Já jsem světlo světa

Já jsem světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“


Jan 8:12

Rozmnožil jsi tento národ,jeho radost jsi rozhojnil,a tak se radují před tebou,jako se radují při sklizni,jako se veselí vojáci,když se dělí o kořist.


Izaiáš 9:2

Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Hospodin je síla mého života,z koho bych měl mít strach?


Žalmy 27:1

Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.


2 Korintským 4:6

Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.


Římanům 8:10-11

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla


Efeským 5:8

Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.


1 Jan 1:7-9

Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“


Matouš 5:14-16

A to světlo svítí ve tměa tma je nepohltila.


Jan 1:5

Stáhněte si aplikaci Bible

Bible zdarma

pro váš telefon,
tablet i počítač


Stáhněte si aplikaci Bible

Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo.
Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce:
poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě!

Stáhněte si aplikaci Bible

Oblíbené biblické verše – Března 2021 – Jestliže se pak můj lid…

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.


2 Timoteus 1:7

Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.


2 Letopisů 7:13-14

Neboj se – já jsem s tebou,nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.Posilním tě a podpořím,podepřu tě svou spravedlivou pravicí.


Izaiáš 41:10

Vejdi, můj lide, do svých pokojů,zavři za sebou dveře.Schovej se na malou chviličku,než přejde jeho hněv.Hle – Hospodin opouští svůj příbytek,aby ztrestal viny obyvatel země.Země odkryje na ní prolitou krev,přestane přikrývat své zabité.


Izaiáš 26:20-21

Toto však k srdci beru si,toto je mojí nadějí:Hospodinova láska nepomíjí,jeho soucit nikdy nekončí.Každé ráno stále nová,tvá věrnost je tak veliká!Můj úděl je Hospodin, říkám si,v něj složím svoji naději.


Pláč 3:21-24

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.


Jakub 1:12

Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.


Židům 13:16

Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá,ve stínu Všemohoucího bude spočívat.Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad,můj Bůh, na něhož spoléhám!“


Žalmy 91:1-2

Nyní si vaše děti mohou zkoušet Aplikaci Bible pro děti v češtině!

Aplikace Bible pro děti

Dnes vám, společně s naším partnerem OneHope, s potěšením oznamujeme spuštění Aplikace Bible pro děti v češtině. Nyní bude mít více dětí možnost zažívat vlastní biblická dobrodružství.

Přepínání mezi jazyky je snadné, přímo v Nastavení aplikace:

  1. Ujistěte se, že jste aktualizovali svou aplikaci na nejnovější verzi.
  2. Spusťte aplikaci a klepněte na ikonu ozubeného kola (Ikona ozubené kolo) pro otevření Nastavení.
  3. Klepněte na Jazyk a vyberte požadovaný jazyk.

Zvuk se nyní přehraje v nastaveném jazyce a jakýkoli text bude také v tomto jazyce!

Pomozte nám oslavit tuto skvělou zprávu!

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

E-mailSdílet prostřednictvím e-mailu


Aplikace Bible pro děti Ježíš

O Aplikaci Bible pro děti

Vyvinuta ve spolupráci s OneHope, Aplikace Bible pro děti je od YouVersion, tvůrců aplikace Bible. Aplikace Bible pro děti, byla navržena tak, aby dětem poskytla biblický zážitek plný zábavy. Aplikace je již nainstalována na více než 38 milionech zařízení Apple, Android a Kindle a je vždy zcela zdarma. Děti z celého světa si nyní užívají Aplikaci Bible pro děti v 53 jazycích – nyní včetně češtiny!

App Store Google Play Amazon