ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ

ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ OneHope ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ

ਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ:

  1. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  2. ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੇਅਰ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ (ਗੇਅਰ ਆਈਕਨ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ
  3. ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

ਫੇਸਬੁੱਕਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਵਿੱਟਰਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਈ-ਮੇਲਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਯਿਸੂ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਬਾਰੇ

OneHope, ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ YouVersion, ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਈਬਲ ਐਪ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਕਿੰਡਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 60 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ – ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

App Store Google Play Amazon

ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ।

4  
ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਫੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂੰ ਫੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

5  
ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ

6  
ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

7  
ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ

8  
ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਓਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਓਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ

9  
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ

10  
ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ

11  
ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਙੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਙੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਙੂ ਜਾਚਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

12  
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ

13  
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਹਚਾ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਏਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ।।

1 Corinthians 13 in Punjabi

1 Corinthians 13 in English