Oblečte Boží zbroj

Efeským 6:10-18

10  
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

11  
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.

12  
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

13  
Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.

14  
Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a

15  
obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

16  
Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

17  
Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

18  
Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

Ephesians 6 in Czech

Ephesians 6 in English

Plány čtení – Srpna 2022

Plány čtení – Července 2022

Plány čtení – Června 2022

Plány čtení – Května 2022