Gospod je meni Pastir

Gospod je meni Pastir

1  
Gospod je meni Pastir, ni u čemu ja ne oskudevam.

2  
Na zelenoj paši odmara me, vodi me na vode počinka.

3  
Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednosti, radi svog imena.

4  
Pa da i dolinom smrtne sene hodam, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom; štap tvoj i palica tvoja daju mi utehu.

5  
Ti prostireš sto preda mnom u prisustvu mojih dušmana, namazao si uljem glavu moju, i čaša se moja preliva.

6  
Da, dobrota i milost tvoja pratiće me u sve dane života moga i ja ću stanovati u Domu Gospodnjem u danima mnogim.

Psalm 23 in Serbian

Psalm 23 in English

Ja sam svetlost svetu

Ja sam svetlost svetu

Isus se zatim ponovo obratio narodu: „Ja sam svetlost svetu. Ko mene sledi, neće hodati po tami, nego će imati svetlost života.“

Jovan 8:12

Narod koji po tami hoda, veliku je svetlost ugledao, nastanjene u zemlji sena smrtnoga, svetlost ih jarka obasja.

Knjiga proroka Isaije 9:2

Gospod mi je svetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospod je moja tvrđava, od koga da strahujem?

Psalmi 27:1

Naime, isti Bog koji je rekao: „Neka zasvetli svetlost iz tame!“, zasvetlio je i u našim srcima, da poznamo Božiju slavu na licu Isusa Hrista.

2. Korinćanima 4:6

Ako je Hristos u vama, telo je mrtvo zbog greha, ali Duh živi u vama zato što vas je Bog opravdao. Ako, dakle, Duh Božiji, koji je podigao iz mrtvih Isusa, prebiva u vama, onda će isti Bog koji je Hrista podigao iz mrtvih, oživeti i vaša smrtna tela posredstvom Duha koji živi u vama.

Rimljanima 8:10-11

Nekada ste, naime, bili tama, ali ste sada svetlost u Gospodu. Živite, stoga, kao deca svetlosti.

Efescima 5:8

Ali, ako živimo u svetlosti kao što je sâm Bog u svetlosti, tada imamo zajedništvo jedan sa drugim, i krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakoga greha. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako mu, pak, priznajemo svoje grehe, on je veran i pravedan: oprostiće nam grehe i očistiće nas od svake nepravde.

1. Jovanova 1:7-9

Vi ste svetlost svetu. Ne može se sakriti grad koji stoji na brdu. I niko ne pali svetiljku i stavlja je pod mericu, nego na svećnjak, pa svetli svima u kući. Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da bi oni, videći vaša dobra dela, proslavili Oca vašeg koji je na nebesima.

Matej 5:14-16

Svetlost svetli u tami, i tama je ne nadvlada.

Jovan 1:5

Ljubav je strpljiva, ljubazna

Ljubav je strpljiva, ljubazna

4  
Ljubav je strpljiva, ljubazna, ne zavidi, ne hvali se, nije ohola

5  
ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne žesti se, ne pamti zlo

6  
ne raduje se nepravdi, a raduje se istini

7  
sve podnosi, nikada ne prestaje da veruje, svemu se nada, sve izdržava

8  
ljubav nikad ne prestaje. Proroštva će se ugasiti, jezici će prestati, znanje će se okončati.

9  
Jer nepotpuno znamo i nepotpuno prorokujemo.

10  
A kad dođe ono potpuno, okončaće se ono nepotpuno.

11  
Kad sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam i razmišljao kao dete. A kad sam odrastao, završio sam sa detinjstvom.

12  
Sada vidimo nejasno, kao u ogledalu, a onda ćemo videti licem u lice. Sada znam nepotpuno, a onda ću znati potpuno, kao što sam i sâm sebi poznat.

13  
A sada ostaje ovo troje: vera, nada i ljubav; a najveća od njih je ljubav.

1 Corinthians 13 in Serbian

1 Corinthians 13 in English