Isang Panalangin para sa mga Cristianong Pinuno

Mga taong nakatayo sa batuhan na nakatingin sa paglubog ng araw

Sino ang maaari mong parangalan sa araw na ito?

Minamahal na mga kapatid, igalang ang mga namumuno sa inyo sa gawain ng Panginoon. Nagtatrabaho sila nang husto at binibigyan ka ng espiritwal na patnubay.

1 MGA TAGA-TESALONICA 5:12

Kapag naisip mo ang isang pinunong espiritwal na positibong nakaapekto sa iyong buhay, sino ang sumasagi sa iyong isipan? Maaaring ito ay isang pinuno ng simbahan. Pwedeng ito ay isang guro na nagbigay ng inspirasyon sa iyo. Marahil ito ay isang kaibigan o miyembro ng pamilya na tumulong sa iyong pananampalataya na lumakas.

Ano ang hitsura ng iyong buhay kung hindi sila bahagi nito?

Ang nakaraang ilang taon ay naging mapanghamon para sa mga Cristianong pinuno sa buong mundo. Lahat ng hinarap natin, pinagdaanan din nila—ngunit dinala rin nila ang mga pasanin ng mga taong tulad natin.

Ano ang mangyayari kung milyon-milyong mga tao sa buong pandaigdigang YouVersion Community ang desididong manalangin para sa mga taong nakahikayat sa atin?

Alamin Natin.

Sa araw na ito, parangalan natin ang mga taong walang pag-iimbot na naglilingkod sa atin sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin para sa kanila.

Isang Panalangin para sa mga Cristianong Pinuno

O Diyos,

Salamat sa pagbibigay Ninyo ng mga Cristianong pinuno sa aking buhay na nagmamahal sa Inyo at nagmamalasakit sa akin. Ako ay nahubog sa pamamagitan ng kanilang karunungan, awa, kabaitan, at walang pag-iimbot na pag-ibig.

Sa araw na ito, hinihiling ko sa Inyo na ipakita sa akin kung paano ko maaaring pagpalain ang mga pinunong ito, tulad ng pagpapala nila sa akin. Hayaang ang aking pasasalamat ay magpaalala sa kanila na sila ay nakikita, pinahahalagahan, at kinikilala.

Palakasin ang kanilang loob kapag nakakaramdam sila ng kapaguran, at panumbalikin ang kanilang lakas kapag nakakaramdam sila ng kabigatan. Bigyan Ninyo ng kapahingahan ang mga nangangailangan nito, at ipaalala sa kanila ang Iyong mga pangako. Pagpalain ang kanilang mga pamilya, palakasin ang kanilang mga ministeryo, at palawakin ang kanilang impluwensya — para sa Iyong kaluwalhatian, at kanilang kabutihan.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalanging Ito

Tuklasin ang Pananaw ng Diyos Para sa Iyong Buhay

Taong tinatanaw ang bundok

Nilikha ka para rito.

At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!”

ISAIAS 6:8

Nais mo bang maging bahagi ka ng mas malaking bagay? Ninanais nating lahat na maging makabuluhan ang ating buhay, ngunit sa kabila ng ating pagsisikap, madaling makaramdam ng kabiguan at kawalan ng kakayahang maka-impluwensya sa iba.

Paano kung maaari tayong makipagtulungan sa Diyos upang mabuhay tayo nang may layunin? Paano kung sa halip na humiling sa Diyos na gumawa ng isang bagay para sa atin, hilingin natin sa Diyos na gamitin tayo?

Ang hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng direksyon ay maaaring nakakatakot, ngunit lagi Siyang nariyan upang magbigay ng direksyon. Ang isang paraan upang matuklasan ang pangitain ng Diyos para sa iyong buhay ay sa pamamagitan ng sadyang paghahanap sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Handa ka na bang ituloy ang iyong layunin? Magsimula ng isang Gabay:

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano ihinto ang paggawa ng mga pagpiling pagsisisihan mo…

Taong hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay

“Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawâ ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa.”

MGA TAGA-ROMA 7:18-19

Balikan ang isang pasyang nagawa kamakailan na hindi nagbibigay karangalan sa Diyos. Siguro sa sandaling iyon, ang pinili ay masaya sa pakiramdam, o marahil hindi mo alam kung paano magsabi ng “hindi.” Marahil ay ramdam mo lamang na naipit o pagod ka, at wala kang nakitang ibang paraan. Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na nagpapabigat sa atin at nag-uudyok sa ating isipin, “Bakit parang ginagawa ko ang alam kong mali?”

Hinihimok tayo ng mundo na “sundin ang ating mga puso,” ngunit madali tayong nalilinlang ng ating mga damdamin na gawin ang mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa tulong ng Diyos, maaari nating ihinto ang siklo na nagiging sanhi para gumawa tayo ng mga maling desisyon.

Ano ang kasalanan?

Nang magpasya sina Adan at Eva na ituloy ang isang bagay na “mabuti” na hiwalay sa Diyos, ang kanilang desisyon ay nagpapasok sa kasamaan sa mundo. Sa Banal na Kasulatan, ang kasalanan ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang mga aksyon na hindi umabot sa pamantayan ng Diyos na gusto Niyang hangarin natin: ang pamumuhay na nakasentro sa pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao.

Bagama’t may mga pangkalahatang pagkilos na lumalapastangan sa Diyos, ang maliliit na pagsuway ay naglalayo din sa atin sa Kanya. Isinulat ng alagad na si Santiago na isang kasalanan na malaman kung ano ang tamang gawin, at pagkatapos ay hindi mo ginawa iyon.”

Sa madaling salita, kung alam mo ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, at pagkatapos ay nagpasya ka pa ring suwayin Siya—winawalang-bahala mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hinihimok tayo ng kasalanan dahil nagbibigay-kasiyahan ito sa sarili, ngunit nagreresulta ito sa walang-hanggang pagkahiwalay sa Diyos at sa ibang tao.

Paano tayo magbabago?

Habang tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay dumating at namatay para sa atin. Ang Kanyang kusang-loob na sakripisyo at pagkawalay sa Diyos ay humantong sa ating pagkakasundo sa Kanya. Hindi ito dahil sa karapat-dapat tayo, ngunit dahil nais ito ng Diyos sa tuwina. Nais ng Diyos na tulungan tayong magbago sapagkat alam Niya na hindi natin malalampasan ang kasalanan sa ating sariling kakayahan.

Kaya kung hindi mo pa kilala si Jesus, ang unang hakbang na magagawa mo upang mapagtagumpayan ang kasalanan ay ang anyayahan Siya na baguhin ang iyong buhay.

Ngunit kung nabibilang ka na kay Jesus—binigyan ka na Niya ng biyaya, lakas, at kapatawarang kailangan mo upang mabuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Kanya. Kaya’t kapag nakita mong gumagawa ka ng mga pagpiling pagsisisihan mo sa kalaunan, narito ang ilang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin:

  1. Patuloy na lumapit sa Diyos araw-araw.

  2. Habang mas maraming oras ang ginugugol mo sa Diyos, mas gugustuhin mong igalang Siya at gawin ang Kanyang kalooban, at ginagawa nitong mas hindi kaakit-akit ang kasalanan. Sa paglipas ng panahon, ang Diyos ay babaguhin ang iyong isip at babaguhin ang paraan ng pag-iisip mo.

    Subukang gumugol ng 15 minuto kasama ang Diyos araw-araw sa linggong ito, at tingnan kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito. Ang panalangin ay isang magandang lugar upang magsimula.

  3. Makipag-ugnayan sa komunidad.

  4. Hindi tayo nilikha upang tahakin ang buhay na nag-iisa—tayo ay nilikha upang palakasin ang bawat isa. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay makakaimpluwensya sa mga pagpiling gagawin mo. Pag-isipang tanungin ang ilang mga taong kakilala at iginagalang mo — maging online man o personal—na lumapit sa Diyos kasama mo.

    Subukang simulan ang isang Gabay Kasama Ang Mga Kaibigan.

  5. Hilingin mo sa Panginoon na siyasatin ang iyong puso.

  6. Maaari lamang tayong magbago kapag pinapayagan nating baguhin tayo ng Diyos. Pag-isipang i-save ang sumusunod na Panalangin sa iyong YouVersion app, at bawat araw, hilingin sa Diyos na baguhin ka:

O Diyos,

Hindi ko gusto na makibahagi sa masamang bisyo o hindi magagandang mga desisyon na hindi humahantong sa isang masaganang buhay. Kaya’t mangyaring ako’y siyasatin, at alamin ang aking puso. Subukin ang aking balisang pag-iisip. Ituro ang anumang bagay na nagpapagalit sa Inyo, at akayin ako sa landas ng buhay na walang hanggan. Nais kong baguhin Ninyo ang aking isipan upang malaman ko kung ano ang Inyong kalooban, at lumakad dito. Narito ako, Panginoon. Isinusuko ko ang aking puso—Ako ay Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo?

Taong gumagamit ng YouVersion sa telepono na may overlay ng mapa ng mundo

Paano ginamit ng Diyos ang YouVersion upang palakasin ang iyong loob at hamunin ka?

Kamakailan lamang, nakita namin ang higit sa 89,000 na mga lungsod na humiling ng higit sa 109 milyong mga kabanata sa Bibliasa loob lamang ng isang araw.

Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito.

Sa anumang araw, milyon-milyong mga tao ang naghahanap sa Diyos, sa buong mundo: mga tao sa iyong kapitbahayan, sa mga umuunlad na bansa, at sa mga lugar kung saan maaaring hindi madaling makuha ang mga pisikal na Biblia.

Isipin na lamang kung paano binabago ng Diyos ang milyun-milyong buhay, at pagkatapos ay isipin kung paano maaaring magbago ang mundo kung ang bilang na iyon ay madoble … o kahit na triple.

Ito ay simula pa lamang.

Ang mga bilang na tulad nito ay posible lamang dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa pamamagitan ng YouVersion Community, at alam naming hindi pa Siya tapos.

May ginagawa ang Diyos—maaari kang maging bahagi nito.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, sinusuportahan mo ang isang Pamayanan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang mundo at gumawa ng mga alagad.

Huwag palampasin ang pagkilos na ito.

Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating pera, nakikita natin kung paano Niya ginagamit ito upang gumawa ng higit pa sa maaari nating hilingin, isipin, o akalain. Tumulong tayo sa pagbuo ng Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kanyang Kaharian.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

Sa Kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.

Mga Taga-Efeso 3:20-21

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga pasimula ng pakikipag-ugnayan sa Diyos

Taong nananalangin

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin?

Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit kung nais nating makilala ang Diyos nang higit pa, kailangan nating malaman kung paano makipag-usap nang may kababaang-loob at katapatan sa Kanya.

Narito ang tatlong bagay na maaaring magpalakas sa iyong loob habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pumili ng isa o dalawang puntos na katangi-tangi sa iyo, at gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang Panalangin sa YouVersion.

1. Panatilihin itong simple.

Hindi iniisip ng Diyos kung gaano kahusay ang iyong mga salita—nais lamang Niya na makasama ka. Ang ilan sa mga pinakamagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagaganap kapag ibinabahagi mo lamang kung ano ang nasa isip mo sa Kanya at pagkatapos ay bigyan Siya ng puwang upang tumugon.

Subukang magtanong:

O Diyos, ano ang dapat kong gawin tungkol sa … ?

O Diyos, ano ang palagay Ninyo tungkol sa … ?

O Diyos, gagawin ba Ninyo … ?

O Diyos, bakit nangyari ang … ?

Lumikha ng isang Panalangin

2. Panatilihin itong totoo.

Hindi magagalit ang Diyos sa iyo sa pagiging matapat, kaya’t maging tunay kapag nagdarasal. Tandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya’t kung hindi ka nakatitiyak kung ano ang sasabihin, sabihin iyon sa Diyos. Kung nasisihapyo ka sa isang sitwasyon, sabihin mo ito. Nais Niyang lumapit ka sa Kanya nang may kumpiyansa at katapangan.

Kausapin ang Diyos tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo ngayon. Subukang sabihin:

Nahihirapan ako sa…

Kailangan ko ng tulong sa…

Hindi ko maintindihan kung bakit…

Ako ay nasisihapyo dahil…

Lumikha ng isang Panalangin

3. Patuloy na magpakita.

Maaaring nakakaalangan ang pananalangin sa simula, ngunit kung mas madalas mo na itong ginagawa, mas nagiging madali ito. Ngayong linggo, ugaliin ang pagdadasal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 5 minuto pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw.

Narito ang ilang mga pasimula sa pakikipag-ugnayan:

Umaasa ako na…

Nagpapasalamat ako para sa…

Nasasabik ako dahil…

Ngayon, napansin ko na…

Lumikha ng isang Panalangin