BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: 1 เธสะโลนิก – 1 ทิโมธี

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: 1 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 2 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 1 ทิโมธี

แผนการอ่าน – กันยายน 2021

สดุดี 23: พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ

1  
พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2  
พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

3  
พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

4  
แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์

5  
พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

6  
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์

Psalm 23 in Thai

Psalm 23 in English

แผนการอ่าน – สิงหาคม 2021

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: โรม – โคโลสี

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: โรม 1-4

ภาพรวม: โรม 5-16

ภาพรวม: 1 โครินธ์

ภาพรวม: 2 โครินธ์

ภาพรวม: กาลาเทีย

ภาพรวม: เอเฟซัส

ภาพรวม: ฟิลิปปี

ภาพรวม: โคโลสี