کتاب‌مقدس زنده است

کتاب‌مقدس زنده است

زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده‌تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می‌کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.

عبرانیان 4 : 12

کتاب‌مقدس زنده است

برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

کتاب‌مقدسی رایگان برای تلفن [همراه]، تبلت و کامپیوتر خود دریافت کنید.


برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

خداوند و کلام او را در مرکزیت قرار دادن کار سختیست. این دلیلیست بر این که برنامه‌ی رایگان کتاب‌مقدس یورژن به شما امکاناتی میدهد تا قلب خدا را روزانه بطلبید: به کتاب‌مقدس صوتی گوش دهید، لیست دعا بسازید، با دوستانتان یاد بگیرید، بیش از ۲۰۰۰ نسخه کتاب‌مقدس را کاوش کنید و امکانات بیشتر و بیشتر.

برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

مرور کتاب‌ها – عهد جدید – لوقا (New Testament) : BibleProject

 مرور کتاب‌ها - عهد جدید (New Testament) : BibleProject

طرح و موضوعات اصلی هر کتاب انجیل را از طریق یک شمای بصری به تصویر می‌کشند.

تولد عیسی: لوقا ۱-۲

تعمید عیسی: لوقا ۳-۹

پسر گمشده: لوقا ۹-۱۹

مصلوب شدن عیسی: لوقا ۱۹-۲۳

قیام عیسی: لوقا ۲۴

مزامیر 23: خداوند شبان من است

1  
خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

2  
در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛ نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند.

3  
جان مرا تازه می‌سازد، و به‌خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید.

4  
حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می‌بخشند.

5  
سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی! سَرَم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.

6  
همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود، و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.

Psalm 23 in Farsi

Psalm 23 in English

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای روزانه – اوت