હવે તમારા બાળકો ગુજરાતી ભાષા માં બાળકો માટે બાઇબલ એપ્લિકેશનનો અનુભવ કરી શકે છે!

બાળકો માટે બાઇબલ એપ

આજે, અમારા સાથી OneHope સાથે મળીને, અમે ગુજરાતીમાં બાળકો માટે બાઇબલ એપ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરીને ખુશ થયા છીએ. હવે, પહેલા કરતાં વધુ બાળકોને તેમના પોતાના બાઇબલનો અનુભવ માણવાની તક મળી છે.

ભાષાઓ બદલવી સરળ છે, એપ ના સેટિંગમાં જ:

  1. સુનિશ્ચિત કરો કે તમે તમારા એપ ને અત્યંત વર્તમાન પ્રકાશનમાં અપડેટ કર્યું છે.
  2. એપને ખોલો અને ગિયર આઇકોનને ટેપ કરો (ગિયર આઇકોન) સેટિંગ્સ ખોલવા માટે.
  3. ભાષા ટેપ કરો અને તમને જોઈતી એક પસંદ કરો.

ઓડિયો હવે તે ભાષામાં ચાલશે, અને કોઈ પણ વિષયસૂત્ર તે ભાષામાં પણ દેખાશે!

કૃપા કરીને અમને આ મહાન સમાચારની ઉજવણી કરવામાં સહાય કરો!

ફેસબુકફેસબુક પર શેર કરો

ટ્વીટરટ્વિટર પર શેર કરો

ઇમેઇલઇમેઇલ દ્વારા શેર કરો


બાળકો માટે બાઇબલ એપ ઈસુ

બાળકો માટે બાઇબલ એપ વિષે

સહભાગીદારીમાં વિકસિત OneHope, બાળકો માટે બાઇબલ એપ આ YouVersion ના ઉત્પાદકો તરફથી છે બાઇબલ એપ. બાળકોને તેમનો પોતાનો આનંદથી ભરપૂર બાઇબલનો અનુભવ આપવા માટે રચાયેલ, બાળકો માટે બાઇબલ એપ પહેલેથી જ 58 મિલિયનથી વધુ Apple, એન્ડ્રોઇડ અને કિન્ડલ ઉપકરણો પર ઇન્સ્ટોલ થઈ ચુક્યો છે અને તે હંમેશા સંપૂર્ણ મફત છે. દુનિયાભરના બાળકો હવે 60 ભાષાઓમાં, બાળકો માટે બાઇબલ એપનો આનંદ માણી રહ્યાં છે – જેમાં હવે ગુજરાતી ભાષા શામેલ છે!

App Store Google Play Amazon

ઈશ્વરનાં આત્મિક હથિયારો

એફે. 6:10-18

10  
અંતે, મારા પ્રિય ભાઈઓ, પ્રભુમાં તથા તેમના સામર્થ્યમાં શક્તિવાન થાઓ.

11  
શેતાનની કુયુક્તિઓની સામે તમે અડગ રહી શકો માટે ઈશ્વરનાં સર્વ હથિયારો સજી લો.

12  
કેમ કે આપણું યુદ્ધ, લોહી અને માંસ, અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, જગતમાંનાં આ અંધકારનાં સત્તાધારીઓની સામે, સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દુષ્ટતાનાં આત્મિક લશ્કરો ની સામે છે.

13  
એ માટે તમે ઈશ્વરનાં સર્વ શસ્ત્રો ધારણ કરો કે, તમે ખરાબ દિવસે સામનો કરી શકો અને બને તેટલું સર્વ કરીને તેની સામે ટકી શકો.

14  
તેથી સત્યથી તમારી કમર બાંધીને, ન્યાયીપણાનું બખતર ધારણ કરીને

15  
તથા શાંતિની સુવાર્તાની તૈયારીરૂપી પગરખાં પહેરીને, ઊભા રહો.

16  
સર્વ ઉપરાંત વિશ્વાસની ઢાલ ધારણ કરો, જેથી તમે દુષ્ટના સળગી રહેલા બાણ બુઝાવી શકો.

17  
અને ઉદ્ધારનો ટોપ તથા આત્માની તલવાર, જે ઈશ્વરનું વચન છે, તે લો.

18  
પવિત્ર આત્મામાં સર્વ પ્રકારે સતત પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરો, અને તેને અર્થે સર્વ સંતોને માટે સંપૂર્ણ આગ્રહથી વિનંતી કરીને જાગૃત રહો.

Ephesians 6 in Gujarati

Ephesians 6 in English

પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે

પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે

4  
પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે; પ્રેમ અદેખાઈ કરતો નથી; પ્રેમ બડાશ મારતો નથી, ફુલાઈ જતો નથી

5  
પ્રેમ અયોગ્ય રીતે વર્તતો નથી, પોતાનું જ હિત શોધતો નથી, ખીજવાતો નથી, કોઈનું ખરાબ ઇચ્છતો નથી

6  
અન્યાયમાં નહિ, પણ સત્યમાં આનંદ મનાવે છે

7  
પ્રેમ બધું ખમે છે, બધું સાચું માને છે, બધાની આશા રાખે છે, બધાનું સહન કરે છે.

8  
પ્રેમ કદી ઓછો થતો નથી, પણ પ્રબોધ કરવાનું દાન હોય તો તે નષ્ટ થશે; ભાષાઓ ભુલાઈ જશે; વિદ્યા હોય તો તે વીસરી જશે.

9  
કેમ કે આપણે અપૂર્ણ જાણીએ છીએ; અને અધૂરો પ્રબોધ કરીએ છીએ

10  
પણ જયારે સંપૂર્ણતા આવશે, ત્યારે અપૂર્ણતા જતી રહેશે.

11  
જયારે હું બાળક હતો, ત્યારે બાળકની માફક બોલતો હતો, વિચારતો હતો અને બાળકની માફક જ સમજતો હતો, પણ હવે હું પુખ્ત થયો, ત્યારે મેં બાળકની વાતો મૂકી દીધી.

12  
કેમ કે હમણાં આપણે જાણે કે દર્પણમાં ઝાંખું ઝાંખું જોઈએ છીએ, પણ ત્યારે નજરોનજર સ્પષ્ટ જોઈશું; હમણાં હું અપૂર્ણ જાણું છું, પણ ત્યારે જેમ ઈશ્વર મને જાણે છે તેમ હું પૂર્ણ રીતે જાણીશ.

13  
હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રેમ એ ત્રણે ટકી રહે છે; પણ એ ત્રણેયમાં પ્રેમ શ્રેષ્ઠ છે.

1 Corinthians 13 in Gujarati

1 Corinthians 13 in English