Isang Panalangin para sa 2024

Taong nananalangin

Ano ang inaasahan mo para sa bagong taon?

Marahil ay gusto mo ng panibagong simula mula sa sakit ng iyong nakaraan, o marahil ay darating ka sa bagong taon na may pag-asa at pag-hahangad.

Habang inaasahan natin ang hinaharap, maaari tayong lumapit sa Diyos—ngayon—sa pamamagitan ng panalangin.

Isipin kung ano ang maaaring mangyari sa taong ito kung milyung-milyon sa atin sa buong mundo ay magsasama-sama upang buong-tapang na manalangin para sa isa’t isa, sa ating mundo, at para matupad ang kalooban ng Diyos.

Bilang bahagi ng ating pandaigdigang Pamayanan sa YouVersion, gusto ka naming anyayahan na manalangin kasama namin.


O Diyos,

Nagpapasalamat kami sa Iyo para sa lahat ng Iyong ginawa, at tinatanaw namin ang kinabukasan nang may pag-asa.

Ang aming mundo ay puno ng pagkawasak na Ikaw lamang ang makakapag-ayos, kaya’t nananalangin kami ng mga pagkakataon para buong tapang na ipahayag ang pag-asa na mayroon kami sa Iyo.

Ipinagdarasal namin ang lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo—na sila ay magkaisa sa Iyo, nagmamahalan at nagsusuportahan sa isa’t isa.

Sa lahat ng bagay, tulungan Niyo kaming maituon ang aming pag-asa sa Iyo ngayong taon.

Bigyan Niyo kami ng lakas upang magtiyaga, lakas ng loob upang ibahagi ang Iyong mabuting balita, at kapayapaan sa pagkaalam na Ikaw ay laging kasama namin.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.


Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Pagkatapos i-save ang panalanging ito, ibahagi ito sa app upang manalanging kasama mo ang iyong mga Kaibigan!

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

2023 Bersikulo ng Taon

Ang bersikulo ng Biblia na pinakamadalas naibahagi, nai-bookmark, at nai-haylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa 2023 ay…

Isaias 41:10 - Bersikulong Larawan

“Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.”

Isaias 41:10

Sa pagbabalik-tanaw sa taong ito, isipin ang isang pagkakataon kung kailan kinailangan mong mapaalalahanan sa Presensya ng Diyos, sa Kanyang pag-ibig, at sa Kanyang kalakasan.

Marahil kailangan mo ang mga bagay na iyon ngayon.

Ikaw ay bahagi ng isang pandaigdigang Komunidad na nakakaranas ng parehong pag-asa sa iba’t ibang wika at bansa sa buong mundo.

Dapat mong malaman na hindi ka nag-iisa.

Isipin ang isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig na ang Diyos ay kasama nila ngayon, at hikayatin sila gamit ang espesyal na Bersikulong Larawan na ito.

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang 2023 Pamaskong Hamon ay narito na!

Pamaskong Hamon Badge

Sa dinami-dami ng nangyayari sa ating paligid, madalas nating nalilimutan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko.

Ngayong taon, maglaan ng oras upang pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsama sa mga tao sa buong mundo habang sila ay nagiging mas malapit sa Diyos sa pamamagitan ng Pamaskong Hamon.

Kumpletuhin ang kahit na anong Gabay Para sa Pasko o sa Adbiyento sa Disyembre, at ikaw ay makakakuha ng 2023 Pamaskong Hamon Badge!

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookTumingin ng iba pang mga Gabay

TwitterTumingin ng iba pang mga Gabay

EmailTumingin ng iba pang mga Gabay

Mga Gabay sa Katapangan

Kapag nagpakita ang takot, hindi ka nag-iisa. Nangangako ang Diyos na lalakad na kasama mo at pagagaanin ang iyong mga pasanin.

Ngayon, manalig sa kalakasan ng Diyos at tuklasin kung paano mamuhay nang may katapangan gamit ang isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay


Gusto mo bang tumulong na magpalaganap ng pag-asa sa iba?

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo ang milyun-milyong mga tao na maranasan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Magbigay ng kaloob >


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Danasin ang mga Lubos na Pagpapala sa Arawang Pampasigla

Tanawin ng mga burol ng buhangin.

Ano ang mga Lubos na Pagpapala?

“Pinagpala ang mga…”

Mateo 5:4

Sa Sermon sa Bundok ni Jesus, nagpapahayag Siya ng maraming iba’t ibang mga pagpapala, na kilala rin bilang mga lubos na pagpapala, at muling binalangkas kung ano ang magiging hitsura ng Kaharian ng Langit.

Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang iyon para sa atin?

Ngayong linggo, danasin ang Mga Lubos na Pagpapala sa isang bagong paraan gamit ang Arawang Pampasigla.

Sa Bersikulo ng Araw, matutuklasan mo ang isang bagong pagpapala bawat araw. Pagkatapos ay magagawa mong pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang ito para sa iyo sa Gabay sa Panalangin salamat sa eksklusibong akda mula sa aming Katuwang, Propel Women.

Kumpletuhin ang lahat ng walong araw ng Arawang Pampasigla na may tema ng Mga Lubos na Pagpapala at palalimin ang iyong kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Buksan ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email