I-download ang The Bible App

Kumuha ng libreng Biblia

para sa iyong telepono,
tablet, at computer


I-download ang The Bible App

Mahirap manatiling nakasentro sa Diyos at sa Kanyang Salita. Kaya ang libreng YouVersion Bible App ay nagbibigay sa iyo ng mga kakailanganin mo sa paghahanap sa puso ng Diyos araw-araw: makinig sa mga audio na Biblia, lumikha ng mga Panalangin, mag-aral kasama ang mga Kaibigan, tuklasin ang 2,000+ na salin ng Biblia, at higit pa. Ngayon ay nasa higit sa 400 milyong device sa buong mundo!

I-download ang The Bible App

Para sa sinumang nakakaramdam na siya ay nag-iisa, ito ay para sa iyo…

Isang taong naglalakad sa disyerto

Hindi ka nag-iisa.

Sa mga oras na ito, marami sa atin ay nag-iisip kung paano ipanumbalik ang koneksiyon sa ating mga kaibigan at pamilya na matagal na nating hindi nakikita.

Ang prosesong ito ay nangangailangan ng panahon, at waring nakakayamot. Ngunit kahit na pakiramdam natin na tayo ay nag-iisa at walang kaugnayan kaninuman, maaari tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at hingin sa Kanya na tulungan tayo na kumonekta muli sa mga nakapaligid sa atin.

Kasama natin palagi ang Diyos, at gustong-gusto Niya kapag tayo ay matapat na nakikipag-ugnayan sa Kanya.

Isang Panalangin para sa Ugnayan

O Diyos, para sa marami sa amin, ang nakaraang taon ay puno ng pagbubukod. Sa kabila ng pagsulong ng teknolohiya, nasaksihan namin ang mga relasyon na nagbago at nagkalayo sa isa’t-isa—at ikinalulungkot namin ang kawalang ito.

Ngunit aming Diyos, batid namin na kaya Ninyong tubusin ang nasira. Nagmamalasakit Kayo sa pamayanan, at ginawa Ninyo kami para sa pakikipag-ugnayan. At, ibinigay Ninyo sa amin ang Inyong Banal na Espiritu na nakakaintindi sa mga pinagdadaanan namin at nananalangin para sa aming kapakanan. Kaya kapag pakiramdam namin na kami ay nag-iisa, paalalahanan kami na Kayo ay malapit—at hindi pa Kayo tapos kumilos.

Ipanumbalik ang amin mga relasyon at ipakita sa amin kung paano magkaroon ng mga makabuluhang mga ugnayan—kahit ito ay nakaiilang sa umpisa.

Sa huli, nais namin na ang aming kalungkutan ay magpalapit sa amin sa Inyo at sa lahat ng taong iniatas Ninyo sa amin na mahalin at suportahan. Kaya’t kunin Ninyo ang aming pagkabukod, ang kawalan ng ugnayan, ang aming pagkabalisa, at ang aming takot—at baliktarin ito sa isang magandang bagay na magpapalapit sa mundo sa Inyo at sa isa’t-isa.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

Salamat sa Diyos para sa mga Nanay ❤️

Ina yakap ang dalawang anak

Ipagdiwang ang mga nanay na nagbibigay inspirasyon sa iyo.

Sila ang mga babaeng walang-maliw na kumakalinga sa kanilang mga pamilya. Silang mga nagsasaayos ng mga listahan ng gagawin, magugulong silid, at minsan, mga bahay na wala nang tao. Sila ang mga babaeng nagtuturo nang may pagmamahal, at namumuno nang may habag. At sila ang mga babaeng palaging naririyan—kahit pa mahirap ang buhay.

Ipinapakita ng mga babaeng ito sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Nanay. Sila ay karapat-dapat na mahalin, kilalanin, at ipagdiwang.

Ang araw na ito ay isang magandang araw upang sabihin sa isang nanay sa iyong buhay kung gaano mo siya pinahahalagahan. Gumugol ng isang sandali upang pasalamatan ang Diyos sa mga nanay na inilagay Niya sa buhay mo, at ibahagi ang espesyal na Bersikulong Larawang ito sa isang taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon.

Mga Kawikaan 31:29 Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Hanapin natin ang Diyos ng … sama-sama.

Ano ang hitsura ng paghahanap sa Diyos para sa iyo?

Ang paggugol ng regular na oras kasama ang Diyos ay hindi laging madali. Mabuti na lamang, hindi natin kailangang hanapin ang Diyos nang mag-isa—at hindi ito ang marapat para sa iyo. Pag-isipang mag-imbita ng iba na lumapit sa Diyos kasama ka sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia nang magkasama.

Simulan lamang ang isang Gabay, piliin ang “Kasama ng mga Kaibigan,” at hanapin ang Diyos araw-araw kasama ang iyong mga pinagkakatiwalaan.

Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat.

MGA GAWA 2:44

Tuklasin ang Higit pang Mga Gabay

5 Mga Panalangin para sa Espirituwal na Paglago

Taong nananalangin

Ano ang hitsura ng espirituwal na paglago?

Ang malulusog na relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap, mabubuting kaugalian, at panahon para sa pagsasama. Kung kaya’t nasasangkot sa pagiging ganap sa espiritu ang paglapit sa Diyos araw-araw.

Nasa ibaba ang limang mga panalangin na nakatuon sa iba’t-ibang mga landas patungo sa pagiging malapit sa Diyos. Habang binabasa ang mga ito, pumili ng isang aspeto kung saan ka magtutuon ng pansin ngayong linggong ito, at hayaang baguhin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng iyong pag-iisip.


Isang Panalangin para Mamuhay nang Bukas-palad

O, Diyos,

Kung wala Kayo, wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula sa Inyo—ngunit kung minsan, tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinigay Ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan natutukso akong itago ang aking kayamanan, oras, at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala—kaya’t mangyaring tulungan akong mahusay na pangasiwaan ang mga kaloob na ipinagkatiwala Ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay—at nagbibigay—nang bukas-palad.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin


Isang Panalangin para sa Kapahingahan

O, Diyos,

Sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala, napakadaling punan ang aking oras ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi dahil hindi ako lumilikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa Inyong presensya araw-araw. Kailangan ko na mabago Ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan Ninyo na makagawa ng puwang para sa pamamahinga. Tulungan Ninyo akong lumapit sa Inyo araw-araw—nais ko lamang na makasama Kayo.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin


Isang Panalangin para sa Pagbabasa ng Salita ng Diyos

O Diyos,

Salamat sa pagpapakita sa akin ng mga landas na patungo sa buhay. Lubos akong nagpapasalamat na maaari kong maranasan ang kagalakan sa Inyong presensya magpakailanman! Tulungan Ninyo akong mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag Ninyo sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Inyong Banal na Salita. Hindi ko kailanman nais na makaligtaan na ang pagtatamo ng Banal na Kasulatan ay isang kaloob. Kaya’t mangyaring gawin akong sabik na basahin ang Inyong mga Salita. Ipakita ang Inyong kalooban sa akin habang gumugugol ako ng oras sa Inyong presensya. Turuan Ninyo ako ng Inyong Salita, na siyang katotohanan.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin


Isang Panalangin para sa Paglilingkod

O Diyos,

Napakabait Ninyo sa akin. At nang isuko Ninyo ang Inyong Bugtong na Anak upang iligtas ako, binigyan Ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano dapat maging tagapaglingkod na namumuno. Sa halip na gawin ang sarili kong kaparaanan, tulungan akong hanapin ang Inyo. Nais kong paglingkuran Kayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya’t baguhin Ninyo ang aking puso at tulungan akong mahalin ang iba nang totoo. Hubugin Ninyo ako sa isang taong itinuturing na higit ang iba kaysa sa aking sarili.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin


Isang Panalangin para sa Pakikipag-usap sa Diyos

O, Diyos,

Minsan parang wala akong mga salitang dapat na ipanalangin. Hindi ko palaging alam kung ano ang sasabihin sa Inyo. Ano ang sasabihin ko sa isang perpekto sa lahat ng paraan? Mangyaring tulungan akong alalahanin na nais Ninyong makinig sa akin. Bigyan Ninyo ako ng kumpiyansa na sabihin ang nilalaman ng puso ko sa Inyo, ngunit tulungan Ninyo akong gawin ito nang may paggalang. At mangyaring hayaan ang mga matatapat na pag-uusap ay humantong sa aking mas malalim na pagkatakot, pagkamangha, at pagmamahal para sa Inyo. Ipakita sa akin kung paano makipag-usap sa Inyo, at pagkatapos ay gawin akong sabik na gawin ito nang palagian.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin