Biblia je živá

Biblia je živá

Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.

Hebrejom 4:12

Biblia je živá

Žalmy 23: Hospodin je môj pastier

1  
Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

2  
Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.

3  
Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.

4  
Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

5  
Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

6  
Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

Psalm 23 in Slovak

Psalm 23 in English

Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma

Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma

Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.

Marek 10:21-22

Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Marek 8:34-35

Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Matúš 10:38

Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

Galaťanom 2:20

Všetkým potom povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?

Lukáš 9:23-25

„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.

Lukáš 22:42-43

Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.

Galaťanom 5:24

Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Matúš 16:24-27

Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.

Rimanom 8:18

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.

Jakubov 1:12

Ja som svetlo sveta

Ja som svetlo sveta

Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“


Ján 8:12

Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo.


Izaiáš 9:1

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?


Žalmy 27:1

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.


Druhý Korinťanom 4:6

Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.


Rimanom 8:10-11

Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.


Efezanom 5:8

Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.


Prvý Jánov 1:7-9

Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!


Matúš 5:14-16

A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.


Ján 1:5

Obľúbené verše z Biblie – Marca 2021 – A môj ľud…

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.


Druhý Timotejovi 1:7

Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.


Druhá kroník 7:13-14

Neboj sa, veď som s tebou,neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťaa určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.


Izaiáš 41:10

Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb,zatvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry,kým nepominie hnev.Pozri, Hospodin vychádza zo svojho príbytku,aby potrestal vinu obyvateľov krajiny.Zem odhalí krv vyliatu na neja nebude už skrývať zabitých.


Izaiáš 26:20-21

Na toto si však upriamim srdcea na toto budem čakať:na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú,že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.Každé ráno sú nové,nesmierna je tvoja vernosť.„Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša,„preto budem čakať na neho.“


Náreky 3:21-24

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.


Jakubov 1:12

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.


Hebrejom 13:16

Kto býva v úkryte Najvyššieho,odpočíva v tôni Všemohúceho,nech povie Hospodinovi:„Moje útočisko a moja pevnosťje môj Boh, v ktorého dúfam.“


Žalmy 91:1-2