iyong buhay ay malaki na upang alalahanin, ito ay sapat na upang ipanalangin.

Hindi sigurado kung saan magsisimula? Pumili ng isa sa mga panalanging inangkop ayon sa pangangailangan upang idagdag sa iyong Listahan ng Panalangin sa YouVersion.


Nag-aalala ako tungkol sa…

O Diyos, kapag iniisip ko ang tungkol sa ______ nakadarama ako ng ______. Tulungan akong ituon ang aking mga mata sa Inyo kapag may mga bagay na hindi ko kontrolado. Paalalahanan ako na hindi Ninyo ako susukuan dahil nagmamalasakit Kayo sa akin. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Lumikha ng Panalangin >


Umaasa ako sa…

O Diyos, nauunawaan Ninyo ang kaibuturan ng aking ninanais at pangangailangan. Tulungan akong isuko ang aking mga inaasam tungkol sa ______. Habang ginagawa ko ang Inyong mga plano, tulungan akong matandaan na tinulungan na Ninyo ako sa ______. Ipakita sa akin kung paano mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa pagtawag na ibinigay Ninyo sa akin. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Lumikha ng Panalangin >


Ang aking relasyon sa…

O Diyos, isinusuko ko ang aking relasyon sa ______ sa Inyo. Gabayan kami sa aming pag-susuong sa kapanahunang ito. Tulungan akong makita kung saan ako ______ at ______ upang maisuko ko ang mga bagay na iyon sa Inyo at mapalitan ang mga katangiang iyon ng Inyong walang pag-iimbot na pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Lumikha ng Panalangin >


Pagkatapos gumawa ng Panalangin, siguraduhing i-tap ang Ibahagi sa Mga Kaibigan upang magdasal sila para sa iyo!


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Krus

Bakit “mabuti” ang Biyernes Santo?

…Sinabi niya, “Naganap na,” at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

JUAN 19:30

Natunghayan ng mga disipulo ang pagsigaw ni Jesus ng, “naganap na.” Ngunit ang natapos ay hindi ang buhay ni Jesus—ito ay ang lahat ng naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.

Ang “Diyos na kasama natin” ay naging “Diyos para sa atin” sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay upang iligtas tayo.

Nagdusa si Jesus upang makilala ng ating naghihirap na mundo ang Diyos nang personal … iyon ang dahilan kung bakit “mabuti” ang Biyernes Santo.


Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Jesus,

Nalulungkot ako na ang pagpapahirap at pighati na dinanas Ninyo sa krus ay kinailangan upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi Ninyo ninais na kami ay maging alipin ng takot, pagkabalisa, o kasalanan—kaya’t Inyong isinakripisyo ang Inyong Sarili upang ang Pag-ibig ay manaig.

Pag-ibig ang Siyang nakasabit sa krus at ibinigay ang lahat upang iligtas tayo. Ang “naganap na” ay isang sigaw ng tagumpay, sapagkat nagapi Ninyo ang lahat ng bagay na bumihag sa amin.

Dahil sa Inyong sakripisyo, makararanas ako ng matalik na ugnayan sa Inyo magpakailanman. Salamat sa Inyo! Ipakita sa akin kung paano ibabahagi ang Inyong pag-ibig ngayon at araw-araw.

Kasangkapanin ako upang maabot ang mundong Inyong tinubos ng Inyong buhay.

Amen.

I-save ang Panalangin

Isang Panalangin para sa Ukraine

Taong nananalangin

Habang pinanonood ng mundo ang mga kaganapang nangyayari sa Ukraine, gusto nating ipaalala sa pandaigdigang Komunidad ang kapangyarihang taglay nila—ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang panalangin ay nagdadala ng pag-asa.

Ang panalangin ay nagdudulot ng pagkakaisa.

Ang panalangin ay nagpapalakas.

Magsama-sama tayo at hilingin sa Diyos na aliwin, ingatan at maglaan para sa bansang Ukraine.


O Diyos,

Kailangan Ka namin—palaging kailangan namin.

Ikaw ang pinagmumulan ng aming kalakasan, at Inyong sinasabi sa amin na ibigay sa Inyo ang aming mga alalahanin.

Magdala ng proteksyon at pagpapagaling sa mga tao ng Ukraine. Ipakita sa kanila na Ikaw ay kasama nila, at na dinirinig Mo ang kanilang mga panalangin.

Mangyaring palakasin ang sinumang nasasaktan, nag-iisa, o nawasak. Palitan ang anumang damdamin ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng katiyakan ng Iyong kapayapaan at pag-asa.

Lumapit Kayo sa amin habang kami ay lumalapit sa Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.


Isama ito sa iyong Listahan ng Panalangin para patuloy mong maipanalangin.

I-save ang Panalangin

Kinikilala namin na ang panahong ito ay lumikha ng mga damdamin ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa buong mundo.

Nasaan ka man, tandaan na nangako ang Diyos na hinding-hindi iiwan o pababayaan man ang mga lumalapit sa Kanya. Ang Kanyang mga anak ay hindi kailanman nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. At ang iyong kinabukasan ay ligtas sa Kanyang mga kamay.