Унших Төлөвлөгөөнүүд – Арван хоёрдугаар сар 2021

Христ мэндэлсэн баярын төлөвлөгөө – Арван хоёрдугаар сар 2021

Библи бол амьд

Библи бол амьд

Учир нь Бурханы үг амьд бөгөөд идэвхтэй, хоёр талдаа иртэй ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг, үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэвтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санааг ч шүүх чадвартай юм.

ЕВРЕЙ 4:12

Библи бол амьд

Унших Төлөвлөгөөнүүд – Арван нэгдүгээр сар 2021

Унших Төлөвлөгөөнүүд – Аравдугаар сар 2021