เราเป็นความสว่างของโลก

เราเป็นความสว่างของโลก

พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”


ยอห์น 8:12

ชนชาติที่ดำเนินในความมืด เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช แสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลาย


อิสยาห์ 9:2

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?


สดุดี 27:1

เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์


2 โครินธ์ 4:6

และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน


โรม 8:10-11

เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง


เอเฟซัส 5:8

แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น


1 ยอห์น 1:7-9

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


มัทธิว 5:14-16

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้


ยอห์น 1:5

การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

ไอคอน BibleProject

ผู้เชื่อทุกคนถูกหลอมเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจและความคิด… อัครสาวกเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างเต็มกำลังและพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็อยู่เหนือพวกเขาทุกคน

กิจการของอัครทูต 4:32-33

พระเยซูและคริสตจักรเชื่อมโยงพระคัมภีร์ทั้งเล่มเข้าด้วยกันได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คุณก็คงพอรู้ว่าพระธรรมมัทธิว มะระโก ลูกา และยอห์น (พระกิตติคุณ) บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพระเยซูจากมุมองของสาวกของพระองค์ ผู้เขียนพระธรรมลูกาซึ่งเป็นเขียนพระธรรมกิจการด้วยได้เรียบเรียงโครงสร้างให้เชื่อมต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน พระธรรมลูกาเล่าถึงชีวิตของพระเยซูและการประกาศสั่งสอนของพระองค์ และตรงต่อเนื่องไปถึงการก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกในพระธรรมกิจการของอัครทูต

วันนี้ ด้วยความร่วมมือพิเศษระหว่าง YouVersion และ BibleProject เราขอเปิดตัว การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ วิดีโอการเฝ้าเดี่ยวใหม่ซึ่งจะทำให้คุณมีประสบการณ์พระธรรมทั้งสองร่วมกัน ตลอดแผนการอ่านนี้ วิดีโอบรรยายเรื่องราวสั้นๆ จาก BibleProject แสดงให้ว่าชีวิตพระเยซูและการสั่งสอนของพระองค์ทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำเร็จเป็นจริงอย่างไร —และท้ายที่สุดเชื่อมโยงภาพรวมเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ที่ดีไปกว่านั้น การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ มีใน 20 กว่าภาษา ทำให้คุณสามารถร่วมชมกับคนอื่นทั่วโลก เริ่ม การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ ข้างล่างและกระจายข่าวให้เพื่อนของคุณเกี่ยวกับแผนการอ่านที่น่าตื่นเต้นใหม่นี้จาก BibleProject และ YouVersion!

เริ่มแผนนี้

ข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับความนิยม – มีนาคม 2021 – ถ้าประชากรของเราผู้…

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา


2 ทิโมธี 1:7

ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก หรือบัญชาตั๊กแตนให้มากินแผ่นดิน หรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเรา ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย


2 พงศาวดาร 7:13-14

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา


อิสยาห์ 41:10

มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของท่านและปิดประตูเสียจงซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งจนกว่าพระพิโรธจะผ่านไปเพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กำลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์เพื่อลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลายและแผ่นดินโลกจะเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมันและจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก


อิสยาห์ 26:20-21

ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวังח (เฆท)ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์”ט (เทท)


เพลงคร่ำครวญ 3:21-24

คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์


ยากอบ 1:12

อย่าละเลยที่จะทำความดี และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า


ฮีบรู 13:16

ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”


สดุดี 91:1-2

ค้นพบ: คุณสมบัติใหม่ทั้งหมด

ค้นหา

แนะนำ: ค้นพบ

บางครั้งเมื่อคุณอ่านหรือฟังข้อพระคัมภีร์บางข้อก็นำไปสู่คำถาม: สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร ใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้และทำไม ฉันจะใช้สิ่งนี้กับชีวิตของฉันได้อย่างไร

ลักษณะโฉมใหม่ทั้งหมดของเรา สามารถช่วยได้!

เพียงแตะที่ไอคอน ค้นพบ เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นในหน้าพระคัมภีร์ (ค้นพบ) และคุณจะเห็นเนื้อหาเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับพระวจนะของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ค้นพบได้แล้วตอนนี้พร้อมวิดีโอจากพันธมิตรของเราที่ LUMO!

ลองค้นหาวันนี้และทำให้เวลาของคุณในพระคำของพระเจ้าลํ้าลึกยิ่งขึ้น

พระเจ้าได้ระบายลมหายใจที่มีชีวิตเข้าไปในพระคัมภีร์ทั้งหมด มันมีประโยชน์สำหรับการสอนเราว่าอะไรคือความจริง… ทำให้ชีวิตของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้ง… มีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2 ทิโมธี 3:16

ดาวน์โหลดทันที