Handa ka na ba para sa Panibangong Simula?

2022

Bawat taon, kami ay umaasa na ang mga bagay ay magkakaroon ng kaibahan…

Habang papalapit ang Enero, tayo ay puno ng pag-asa na ang taong ito ay magiging iba, na ang mga bagay ay magiging higit na mainam.

Ngunit, hindi tayo ginagawang higit na mabuti ng Diyos—ginagawa Niya tayong bago!

Kaya’t ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang: wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya!

2 MGA TAGA-CORINTO 5:17

Walang anumang pagbabagong gagawin natin ang magdadala ng mga resulta na maikukumpara sa aktibong paghahanap kay Jesus—at pagbibigay-pahintulot sa Kanya na baguhin tayo.

Sa taong ito, piliin ang makalikha ng pangmatagalang pagbabago sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga Gabay sa ibaba:

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Iyong Taon sa YouVersion

2021 Snapshot

Paano ka naging mas malapit sa Diyos noong 2021?

Tuklasin kung gaano karaming araw ang iyong nagugol sa app, kabuuan ng mga Gabay na nakumpleto, mga Badge na nakamit, at higit pa sa iyong 2021 Snapshot.

Tingnan ang Iyong Snapshot

Pagkatapos balikan ang iyong taon sa YouVersion, suriin kung paano napalapit sa Diyos ang ating Pamayanan sa kabuuan ng 2021…

Icon ng Mga Gabay

80.6 milyong

Mga Gabay na Nakumpleto

Icon ng Ibahagi

535.2 milyong

Mga Talata ang Naibahagi

Icon ng Badge

67.1 milyong

mga Nakuhang Badge

Icon ng Audio

8.2 bilyong

Mga Kabanatang Napakinggan sa Audio

Icon ng Panalangin

47.2 milyong

Mga Panalanging Ginawa

Kung paanong naranasan mo ang Diyos sa isang personal at makabuluhang paraan sa pamamagitan ng YouVersion, gayundin ang daan-daang milyong tao sa buong mundo!

Ang mga estadistika ay makahulugan, ngunit ang higit na mahalaga ay ang kuwento sa likod ng mga ito.

Mula sa iyong paboritong Gabay sa Biblia hanggang sa mga talatang higit na nakaimpluwensiya sa iyo—ipaalam sa amin ang iyong mga nangungunang sandali sa YouVersion noong 2021 sa pagbabahagi mo ng iyong Snapshot sa social media.

Ang iyong post ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang tao upang i-download ang YouVersion, at maranasan ang Biblia nang higit kaysa noon.

Icon ng Ibahagi

Ipagdiwang nang higit pa ang mga sandaling dapat alalahanin. Tunghayan ang Balik-tanaw sa 2021 ng YouVersion.


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Bagong Aparato? Huwag Kalimutang I-install ang YouVersion

Tao sa telepono

Isipin ang tungkol sa bago at maningning na aparatong hindi mo na mahintay gamitin. Ang mga aparatong ito ay magpapadali sa ating buhay at makakatulong upang manatili tayong konektado sa mga taong mahal natin. Ngunit makakatulong din ang iyong mga aparato na manatiling konektado sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Kunin ang mga bagay na kakailanganin mo upang magkaroon ng espiritwal na paglago sa 2022 sa pamamagitan ng pag-iinstall ng mga app na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilyang hanapin ang Diyos araw-araw.

Filipino Bible App

Basahin o pakinggan ang Biblia, tuklasin ang mga pang-araw-araw na debosyonal, magbahagi ng mga kahilingan sa panalangin sa Mga Kaibigan, at higit pa.

I-download

Pambatang Bible App Jesus

Tulungan ang mga batang makisali sa 41 mga kuwento sa Biblia sa pamamagitan ng mga nakakatuwang animasyon at mga aktibidad na nakaka-engganyo.

I-download

Saan ka man pumunta, hayaan mong samahan ka ng Salita ng Diyos.

Mayroon ka na ng App
sa iyong mga aparato?

Ibahagi Ito sa isang Kaibigan

Icon ng Pagbibigay

Pinasigla ka ba ng Salita ng Diyos sa taong ito?

Sa kabila ng mga hamon sa taong ito, binago ng Diyos ngayong 2021 ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka ng kaloob para sa katapusan ng taon sa YouVersion, makakatulong kang tiyakin na ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay maaaring makaranas ng nakapagpapabagong-buhay na kapangyarihan ni Jesus.

Magbigay Ngayon >

Dumating na ang pag-asa

Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon. - Lucas 2:11 Bersikulong Larawan

2,000 taon na ang nakalilipas, ang hinaharap ng mundo ay nagbago magpakailanman nang nag-anyong tao ang pag-asa at nakita sa isang sabsaban.

Ang pagsilang ni Jesus ay isang nadaramang pagpapahayag ng labis na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.

Ang pagdating ni Jesus ay mabuting balita ng malaking kagalakan, para sa lahat ng tao. Ngayong Pasko, ipagdiwang ang himalang iyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang natatanging Bersikulong Larawan.

Ibahagi Ngayon

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Mga bukas na kamay

Kilalanin ang Diyos, Makatagpo ng Kapayapaan

Isiping ika’y isang pastol sa unang siglong Bethlehem. Lumalapit sa iyo ang mga tupa, ngunit ang iba ay ayaw sa iyo dahil sa iyong trabaho, pananamit, at katayuan.

Sa loob ng maraming henerasyon, sinasabi ng iyong pamilya, “Nangako ang Diyos na bubuti rin ito.” Ngunit nagsisimula kang magtaka: “totoo kaya iyon?” Pagkatapos isang gabi, nagbago ang lahat. Isang anghel ang nagpakita at nagsabi sa iyo na isang Tagapagligtas ang isinilang.

Emmanuel, “Ang Diyos na sumasa-atin” ay dumating na.

Balang araw, ang batang ito ang magpapasan ng bigat ng lahat ng ating mga maling gawain sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. At dahil sa Kanyang sakripisyo, inaanyayahan tayong mamuhay nang mapayapa kasama ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa ngayon, pasalamatan natin si Jesus sa Kanyang sakripisyo at kapayapaang mayroon tayo nang dahil sa Kanya.

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O, Diyos,

Kahit magulo ang aking buhay, mararanasan ko ang Inyong kapayapaan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Salamat dahil pinangyari Ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng Inyong Anak! Gumawa Siya ng paraan upang makilala at maranasan namin Kayo.

Kahit na sa pakiwari ay walang kontrol ang buhay, maaari akong kumapit sa katotohanan na ang Inyong kapayapaan ay hindi nakabatay sa aking mga damdamin o kalagayan—kundi sa Inyong katangian at katapatan.

Kapag hindi ako makaramdam ng kapayapaan, mangyaring ipadama sa akin ang Inyong presensya. Ipaalala sa akin na Ikaw ang may kontrol. Bigyan Ninyo ako ng Inyong lakas at ginhawa kapag nararamdaman kong ang mundo ay hindi ligtas. Protektahan ang aking puso at isip mula sa bigat ng aking damdamin at iniisip.

Pahintulutan akong madama ang Inyong presensya, at mamuhay nang may pagtitiwala na Ikaw ay laging malapit. Hayaang ang aking buhay ay maging isang halimbawa ng Inyong kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

I-save ang Panalangin