ယခုသင့္ကေလး​မ်ားသည္​ျမန္မာဘာသာ​ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္က်မ္းစာအက္ပ္ကိုေတြ႕ၾကဳံခံစားနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

က​ေလးမ်ားအတြတ္က်မ္းစာအက္ပ္

ယေန႔ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ OneHopeႏွင့္အတူ၊ ျမန္မာတြင္ တြင္က​ေလးမ်ားအတြတ္က်မ္းစာအက္ပ္ပလီေကးရွင္းစတင္ျခင္းကို ဝမ္းသာစြာ ေၾကျငာပါသည္။ ယခုကေလးမ်ားသည္သမၼာက်မ္းစာအေတြ႕အၾကဳံကိုမိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားခံစားဖူးရန္ယခင္ကထက္အခြင့္အေရးပိုရလာသည္။

ဘာသာစကားမ်ားအၾကားကူးေျပာင္းျခင္းသည္လြယ္ကူသည္။ အက္ပ္၏ ခ်ိန္ညႇိခ်က္ထဲတြင္ရွိသည္။

  1. သင္၏အက္ပ္ကို ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားသည့္ဗားရွင္းကိုအဆင့္ျမင့္ထားပါ။
  2. အပ္ကိုဖြင့္၍ ဂီယာအိုင္ကြန္ကိုတို႔ပါ။ (ဂီယာအိုင္ကြန္) ဖြင့္ရန္ခ်ိန္ညႇိခ်က္မ်ား။
  3. ဘာသာစကားကိုတို႔ပါသင္အလိုရွိေသာအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အသံဖိုင္သည္ ထိုဘာသာစကားျဖင့္ထြက္ေပၚလာ၍ စာသားမ်ားလည္းထိုဘာသာစကားျဖင့္ထြက္ေပၚလာမည္။

ဒီသတင္းေကာင္းကိုဆင္ႏႊဲနိုင္ဖို႔ရန္ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုကူညီပါ။

ေဖ့စ္ဘြတ္ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ေဝမၽွပါ။

တွီတာတြစ္တာတြင္ ေဝမၽွပါ။

အီးမေးလ်အီးေမးလ္ျဖင့္ ေဝမၽွပါ။


က​ေလးမ်ားအတြတ္က်မ္းစာအက္ပ္ ေယရွု

ကေလးမ်ားအတြက္က်မ္းစာအက္ပ္အေၾကာင္း

OneHope ႏွင့္အတူဖန္တီးခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္က်မ္းစာအက္ပ္သည္ YouVersion၊က်မ္းစာအက္ပ္ဖန္တီးသူမ်ားမွျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္၄င္းတို႔ကို ရင္ခုန္စိတ္လွုပ္ရွားစရာအတိႏွင့္ျပည့္ေသာက်မ္းစာအေတြ႕အၾကဳံရရွိေစရန္ဖန္တီးထားၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ Apple, Android ႏွင့္ Kindle စသည့္စက္မ်ားတြင္ သန္းေပါင္း 79 ေက်ာ္ထဲ့သြင္းထားကာလုံးဝအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိကေလးမ်ားသည္ ယခုအခါ ကေလးမ်ားအတြက္က်မ္းစာအက္ပ္ကို ဘာသာစကားေပါင္း 65 တြင္အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ယခု ျမန္မာဘာသာစကားလည္းပါဝင္ပါသည္။

App Store Google Play Amazon