ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ

ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ

ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ


ਯੂਹੰਨਾ 8:12

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ।


ਯਸਾਯਾਹ 9:2

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਭੈ ਖਾਵਾਂ?


ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 27:1

ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਨ੍ਹੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ।।


੨ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4:6

ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਏਗਾ।।


ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 8:10-11

ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਙੁ ਚੱਲੋ


ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 5:8

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ


ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ 1:7-9

ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ।।


ਮੱਤੀ 5:14-16

ਉਹ ਚਾਨਣ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ


ਯੂਹੰਨਾ 1:5

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ

ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ OneHope ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ

ਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ:

  1. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  2. ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੇਅਰ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ (ਗੇਅਰ ਆਈਕਨ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ
  3. ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

ਫੇਸਬੁੱਕਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਵਿੱਟਰਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਈ-ਮੇਲਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਯਿਸੂ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਬਾਰੇ

OneHope, ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ YouVersion, ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਈਬਲ ਐਪ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਕਿੰਡਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 60 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ – ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

App Store Google Play Amazon