کتاب‌مقدس زنده است

کتاب‌مقدس زنده است

زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده‌تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می‌کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.

عبرانیان 4 : 12

کتاب‌مقدس زنده است

برنامه‌های مطالعۀ – نوامبر 2021

برنامه‌های مطالعۀ – اکتبر 2021

برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

کتاب‌مقدسی رایگان برای تلفن [همراه]، تبلت و کامپیوتر خود دریافت کنید.


برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

خداوند و کلام او را در مرکزیت قرار دادن کار سختیست. این دلیلیست بر این که برنامه‌ی رایگان کتاب‌مقدس یورژن به شما امکاناتی میدهد تا قلب خدا را روزانه بطلبید: به کتاب‌مقدس صوتی گوش دهید، لیست دعا بسازید، با دوستانتان یاد بگیرید، بیش از ۲۰۰۰ نسخه کتاب‌مقدس را کاوش کنید و امکانات بیشتر و بیشتر.

برنامهٔ کتاب‌مقدس را همین الان دانلود کنید

برنامه‌های مطالعۀ – سپتامبر 2021