ദൈവത്തിന്റെ ആയുധവർഗം

എഫെസ്യർ 6:10-18

10  
അവസാനമായി കർത്താവിനോട് ഏകീഭവിച്ച് അവിടുത്തെ അജയ്യശക്തി മുഖേന നിങ്ങൾ കരുത്തുറ്റവരായിത്തീരുക.

11  
പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നില്‌ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്കു നല്‌കുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചുകൊള്ളുക.

12  
നാം പോരാടുന്നത് മനുഷ്യരോടല്ല, അധികാരങ്ങളോടും ശക്തികളോടും ഈ അന്ധകാരലോകത്തിന്റെ അധിപതികളോടും ആകാശത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടുമത്രേ.

13  
അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പടക്കോപ്പുകളും ധരിക്കുക! അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുർദിനത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അവസാനംവരെ പോരാടിയശേഷവും വീഴാതെ കാലുറപ്പിച്ചു നില്‌ക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയും.

14  
അതിനാൽ സത്യംകൊണ്ട് അരമുറുക്കിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും തയ്യാറായി നില്‌ക്കുക.

15  
സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുവാനുള്ള സന്നദ്ധത ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാദരക്ഷ.

16  
വിശ്വാസം എന്ന പരിച എല്ലാസമയത്തും നിങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടായിരിക്കണം. തന്മൂലം ദുഷ്ടൻ തൊടുത്തുവിടുന്ന ആഗ്നേയാസ്ത്രങ്ങളെ കെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും.

17  
രക്ഷ പടത്തൊപ്പിയായും ദൈവവചനം ആത്മാവു നല്‌കുന്ന വാളായും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക.

19  
ആത്മാവു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാ സമയവും പ്രാർഥിക്കുക. എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ഞാൻ സുധീരം സംസാരിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം എനിക്കു ലഭിക്കുവാൻ എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. എല്ലാ ദൈവജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും പ്രാർഥിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യണം.

Ephesians 6 in Malayalam

Ephesians 6 in English

സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയാപൂർവം വർത്തിക്കുന്നു

സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയാപൂർവം വർത്തിക്കുന്നു

4  
സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയാപൂർവം വർത്തിക്കുന്നു; സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല; ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നുമില്ല. സ്നേഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല; പരുഷമായി പെരുമാറുന്നില്ല

5  
സ്വാർഥതാത്പര്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹം ക്ഷോഭിക്കുന്നില്ല; അന്യരുടെ അപരാധങ്ങൾ കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.

6  
അത് അധർമത്തിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ ആനന്ദംകൊള്ളുന്നു.

7  
സ്നേഹം എല്ലാം വഹിക്കുന്നു; എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു; എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു; എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നു.

8  
സ്നേഹം അനശ്വരമാകുന്നു; പ്രവചനം മാറിപ്പോകും; അന്യഭാഷാഭാഷണം നിന്നുപോകും; ജ്ഞാനവും മറഞ്ഞുപോകും.

9  
എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം അപൂർണമാണ്; നമ്മുടെ പ്രവചനവും അപൂർണമാണ്.

10  
എന്നാൽ പൂർണമായതു വരുമ്പോൾ അപൂർണമായത് അപ്രത്യക്ഷമാകും.

11  
ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ സംസാരവും എന്റെ ചിന്തയും എന്റെ നിഗമനങ്ങളും ശിശുവിൻറേതുപോലെ ആയിരുന്നു.

12  
പക്വത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശിശുസഹജമായവ പരിത്യജിച്ചു. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ അവ്യക്തമായി കാണുന്നു; അന്നാകട്ടെ, അഭിമുഖം ദർശിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്റെ അറിവ് പരിമിതമാണ്; അന്നാകട്ടെ, ദൈവം എന്നെ അറിയുന്നതുപോലെ ഞാനും പൂർണമായി അറിയും.

13  
വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനില്‌ക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായത് സ്നേഹംതന്നെ.

1 Corinthians 13 in Malayalam

1 Corinthians 13 in English

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും!

കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ്

ഇന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളി OneHope നോടൊപ്പം, മലയാളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ് സമാരംഭിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വേദപുസ്തക അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

അപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ ഭാഷകൾ മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്:

  1. നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലാണെന്നു ഉറപ്പാക്കുക.
  2. ക്രമീകരണങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് ഗിയർ ഐക്കൺ (ഗിയർ ഐക്കൺ) ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
  3. ഭാഷയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഓഡിയോ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഷയിൽ പ്ലേ ചെയ്യും, കൂടാതെ ഏത് വാചകവും ആ ഭാഷയിൽ ദൃശ്യമാകും!

ഈ മഹത്തായ വാർത്ത ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ!

ഫേസ്ബുക്ക്ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക

ട്വിറ്റർട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക

ഇമെയിൽഇമെയിൽ വഴി പങ്കിടുക


യേശു കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ്

കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പിനെക്കുറിച്ച്

OneHope മായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച, കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ് ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായ YouVersion നിൽ നിന്നുമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ബൈബിൾ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകം 37 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പിൾ, ആൻഡ്രോയിഡ്, കിൻഡിൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്‌തു, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ 52 ഭാഷകളിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു – ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഉൾപ്പെടെ!

App Store Google Play Amazon