Žalmy 23: Hospodin je můj pastýř

1  
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

2  
Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí

3  
mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

4  
I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

5  
Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

6  
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Psalm 23 in Czech

Psalm 23 in English

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě

Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: „Schází ti jen jedno – jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.

Marek 10:21-22

Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.

Marek 8:34-35

Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

Matouš 10:38

Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.

Galatským 2:20

Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?

Lukáš 9:23-25

„Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“ Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho.

Lukáš 22:42-43

Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony.

Galatským 5:24

Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

Matouš 16:24-27

Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit.

Římanům 8:18

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Jakub 1:12

Já jsem světlo světa

Já jsem světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“


Jan 8:12

Rozmnožil jsi tento národ,jeho radost jsi rozhojnil,a tak se radují před tebou,jako se radují při sklizni,jako se veselí vojáci,když se dělí o kořist.


Izaiáš 9:2

Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Hospodin je síla mého života,z koho bych měl mít strach?


Žalmy 27:1

Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.


2 Korintským 4:6

Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.


Římanům 8:10-11

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla


Efeským 5:8

Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.


1 Jan 1:7-9

Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“


Matouš 5:14-16

A to světlo svítí ve tměa tma je nepohltila.


Jan 1:5

Stáhněte si aplikaci Bible

Bible zdarma

pro váš telefon,
tablet i počítač


Stáhněte si aplikaci Bible

Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo.
Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce:
poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě!

Stáhněte si aplikaci Bible

Oblíbené biblické verše – Března 2021 – Jestliže se pak můj lid…

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.


2 Timoteus 1:7

Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.


2 Letopisů 7:13-14

Neboj se – já jsem s tebou,nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.Posilním tě a podpořím,podepřu tě svou spravedlivou pravicí.


Izaiáš 41:10

Vejdi, můj lide, do svých pokojů,zavři za sebou dveře.Schovej se na malou chviličku,než přejde jeho hněv.Hle – Hospodin opouští svůj příbytek,aby ztrestal viny obyvatel země.Země odkryje na ní prolitou krev,přestane přikrývat své zabité.


Izaiáš 26:20-21

Toto však k srdci beru si,toto je mojí nadějí:Hospodinova láska nepomíjí,jeho soucit nikdy nekončí.Každé ráno stále nová,tvá věrnost je tak veliká!Můj úděl je Hospodin, říkám si,v něj složím svoji naději.


Pláč 3:21-24

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.


Jakub 1:12

Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.


Židům 13:16

Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá,ve stínu Všemohoucího bude spočívat.Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad,můj Bůh, na něhož spoléhám!“


Žalmy 91:1-2