Plány čtení – Prosince 2022

Plány čtení – Listopadu 2022

Nemějte starost o svůj život ani o své tělo

Nemějte starost o svůj život ani o své tělo

25  
„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?

26  
Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

27  
Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?

28  
A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou

29  
ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.

30  
Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?

31  
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘

32  
Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.

33  
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

34  
Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

Matthew 6 in Czech

Matthew 6 in English

Plány čtení – Října 2022

Plány čtení – Srpna 2022