May Ilang Mga Bagay Ang Wala Sa Ating Kontrol – Ngunit Hindi Lahat.


Kung minsan ay para bang kada minuto ay may update sa balita. Kapag binibigyan natin ng sobrang pansin ang mga kaganapan na hindi natin nakokontrol, maaari tayong makalimot sa kapangyarihan na mayroon pa tayo. Maaari tayong pumili kung paano tayo tutugon sa mga pangyayari. At marahil ay ang mas mahalaga, sa kabila ng mga kaganapan na iyon, maaari tayong pumili kung papaano tayo makikitungo sa iba.


Kamakailan ay pinaalala namin sa iyo ang panahon kung kailan nabalutan ng takot ang mga alagad ni Jesus nang mukhang lulubog ang kanilang bangka, ngunit pinakalma Niya ang bagyo. Katulad ng mga alagad ni Jesus, lahat tayo ay nasa kaparehang sitwasyon kasama si Jesus — ngunit huwag nating kalimutan na kasama rin natin ang bawat isa. At maaari nating piliin na hikayatin at palakasin ang loob ng bawat isa, suportahan ang isa’t-isa, magmahalan, at ituro ang bawat isa pabalik kay Jesus.

Kung paano ko kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.

Juan 13:34-35

Narito ang 4 na Paraan Na Maari Nating Piliin ang Pag-ibig

1. Hikayatin o Palakasin ang loob ng bawat isa.

Tayo ay nabubuhay sa isang kahanga-hangang panahon! Kahit hindi natin kayang maging pisikal na nariyan para sa bawat isa, maaari tayong tumawag, mag-text, makipag-ugnayan sa social media, magsimba online, at marami pang iba.

Ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ika’y may kakayahan na ito ay magawa.

Mga Kawikaan 3:27

2. Suportahan ang bawat isa.

Ang ilan sa mga pinakamakabuluhang bagay na maaari nating magawa ay simple at praktikal. Kumustahin ang iyong mga kapitbahay at tanungin kung ayos pa ba ang kanilang kalagayan. Ibahagi ang anumang mayroon ka. Maghatid ng pagkain para sa isang taong hindi makalabas. Magbayad para sa taong nasa likod mo sa isang drive-through. Magpadala ng isang email gift card para sa isang kaibigan.

Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.

1 Juan 3:18

3. Magmahalan.

Sinabi ni Jesus na ang pagmamahal sa iyong kapwa ay ang pangalawang pinakamahalagang utos. At sa talinhaga ng Mabuting Samaritano, ipinaliwanag Niya ang kahulugan ng salitang, “kapwa.” Iminungkahi pa ni Pablo na ang pagmamahal sa bawa’t isa ay maaari nating gawing isang paligsahan!

Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo.

Mga Taga-Roma 12:10

4. Ituro ang bawat isa kay Jesus.

Si Jesus ang tunay na nagpapakalma sa ating mga bagyo. Ngunit nasa sa atin ito na paalalahanan ang bawat isa ng mga pangako ng Diyos. At manalangin para sa isa’t-isa. At maaari mong gawin ang dalawang bagay na ito — at higit pa — sa kaparehang mga paraan na binanggit namin sa #1 (at siyempre sa Bible App).

Isang paalala lamang: Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, lahat tayo ay magkakasama rito. Lahat tayo ay sa iisang planeta nakatira. Iisang hangin ang ating hinihinga. Sabi nga ni Jesus magdaranas tayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Espiritu. At ibinigay Niya sa atin ang bawat isa.

At ang dalawang bagay na iyon ay
higit pa sa sapat.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Idinagdag sa Panalangin sa YouVersion: Tumugon sa Mga Panalangin sa pamamagitan ng Mga Komento!

Mga Taong Nananalangin

Logo ng Bible App

BIBLIA

ngayon

Nagkomento si Jessica Santos sa isang Panalangin

“Kalayaan mula sa Takot”

Mga Taong Nananalangin

Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.

MGA TAGA-FILIPOS 4:6

Ilang linggo lamang ang nakararaan, ibinahagi namin sa iyo ang pinakabagong tampok ng BibleApp, ang Panalangin sa YouVersion. Habang aming patuloy na dinidibelop ang tampok na ito sa nakalipas na mga buwan, hindi namin lubos akalain kung gaano natin ito kakailanganin ngayon. Sa panahon na ito ng kahirapan, tumutulong na ang Panalangin sa YouVersion na subaybayan ang mahigit isang milyong mga panalangin at higit pa.

Kung madalas mong nagagamit ang Panalangin sa YouVersion tulad namin, malamang ay alam mo na rin kung gaano ito nakapagpapalakas ng loob na makita na ipinagdarasal ka ng iyong mga kaibigan, at nagpo-post sila ng update sa kani-kanilang mga Panalangin.

Ngayon ay ibinabalita namin ang bagong adisyon sa Panalangin sa YouVersion na mag-uugnay sa bawat isa sa atin nang higit pa: Mga Komento.

Mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa. At bilang karagdagan, magbigay din tayo sa bawat isa ng pampalakas ng loob, tulong, at suporta.

Ang Mga Komento sa Panalangin ay sisimulang ilabas nang paunti-unti sa linggong ito. Panatilihing updated ang iyong Bible App upang makita ito.

Tingnan kung may Update

Pagnilayan ang Muling Pagkabuhay…

Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Dalawang linggo na lamang at Pasko na ng Pagkabuhay! Paano ka naghahanda para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay?

Kumumpleto ng alinmang Pasko ng Pagkabuhay na Gabay ngayon hanggang Pasko ng Pagkabuhay, at makakamit mo ang Easter Challenge Badge. (Upang masulit ang hamong ito, subukan mong mag-imbita ng ilan sa iyong pinagkakatiwalaang mga kaibigan upang salihan ka.)

Pagnilayan natin nang magkakasama ang sakripisyo ni Jesus at ituon natin ang ating mga puso sa nabuhay na Cristo.

Mga Gabay na Pang-Kuwaresma

3 Nakapanghihikayat na Katotohanan na Dapat Tandaan Kapag Mahirap ang Buhay…

Isipin ang mga alagad ni Jesus na kasama Niya sa bangka nang may mapanganib na bagyong bumugso. Hindi sila handang harapin ito at, nagkagulo sila, dahil napagtanto nilang maaari silang mamatay. Sa buong panahong ito ay nangyayari, si Jesus ay mapayapang natutulog.

Sa halip na tingnan ang reaksyon ni Jesus sa kanilang sitwasyon, pinahintulutan ng mga alagad na ang sitwasyon ang magdikta ng kanilang reaksyon.

Matapos humiling kay Jesus na gumawa ng isang bagay, pinapakalma Niya ang bagyo… Ngunit hindi bago tinanong sila, “Bakit kayo natatakot?”

Ang Kanyang mahinahong pagtutuwid sa kakulangan nila ng pananampalataya ay hindi dahil hindi nila pinaniwalaan na maililigtas sila ni Jesus sa bagyo, kundi dahil nahirapan silang maniwala na maitatawid Niya sila mula rito.

Kapag natatagpuan natin ang mga sarili natin sa mga bagyong hindi natin kayang pigilin, paano natin ito tinutugon nang may pananampalataya? Narito ang tatlong nakapanghihikayat na katotohanang dapat tandaan:

1. Ang Diyos ay may kapangyarihan laban sa mga bagyo.

Kung Siya ay hindi nababahala sa hangin at mga alon, hindi ka dapat matakot sa mga ito. Maaaring hindi mo mabago ang iyong sitwasyon, ngunit maaari mong piliing tapat na magtiwala sa Diyos sa gitna nito.

2. Ang pagtutuon ng iyong mata kay Jesus ay naghahatid ng kapayapaan.

Tumitingin ka ba sa laki ng bagyo, o sa Kanya na nagpapatahimik nito? Tanging sa pamamagitan ng pagtutok sa Diyos, na Siyang nakababatid ng bawat kahihinatnan, makakayang pagdaanan ang anumang sitwasyon sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kapayapaan.

3. Si Jesus ay laging nasa bangka mo.

Madaling tumutok sa iyong mga takot kapag hindi mo kayang kontrolin ang iyong hinaharap. Ngunit salamat na lamang, batid ni Jesus ang iyong hinaharap, at lagi Siyang nasa tabi mo. At, tinatawag ka Niyang mabuhay sa pananampalataya, hindi sa iyong nakikita.

Sa tuwing natatagpuan mong nabibigatan ka sa buhay mo, lagi kang may dalawang pagpipilian: maaari kang tumutok sa iyong sitwasyon, o maaari mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus.

Kapag pinili mong tingnan si Jesus nang higit sa lahat, makikita mong ang mga bagyong hinaharap mo ay hindi kasing lakas ng Tagapagligtas na pinipiling lumakad kasama mo sa gitna ng bagyo.

Magnilay sa Salita ng Diyos

Hikayatin ang mga kababaihan sa iyong buhay…

Bersikulong Larawan

Paalalahanan ang isang taong hinahangaan siya.

Bakit hindi ibahagi ang mga salitang ito ngayon… sa isang taong humipo sa iyong puso?

Ang iyong kaibigan, na sa tuwina’y tila may pinakamahusay na payo…

Ang iyong kapitbahay, na gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagpapalaki ng kanyang mga anak…

Ang isang babaeng katrabaho mo, na sa tuwina’y sasabihin sa iyo ang katotohanan, kahit na mahirap…

Ang iyong kapatid na babae, na nakakakilala sa iyo nang higit sa kaninuman — at minamahal ka pa rin…

Ang iyong ina, na sa tuwina’y bahagi ng iyong buhay…

Ang iyong anak na babae, na nagbibigay-inspirasyon sa iyo upang maging isang magulang na karapat-dapat sa kanya…

Ang iyong asawa, dahil hindi mo kayang sabihing, “Mahal kita” ng higit pa sa maraming beses…

Ibahagi ang Bersikulong Larawan