Ukulindela Ukhisimusi

Ukulindela Ukhisimusi:
Uhlelo Lwezinsuku Eziwu 5 ze-Advent

Ngokuba sizalelwa umntwana,
siphiwa indodana;
umbuso uyakuba semahlombe akhe,
negama lakhe liyakuthiwa
uMluleki omangalisayo,
uNkulunkulu onamandla,
uYise ongunaphakade,
iNkosi yokuthula.

U-Isaya 9:6

Ukulindela Ukhisimusi

Uthando luyabekezela, uthando lumnene

Uthando luyabekezela, uthando lumnene

4  
Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi

5  
aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu

6  
aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso

7  
lubekezelela izinto zonke, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke.

8  
Uthando alusoze lwaphela; kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka; nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka; nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka.

9  
Ngokuba sazi inxenye, siprofetha inxenye.

10  
Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyinxenye kuyakukhawuka.

11  
Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana; kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana.

12  
Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi; kepha lapho sobukana ubuso nobuso; manje ngazi inxenye, kepha lapho, ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele.

13  
Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu; kepha okukhulu kulokho luthando.

1 Corinthians 13 in Zulu

1 Corinthians 13 in English

Download-a iBhayibheli lamahhala

i-App yeBhayibheli yezingane