Plány čtení – Června 2021

Já jsem světlo světa

Já jsem světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“


Jan 8:12

Rozmnožil jsi tento národ,jeho radost jsi rozhojnil,a tak se radují před tebou,jako se radují při sklizni,jako se veselí vojáci,když se dělí o kořist.


Izaiáš 9:2

Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Hospodin je síla mého života,z koho bych měl mít strach?


Žalmy 27:1

Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.


2 Korintským 4:6

Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.


Římanům 8:10-11

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla


Efeským 5:8

Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.


1 Jan 1:7-9

Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“


Matouš 5:14-16

A to světlo svítí ve tměa tma je nepohltila.


Jan 1:5

Stáhněte si aplikaci Bible

Bible zdarma

pro váš telefon,
tablet i počítač


Stáhněte si aplikaci Bible

Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo.
Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce:
poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě!

Stáhněte si aplikaci Bible

Plány čtení – Března 2021

Oblíbené biblické verše – Března 2021 – Jestliže se pak můj lid…

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.


2 Timoteus 1:7

Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.


2 Letopisů 7:13-14

Neboj se – já jsem s tebou,nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.Posilním tě a podpořím,podepřu tě svou spravedlivou pravicí.


Izaiáš 41:10

Vejdi, můj lide, do svých pokojů,zavři za sebou dveře.Schovej se na malou chviličku,než přejde jeho hněv.Hle – Hospodin opouští svůj příbytek,aby ztrestal viny obyvatel země.Země odkryje na ní prolitou krev,přestane přikrývat své zabité.


Izaiáš 26:20-21

Toto však k srdci beru si,toto je mojí nadějí:Hospodinova láska nepomíjí,jeho soucit nikdy nekončí.Každé ráno stále nová,tvá věrnost je tak veliká!Můj úděl je Hospodin, říkám si,v něj složím svoji naději.


Pláč 3:21-24

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.


Jakub 1:12

Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.


Židům 13:16

Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá,ve stínu Všemohoucího bude spočívat.Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad,můj Bůh, na něhož spoléhám!“


Žalmy 91:1-2