แผนการอ่าน – ธันวาคม 2021

คริสตมาส – ธันวาคม 2021

พระคัมภีร์มีชีวิต

พระคัมภีร์มีชีวิต

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

ฮีบรู 4:12

พระคัมภีร์มีชีวิต

แผนการอ่าน – พฤศจิกายน 2021

แผนการอ่าน – ตุลาคม 2021