Библи бол амьд

Библи бол амьд

Учир нь Бурханы үг амьд бөгөөд идэвхтэй, хоёр талдаа иртэй ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг, үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэвтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санааг ч шүүх чадвартай юм.

ЕВРЕЙ 4:12

Библи бол амьд

ДУУЛАЛ 23: ЭЗЭН бол миний хоньчин

1  
ЭЗЭН бол миний хоньчин, Надад дутах зүйл нэг ч үгүй.

2  
Тэр намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, Дөлгөөн усны дэргэдүүр хөтөлдөг.

3  
Тэр миний сэтгэлийг сэргээдэг. Тэр Өөрийнхөө нэрийн төлөө Зөвийн замаар намайг хөтөлдөг.

4  
Үхлийн харанхуйн хөндийгөөр туулавч Би хор хөнөөлөөс айхгүй, Учир нь Та надтай хамт байна. Таны саваа, Таны таяг намайг тайвшруулдаг.

5  
Та миний дайснуудын өмнө надад ширээ засдаг. Та миний толгойг тосоор тосолсон. Аяга минь дүүрч бялхдаг.

6  
Сайн сайхан хийгээд хайр энэрэл Насан туршид минь намайг лавтай яа дагана. Би ЭЗЭНий өргөөнд мөнхөд оршин суух болно.

Psalm 23 in Mongolian

Psalm 23 in English

Загалмайгаа үүрч, Намайг дагаг

Загалмайгаа үүрч, Намайг дагаг

Есүс түүнийг ширтэн харж, хайрлан —Чамд нэг л юм дутаж байна. Явж, өөрийн бүх өмчөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт баялагтай болно. Тэгээд ирж, Намайг дага гэж айлдав. Гэвч энэ үгнээс болж өнөөх хүний царай нь барайж, гунигтайгаар яваад өгөв. Учир нь тэр их хөрөнгөтэй хүн байжээ.

МАРK 10:21-22

Тэрээр хурсан олныг шавь нарынхаа хамт дуудаж, тэдэнд хандан —Хэрэв хэн нэг нь Миний араас явахыг хүсвэл, тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж, загалмайгаа барьж Намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийн амийг аврахыг хүснэ, тэр хүн түүнийгээ алдана. Харин хэн Миний төлөө, сайн мэдээний төлөө өөрийн амийг алдана, тэр хүн түүнийгээ аварна.

МАРK 8:34-35

Загалмайгаа үүрээд Миний хойноос дагахгүй хүн Миний хувьд зохистой нэгэн биш.

МАТАЙ 10:38

Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор Христ амьд байна. Эдүгээ би махан биедээ амьд байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө Өөрийгөө тушаасан Бурханы Хүүд итгэх итгэлээр амьдарч буй хэрэг юм.

ГАЛАТ 2:20

Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж —Хэрэв хэн нэгэн Миний араас явахыг хүсвэл, тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж, өдөр бүр загалмайгаа үүрч Намайг дага. Учир нь хэн амиа аврахыг хүснэ, тэр нь амиа алдах болно. Харин хэн Миний төлөө амиа алдана, тэр нь амиа аварна. Хэрэв хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиа алдвал юуны ашиг байх билээ?

ЛУК 9:23-25

Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ аягыг Надаас зайлуулаач. Гэвч Миний хүсэл бус, харин Таны хүсэл биелэгдэг гэв. Тэгтэл тэнгэрээс тэнгэр элч Түүнд үзэгдэн, Түүнийг тэнхрүүлж байлаа.

ЛУК 22:42-43

Христ [Есүст] хамаатай хүмүүс өөрсдийн махан биеэ бузар хүсэл, тачаалынх нь хамт загалмайд цовдолсон ажээ.

ГАЛАТ 5:24

Тэгээд Есүс шавь нартаа —Хэрэв хэн нэг нь Миний араас явахыг хүсвэл, тэр нь өөрийгөө үгүйсгэг. Загалмайгаа үүрч, Намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийнхөө амийг аврахыг хүснэ, тэр хүн түүнийгээ алдана. Харин хэн Миний төлөө өөрийн амийг алдана, тэр хүн түүнийгээ олно. Учир нь хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх билээ? Эсвэл амийнхаа оронд юугаа өгөх билээ? Учир нь Хүний Хүү тэнгэр элч нарын хамт Эцэгийнхээ алдрын дотор ирж, хүн бүрд үйлсийнх нь дагуу хариуг өгнө.

МАТАЙ 16:24-27

Учир нь энэхүү өнөө үеийн зовлонгууд нь бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдартай зүйрлүүлшгүй гэж би боддог.

РОМ 8:18

Сорилтыг тэсвэрлэдэг хүн ерөөлтэй еэ! Учир нь тэр соригдчихоод, Эзэний Өөрийг нь хайрлагсдад амласан амийн титмийг хүлээн авна.

ИАКОВ 1:12

Би бол ертөнцийн гэрэл мөн

Би бол ертөнцийн гэрэл мөн

Тэгээд Есүс тэдэнд дахин —Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав.


ИОХАН 8:12

Харанхуйд алхаж яваа хүмүүс агуу их гэрлийг үзнэ. Харанхуй газарт амьдарч байгаа хүмүүс дээр гэрэл тусна.


ИСАИА 9:2

ЭЗЭН бол миний гэрэл болон миний аврал юм. Хэнээс би эмээх юм бэ? ЭЗЭН бол миний амийн хамгаалалт юм. Хэнээс би айх юм бэ?


ДУУЛАЛ 27:1

Яагаад гэвэл “Харанхуйгаас гэрэл гэрэлтэг” гэж айлдсан Бурхан бол Христийн нүүрэн дэх Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн Нэгэн мөн.


2 КОРИНТ 4:6

Хэрэв Христ та нарын дотор байгаа бол, нүглээс болж бие нь үхмэл хэдий ч, зөвт байдлын улмаас сүнс нь амьд байна. Мөн үхэгсдээс Есүсийг амилуулсан Нэгэний Сүнс та нарын дотор оршвоос, Христ Есүсийг үхэгсдээс амилуулсан Тэр та нарын дотор оршдог Өөрийн Сүнсээр дамжуулан үхлийн биест чинь амь өгнө.


РОМ 8:10-11

Учир нь та нар урьд нь харанхуй байсан. Харин одоо та нар Эзэн дотор гэрэл ажээ. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яв.


ЕФЕС 5:8

Харин Тэр Өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал, бид бие биетэйгээ нөхөрлөж, Түүний Хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлэдэг ажээ. Хэрэв бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Хэрэв бид нүглээ хүлээн зөвшөөрвөл Тэрээр итгэмжит, зөвт бөгөөд бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг цэвэрлэнэ.


1 ИОХАН 1:7-9

Та нар бол дэлхийн гэрэл мөн. Уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. Хүмүүс дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй, харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр дэх Эцэгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг.


МАТАЙ 5:14-16

Гэрэл харанхуйг гийгүүлэхэд, харанхуй түүнийг дийлсэнгүй.


ИОХАН 1:5

Лук ба Үйлс номоор хийх аялал

BibleProject дүрс

Бүх итгэгчид зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа нэгдсэн байв… Элч нар Эзэн Есүсийг дахин амилсныг эрчтэйгээр гэрчилсэн бөгөөд Бурханы агуу ивээл бүгдийн дээр байсан юм.

ҮЙЛС 4:32-33

Бүхэл Библийн турш Есүс ба Сүм хэрхэн холбогдож буй тухай

Та Шинэ Гэрээг сайн мэдэхгүй байсан ч гэсэн Матай, Марк, Лук, Иохан (Сайн мэдээний 4 ном) номуудад Есүсийн амьдралын түүхийг шавь нарынх нь үүднээс өгүүлдэг гэдгийг мэдэх байх. Лук номын зохиогч Үйлс номыг мөн бичиж, тэдгээрийг нэг үргэлжилсэн түүхэн бүтэцтэй бичжээ. Лук ном нь Есүсийн амьдрал, үйлчлэлийг харуулдаг бөгөөд дараа нь Үйлс ном дээр анхны Чуулган үүсч буй үе рүү шууд урсан ордог.

Өнөөдөр YouVersion ба BibleProject-ийн онцгой хамтын ажиллагааны хүрээнд бидний нийтэлж буй Лук ба Үйлс номоор хийх аялал шинэ видео чимээгүй цаг нь эдгээр номуудыг хамтад нь сурах боломжийг олгож байгаа юм. Библийн Төлөвлөгөөний турш BibleProject-ийн богино өгүүллэгийн видеонууд нь Есүсийн амьдрал ба сургаалууд Аврагчийн тухай Хуучин Гэрээний зөгнөлийг хэрхэн биелүүлж байгааг илтгэж өгдөг бөгөөд эцэст нь бүх Библийн ерөнхий түүхийг нэгтгэдэг.

Тэр ч байтугай, Лук ба Үйлс номоор хийх аялал нь 20 гаруй хэл дээр боломжтой ба та даян дэлхийн бусад бүх хүнтэй хамтдаа уншиж болно. Доорх Лук ба Үйлс номоор хийх аялал ыг эхлүүлээд, BibleProject болон YouVersion-ийн энэхүү сонирхолтой шинэ төлөвлөгөөний талаар бүх найзууддаа дамжуулаарай!

Төлөвлөгөөг эхлүүлэх