Paano mo ibinabahagi ang iyong pananampalataya?

Mga kaibigan sa isang gusali

Isipin ang isang kaibigan, isang kapitbahay, isang kamag-anak, o isang katrabaho na walang matibay na kaugnayan kay Jesus. Paano mo ibabahagi sa kanila ang iyong pananampalataya?

Ang Mateo 28: 18-20, na kilala rin bilang “Ang Dakilang Atas,” ay isang magandang lugar upang magsimula:

“Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.”

MATEO 28:18-20

Sa orihinal na Griyego, ang pariralang “gumawa ng mga alagad” sa katunayan ay isang utos upang gumawa ng “disipulo.” Hindi ito isang mungkahi na ibinibigay ni Jesus—ito ay isang kagyat, at nagpapatuloy na utos, at ito ang pinakasentro ng Dakilang Atas.

Narito ang 3 mga paraan upang magawang disipulo ang iba sa pamamagitan ng paglalapat ng Dakilang Atas sa ating mga buhay:

 1. Puntahan

 2. Ang orihinal na salitang Griyego na ginamit para sa “humayo” ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na pagkilos. Hindi ito isang utos kung saan kinakailangan mong iwan ang iyong trabaho o ang iyong tahanan at maglunsad ng mga debate sa mga hindi mo kilalang mga tao.

  Sa halip, ipinapakita ng pandiwang ito na gawing disipulo natin ang iba sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pakikipag-ugnayan sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw—mga tao sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, at kahit sa pamilihan. Samakatuwid sinasabi ni Jesus na, “habang patuloy ka sa pamumuhay, sanayin at turuan mo ang mga tao na sumunod sa akin.”

  Bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan na ang “paghayo” ay hindi palaging nangangahulugang umalis sa ating bansa. Bagama’t tinawag ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod upang gawing mga alagad “ang lahat ng mga bansa” — nakikipag-usap din si Jesus sa mga disipulo na Judio na umiiwas makipag-ugnayan sa iba pang mga etniko. Maaaring hinamon sila ng Kanyang utos na abutin ang mga mananakop na Romano, mga manlalakbay na taga-Etiopia, at mga kapitbahay na Samaritano sa kanilang sariling lungsod, pati na rin sa ibang bansa.

  Sa madaling salita, ipinakita sa kanila ni Jesus na ang Cristianismo ay hindi eksklusibo sa iisang lahi, etniko, o bansa — para ito sa lahat ng mga tao. Palagi. At ang mga taong nakikipag-ugnayan sa atin sa araw-araw ay karaniwang ang mga tao na agarang hinihiling ng Diyos na ating maabot.

  Kaya sino ang inilagay ng Diyos sa paligid mo, at paano mo sila maabot ngayon?

  Tip: Upang matulungan kang makapagsimula, magbahagi ng isang nakapagpapatibay-loob na Bersikulong Larawan sa isang tao, o tanungin ang isang tao kung paano mo sila maaaring ipanalangin, at pagkatapos ay idagdag ang kanilang mga kahilingan sa iyong Listahan ng Panalangin sa YouVersion.

 3. Magbautismo

 4. Kapag naisip mo ang “bautismo,” ano ang nasa isip mo? Kung sinabi mong “ilublob ang isa sa tubig” —mali ang iyong inaakala! Ngunit ang layunin ng bautismo ay upang ipahayag sa labas ang isang panloob na pagbabago ng puso. Ito ay kapwa isang simbolo ng pagpapahayag ng pananampalataya at isang gawain ng masunuring pagsuko at pagsisisi, kung kaya’t ito ang natural na susunod na hakbang na ginagawa ng isang tao pagkatapos na magpasya silang magtiwala at sumunod kay Cristo.

  Maaari nating matulungan ang mga tao na magpasya na gawin ang hakbang na iyon sa pamamagitan ng matapat na pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus, pagtugon sa kanilang mga katanungan patungkol sa Diyos, at pagkatapos ay pag-aanyaya sa kanilang makilahok sa pisikal na gawain ng pagbabautismo.

  Mahalaga ang bautismo sapagkat ito ay isang bagay na ginawa ni Jesus, at inutusan din Niya ang Kanyang mga disipulo na magbautismo ng iba. Kaya’t kapag nakikilahok tayo sa bautismo, nabubuhay tayo tulad ni Jesus at sumusunod sa Kanya. Pinapayagan tayo ng gawaing pampubliko na ito na maiugnay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Cristo, magsisi mula sa dati nating pamumuhay, at ipagdiwang ang bago at walang hanggan buhay na mayroon tayo dahil sa sakripisyo ni Jesus.

  Tip: Habang nagkakaroon ka ng mga pakikipag-ugnayan sa mga tao na maaaring iniisip ang tungkol sa pagpababautismo, narito ang ilang mga katanungan na maaari mong tanungin sa kanila…

  • Naniniwala ka bang kailangan mo si Jesus?
  • Ano ang kahulugan sa iyo ng pagtitiwala kay Jesus?
  • Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyo at muling nabuhay?
  • Ano ang ibig sabibihin ng pagsunod kay Jesus?
  • Paano mo hiniling sa Diyos na patawarin ka sa iyong mga nakaraang pagkakamali?
  • Inimbitahan mo na ba si Jesus sa iyong buhay?
 5. Magturo

 6. Ang pagtuturo sa isang tao ay isang dalawang-hakbang na proseso: nagsasangkot ito ng pagbabahagi ng mga ideya sa isang tao at patuloy na pagmomodelo ng mga bagay na itinuturo natin. Hindi ito kailangang maging pormal, at ayon sa Dakilang Komisyon, madalas itong ginagawa habang humahayo at nagbabautismo tayo.

  Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay hindi natin maaasahan ang mga tao na sundin kung ano ang iniutos ni Jesus maliban kung tayo rin mismo ay sinusunod din ang Kanyang mga utos.

  Nais ba nating malaman ng mga tao ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Kung gayon, kailangan nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nais ba nating malaman ng mga tao ang tungkol sa kahabagan ni Jesus? Kung gayon, kailangan nating maging mahabagin. Nais ba nating magbigay ng sagana ang mga tao? Kung gayon kailangan nating maging mabuting katiwala ng ating pera. Nais ba nating pag-aralan ng mga tao ang Salita ng Diyos? Kung gayon, kailangan nating pag-aralan ito para sa ating sarili.

  Imodelo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang alagad sa pamamagitan ng pagpayag sa isang tao na samahan ka habang ikaw ay nagdarasal, nag-aaral ng Salita ng Diyos, nag-tatakda ng gugugulin sa iyong pananalapi, at namumuhay sa pang-araw-araw.

  Tip: Subukang mag-imbita ng sinuman upang kumumpleto ng isang Gabay sa Biblia kasama ka. I-tap ang link sa ibaba upang mag-browse sa Mga Gabay.

Tingnan Ang Mga Gabay

Sa huli, ang aming hangarin ay hindi gawing sumunod ang mga tao kay Jesus—ang Diyos lamang ang makakabago sa buhay ng isang tao. Ngunit maaari tayong mamuhay araw-araw na may intensyon, maghanap ng mga pagkakataon upang mabuo ang mga relasyon sa ibang tao sa paligid natin, at ipakita sa iba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos at pagpapakilala sa Kanya. Ang pagbabahagi ng ating pananampalataya ay pagbabahagi ng ating mga buhay, at habang ginagawa natin iyan, bibigyan tayo ng mga pagkakataong lumikha ng mga alagad.

Nais mo bang malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus?

Narito ang tatlong mga talata sa Biblia na makakatulong sa iyong malaman ito.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang mangyayari kapag kumonekta ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita?

Daigdig

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip…

MGA TAGA-ROMA 12:2

Isipin ang panahon kung saan naramdaman mong nabago ang iyong isip, nakita mo ang ilang bahagi ng iyong buhay na nabago. Kung patuloy mong pinapayagan ang Banal na Kasulatan na dumaloy sa iyo, sa pagbabasa o pakikinig dito, walang alinlangang naranasan mo ang kapangyarihan nito na pukawin, hikayatin, at kumbinsihin ka.

Ngayon, mas maraming tao kaysa dati ang maaaring masiyahan sa karanasang iyon.

Salamat sa kabutihang loob ng ating tagapaglathala ng Biblia at mga katuwang sa Bible society, ang YouVersion app ay nag-aalok ngayon ng higit sa 2,500 na mga teksto sa Biblia at higit sa 1,000 mga Biblia sa audio!

Ngunit, gaanong kakaiba ang magiging buhay natin kung lahat ng mga salin ng Biblia na nagbibigay-buhay sa Salita ng Diyos para sa atin … ay biglang mawala? Halos isang bilyong tao pa ang walang ni isang buong salin ng Biblia sa kanilang wika.

At makakatulong ka.

Ang mga katuwang namin sa Biblia ay gumagawa rin upang bigyang-kapangyarihan ang mga tao sa buong mundo na isalin ang Banal na Kasulatan sa kanilang sariling mga wika. At sa sandaling ang isang bagong bersyon ay nakumpleto, ina-upload ito sa isang digital library, upang maibahagi ito sa buong YouVersion Community.

Isipin kung ano ang maaaring mangyari.

Sa pamamagitan lamang ng isang smartphone at isang wireless signal, ang mga taong hindi kailanman nagkaroon ng Biblia sa kanilang wika dati ay maaaring mabuksan ito kaagad, kahit saan mang lugar sila naroon. Kapag nagbigay ka sa Biblia para sa Lahat, tumutulong kang maisakatuparan ito.

Ang aming Pangitain para sa 2033

95% ng populasyon sa mundo
ay magkakaroon ng buong Biblia

99.96% ng populasyon sa mundo
ay makakapagbukas ng Bagong Tipan ng Biblia

100% ng pandaigdigang populasyon ang magkakaroon ng kahit ilang bahagi ng Banal na Kasulatan

Hindi kami titigil hangga’t hindi natatapos ang gawaing ito.

Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang Anak, at ang Kanyang Salita. Kapag sinusunod natin ang Kanyang halimbawa ng masaganang pagbibigay, napapalapit tayo sa Kanya. At kapag marami sa atin ang nakilahok sa pangarap na ito, mas mabilis nating madadala ang Salita ng Diyos sa lahat.

Makakasama ka ba namin?

Magbigay

Nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero… Sinasabi nila nang malakas, “Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!”

PAHAYAG 7:9-10

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

⏰ Hindi pa huli ang lahat…

Gitnang-Taong Hamon

Hamunin ang iyong sarili na maging malapit kay Cristo.

Nais ng Diyos na baguhin tayo araw-araw at bigyan ng bagong buhay ang ating mga nakagawiang gawain, relasyon, at ang paraan ng ating pagsasalita at pag-iisip.

Ito ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon: ito ay isang pagkakataon na makipagtulungan sa Diyos upang itaguyod ang patuloy na panibagong-sigla.

Hindi pa huli ang lahat upang simulan ang Hamon! Upang makuha ang Badge, kumpletuhin ang hindi bababa sa isang araw ng isang Plano sa loob ng 7 araw na magkakasunod sa Hulyo.

Pumili ng Gabay upang magsimula ngayon:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

Paano mo ginagawang ugali ang panalangin? Gawin ito:

Taong nananalangin

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Wala sa iyong buhay ang napakalaki o napakaliit para hindi maisaayos ng Diyos. Ngunit kung minsan, kailangan nating mapaalalahanan na maaari tayong makipag-usap sa Kanya anumang oras. Ang mga Paalala sa Panalangin ay tamang-tama para sa panahong kailangan mo ng higit na paghihikayat na gawin ito.

Pumunta lamang sa iyong setting ng mga Push Notification, at i-tap ang, “Ipaalala sa akin na manalangin.” Mula dito, maaari kang mag-set up ng oras bawat araw upang makatanggap ng isang paalala.

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin? Magsimula dito:

Karagatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Alam mo ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-aalala, pagkabalisa, o takot. Sa sandaling ito, mangyaring bantayan Mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng Iyong kapayapaan.

Tulungan Mo kaming ituon ang aming isipan sa Iyo, at sa Iyong Espiritu. Salamat sa Iyong pangako na bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan. Makakapahinga kami … dahil inililigtas Mo kami.

Icon ng PanalanginManalangin


Mga Bulaklak

Isang Panalangin para sa Paggaling

O Diyos, sinasabi ng Iyong Salita na tumutugon Ka sa mga tao kapag tumatawag sila sa Iyong pangalan, at inililigtas Mo sila. Sa oras na ito, hinihiling namin na pagalingin Mo ang mga may sakit at nasasaktan. At kung darating man ang Iyong pagpapagaling ngayon o 10 taon mula ngayon, patuloy kaming magpupuri sa Iyo, habang naghihintay kami ng mga kasagutan.

Icon ng PanalanginManalangin


Batis sa kagubatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Jesus, salamat sa pagtatagumpay Mo sa mundo. Dahil doon, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa Iyo. Tulungan Mo kaming makita ang lahat ng mga paraan kung paano Kang kumikilos sa aming kapaligiran. Ilapit Mo kami sa Iyo, at tulungan Mo kaming ituon ang aming mga mata sa kapakanan ng iba.

Nais naming maranasan ang Iyong kaharian dito sa lupa tulad ng sa langit, kaya’t pag-isahin Mo kami sa layunin, upang walang makapigil sa mga taong naghahanap sa Iyo na maniwala sa Iyo.

Icon ng PanalanginManalangin


Mag-set up ang Mga Paalala sa Panalangin