Sino ang Banal na Espiritu?

Kalapati

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig.

GENESIS 1: 1-2

Guni-gunihin na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mundo. Ang lahat ay madilim at walang anyo hanggang sa sinabi ng Diyos, “Magkaroon ng liwanag.” Sa isang saglit, ang lahat ay nagbago. Tumagos ang liwanag sa kadiliman, at ang dating hindi nakikita ay malinaw nang nakikita ngayon. Ito ang nagagawa ng Espiritu ng Diyos. Siya ay laging malapit, laging dinadala ang liwanag sa dati’y nababalot ng kadiliman.

Siya ay naroon kasama ni Moises, habang pinangungunahan ang mga Israelita sa paglalakbay sa ilang. Naroon Siyang kasama ni David, at binibigyang kapangyarihan ito upang matalo si Goliat. Siya ay kasama ni propeta Isaias, at binibigyan ito ng mga salitang sasabihin tungkol sa pagdating ni Jesus. Kasama Siya ni Jesus, habang itinatalaga Siya bilang Anak ng Diyos. At ang Banal na Espiritu ng Diyos ay narito pa rin. Ngayon, ang sinumang naniniwala kay Jesus ay maaaring maranasan ang matinding presensya ng Banal na Espiritu.

Ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Paano ba ang maranasan ang Banal na Espiritu?

Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo.”

MGA GAWA 2:38

May katibayan sa buong Banal na Kasulatan na ang Banal na Espiritu ay nagbigay-kapangyarihan sa mga partikular na tao upang maging bahagi ng Kanyang mga plano at upang paalalahanan ang iba ng Kanyang layunin. Ngunit ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa Kanyang pagkamatay at ang mahimalang muling pagkabuhay Niya ang siyang nagbago ng lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang sinuman na piliing maniwala kay Jesus ay maaaring matanggap ang Kanyang Banal na Espiritu.

Dadalangin ako sa Ama, upang kayo’y bigyan niya ng isa pang Tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya’y nasa inyo at siya’y mananatili sa inyo.

JUAN 14: 16-17

Ang kaloob ng Banal na Espiritu ay naririyan pa rin sa sinumang naniniwala kay Jesus. At sa pagtanggap ng kaloob na ito, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang mamuhay sa paraang magbibigay-karangalan sa Kanya at masasalamin ang Kanyang katauhan. Ang totoo, kapag hiniling natin sa Diyos na mapalapit Siya sa atin, mas nababatid natin ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan sa ating mga buhay. Nangangahulugan ito na kahit sa ating pinakamadidilim na sandali, hindi talaga tayo nag-iisa. Ang Banal na Espiritu ay mas malapit pa sa iyo kaysa sa iyong sariling hininga.

Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin.

MGA TAGA-ROMA 8:26

Anuman ang iyong sitwasyon o pinanggalingan, kapag ikaw ay na kay Cristo, ang Kanyang Banal na Espiritu ay kasama mo sa lahat ng oras, nagbibigay-kapangyarihan at nagpapalakas sa iyo, at nananalangin alang-alang sa iyong kapakanan. Nauunawaan Niya ang iyong mga pangangailangan dahil nauunawaan ka Niya.

At dahil nauunawaan ka ng Diyos, Siya ay laging gumagawa para sa iyong kapakanan para sa iyong ikakabuti at para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na magdurusa o makakaranas ng kahirapan. Ngunit kahit na sa gitna ng mga pagsubok na iyon, ang Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay patuloy na ilalapit ka sa Kanya.

Kahit na sa iyong pinakamahinang sandali, walang hindi magagawa ang Diyos sa pamamagitan mo kapag ang Kanyang Banal na Espiritu ay nananahan sa iyo.

Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. …Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.

EZEKIEL 36:26-27

Hindi ka kailanman nalalayo sa presensya ng Diyos. Kapag nagpasya kang tanggapin si Jesus bilang nabuhay na Anak ng Diyos, matatanggap mo ang lahat ng biyayang kasama nito— kasama na ang Banal na Espiritu na sumasaiyo sa lahat ng oras.

Kaya maglaan ng ilang sandali at tanungin ang iyong sarili ng mga katanungang ito:

 • Naniniwala ba akong si Jesus ay Diyos?

 • Hiningi ko na ba kay Jesus na baguhin ang aking buhay?

Kung makakasagot ka ng “oo” sa parehong katanungan, maaari kang makalapit sa Banal na Espiritu ng Diyos. Ngunit ang pagkakaroon ng karapatang makalapit sa Diyos at ang pamumuhay kasama ang Diyos ay magkaibang bagay.

Kapag sinusunod natin ang Diyos dahil mahal natin Siya at kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon ng ating mga buhay, hinahayaan natin ang Banal na Espiritu na lumakas sa ating mga buhay. Dahil dito, ang pagkakaroon ng buhay na puspos ng Banal na Espiritu ay nangangailangan ng sadyang paghahanap sa Diyos araw-araw.

Sa pamamagitan ng sinasadyang oras kasama ang Diyos ay natutuklasan mo kung paanong mahalin Siya, mahalin ang ibang tao, at makagawa ng mga disipulo. Kapag nalalaman mo ang katauhan ng Diyos ay doon mo nalalaman ang kapangyarihan, presensya at awtoridad ng Kanyang Banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay nalalaman mo kung paanong ang iyong mga pagkilos at mga pagpili ay nakakaapekto sa iyong relasyon sa Diyos at sa ibang tao.

Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo’y maging kalarawan niya.

2 MGA TAGA-CORINTO 3:17-18

Sa huli, ang Banal na Espiritu ay nariyan para sa lahat ng magiging tagasunod ni Cristo, at nais Niyang bigyang-kapangyarihan ka upang mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag ng Diyos sa iyo..

Kung nais mong matuklasan kung paano mamuhay nang napupuspos ng Espiritu—isang buhay na dinadakila ang Diyos at hinihikayat ang iba—maglaan ng oras sa pagbabasa ng Mga Taga-Galacia 5:22-23. Pagkatapos, kung handa ka na, manalangin sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu sa blog post na ito.

Manalangin sa Pamamagitan ng Bunga ng Espiritu

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

9 na mga Panalangin Upang Tulungan Kang Linangin ang Bunga ng Espiritu

Kahel

Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, umalinsabay din tayo sa Espiritu.

MGA TAGA-GALACIA 5:25

Kung itinuturing mo ang iyong sarili bilang tagasunod ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay laging kasama mo, tinutulungan kang magkaroon ng buhay na pinararangalan ang Diyos at hinihikayat ang iba. Ngunit kahit nariyan ang Banal na Espiritu sa lahat ng oras, ang pamumuhay na puspos ng Espiritu ay nangangailangan ng sadyang paghahanap sa Diyos araw-araw.

Kapag pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos na hatulan, hamunin, at baguhin tayo, binabago Niya ang mga paraan ng ating pag-iisip at pagkilos.

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.

MGA TAGA-GALACIA 5:22-23

Ang mga “bunga” ng Espiritu ay magkakaiba ngunit magkakaugnay—magkasama, pinatutunayan nila na pinapayagan natin ang Diyos na hubugin ang bawat bahagi ng ating buhay.

Ang mga pagpiling gagawin mo ay laging sasalamin sa kung ano ang pinapayagan mong pumatnubay at gumabay sa iyong puso. Kaya sa sandaling ito, maglaan ng sandali upang basahin muli ang Mga Taga-Galacia 5: 22-23, at hilingin sa Banal na Espiritu na ipakita sa iyo kung anong mga bahagi ng iyong buhay ang kailangan mong baguhin Niya. Pagkatapos, kapag handa ka na, ipanalangin mo ang mga sumusunod na panalangin kasama namin.

Isang Panalangin para sa Pag-ibig

Diyos Ama, salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang hitsura ng totoong pag-ibig. Mangyaring gawin Mo akong perpekto sa Iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng mga bahagi ng aking buhay na hindi naaayon sa Iyong Banal na Espiritu. Ipakita Mo sa akin kung saan ako makasarili, mapagpalugod sa sarili, at madaling magalit, upang maisuko ko sa iyo ang mga bagay na iyon at hayaan kang palitan ang mga ugaling iyon ng Iyong pag-ibig na walang pag-iimbot. Gawin mo akong isang taong nagmamahal sa iba tulad ng pag-ibig Mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kagalakan

O Diyos, salamat sa Iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa Iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay Mo ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan, hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan, sa halip na magtiwala sa Iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako! Punuin mo ako ng Iyong kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan Mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga pangyayaring hindi ko mapigilan, at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin Mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa Iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matitinding sitwasyon, nariyan ka pa ring kasama ko. Ikaw ang Maylikha ng kapayapaan, at maaari akong makapasok sa Iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa Iyo. Kaya’t sa halip na patahimikin ang Iyong Banal na Espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan Mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan ko upang maranasan ang kapayapaang malaya Mong ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Pagpapasensya

Banal na Espiritu, lumikha Ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan Mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat, at gawin ito nang may kahinahunan at paggalang. Kapag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan Mo ako ng kapangyarihang magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan Mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa Iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtitiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kabaitan

O Diyos, salamat sa Iyong patuloy na pagpapakita sa akin ng Iyong matatag na pag-ibig at awa. Napakabuti Mo talaga! Panginoon, madalas akong madaling magalit, masaktan, o sumama ang loob. Mangyaring baguhin Mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Sa pamamagitan ng Iyong Espiritu, ako ay napatawad at nabigyan ng kapangyarihan. Kaya’t ngayon, inaanyayahan Ko Kayo na gabayan ako, patnubayan ako, at ipakita Mo sa akin kung paano ipakita ang kabutihan sa iba tulad ng pagpapakita mo ng kabaitan sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kabutihan

Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa Iyong presensya! Hindi Ka susuko sa akin dahil napakabait Mo upang iwan ako kung paano Mo ako natagpuan. Gabayan Mo ako, payuhan Mo ako, at ipakita Mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa Iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang Iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Pagpipigil sa Sarili

Banal na Espiritu, hayaan mong maging kalugud-lugod sa Iyo ang mga salita ng aking bibig at ang mga laman ng aking puso! Ayokong malungkot Ka sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang hindi karapat-dapat sa pagkatawag Mo sa aking buhay. Sa halip, nais kong mabuhay nang may disiplina at may pag-alala sa buhay sapagkat alam kong nagbibigay-karangalan ito sa Iyo. Kaya’t kapag natutukso akong sumuko sa galit, pagkamakasarili, o pagmamataas, tulungan Mo akong isaalang-alang ang iba na mas mahusay kaysa sa aking sarili, at payagan Mo akong gawin ito nang may kababaang-loob at biyaya. Isinusuko ko sa Iyo ang kapamahalaan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Katapatan

O Diyos, ginagawa Mong maayos ang lahat ng bagay sa tamang oras. Walang mahirap para sa Iyo! Tapat Ka sa Iyong mga pangako. Ngunit madalas, nakakalimutan ko ito at pinanghihinaan ako ng loob kapag ang aking mga sitwasyon ay tila hindi nagbabago. Sa mga sandaling iyon, madaling kalimutan na hindi Ka pa tapos sa paggawa. Sa pamamagitan ng Iyong Banal na Espiritu, mangyaring baguhin Mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Kapag nagsisimula akong mapagod, tulungan Mo akong alalahanin na Ikaw ay kasama ko, Ikaw ay tapat, at binigyan Mo ako ng lahat ng kailangan ko upang mabuhay na puno ng pananampalataya ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kahinahunan

Banal na Espiritu, tulungan Mo akong bigyang-pansin ang mga paraan na tinatawag Mo ako sa aking pangalan at inilalapit ako sa Iyo. At habang ginagawa Mo iyan, ipakita Mo sa akin kung paanong mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay Mo sa akin. Tulungan Mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon, kundi sa halip, ipakita Mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan Mo muna akong dalhin ang aking mga alalahanin sa Iyo at payagan Kang gabayan ang aking tugon. Hayaan Mong ang mga pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang upang wala sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Nakahikayat ba o nakapagbigay-inspirasyon ba sa iyo ang mga panalanging ito? Idagdag ang ilan sa mga ito sa iyong YouVersion Listahan ng Panalangin. Sa buong linggo, patuloy ang sinasadyang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at hayaan ang Kanyang Banal na Espiritu na hubugin ang paraan ng pamumuhay mo.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga Awit 23: Si Yahweh ang aking pastol

1  
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang

2  
pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

3  
Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4  
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5  
Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6  
Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

Psalm 23 in Tagalog

Psalm 23 in English

Paano mo ibinabahagi ang iyong pananampalataya?

Mga kaibigan sa isang gusali

Isipin ang isang kaibigan, isang kapitbahay, isang kamag-anak, o isang katrabaho na walang matibay na kaugnayan kay Jesus. Paano mo ibabahagi sa kanila ang iyong pananampalataya?

Ang Mateo 28: 18-20, na kilala rin bilang “Ang Dakilang Atas,” ay isang magandang lugar upang magsimula:

“Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.”

MATEO 28:18-20

Sa orihinal na Griyego, ang pariralang “gumawa ng mga alagad” sa katunayan ay isang utos upang gumawa ng “disipulo.” Hindi ito isang mungkahi na ibinibigay ni Jesus—ito ay isang kagyat, at nagpapatuloy na utos, at ito ang pinakasentro ng Dakilang Atas.

Narito ang 3 mga paraan upang magawang disipulo ang iba sa pamamagitan ng paglalapat ng Dakilang Atas sa ating mga buhay:

 1. Puntahan

 2. Ang orihinal na salitang Griyego na ginamit para sa “humayo” ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na pagkilos. Hindi ito isang utos kung saan kinakailangan mong iwan ang iyong trabaho o ang iyong tahanan at maglunsad ng mga debate sa mga hindi mo kilalang mga tao.

  Sa halip, ipinapakita ng pandiwang ito na gawing disipulo natin ang iba sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pakikipag-ugnayan sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw—mga tao sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, at kahit sa pamilihan. Samakatuwid sinasabi ni Jesus na, “habang patuloy ka sa pamumuhay, sanayin at turuan mo ang mga tao na sumunod sa akin.”

  Bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan na ang “paghayo” ay hindi palaging nangangahulugang umalis sa ating bansa. Bagama’t tinawag ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod upang gawing mga alagad “ang lahat ng mga bansa” — nakikipag-usap din si Jesus sa mga disipulo na Judio na umiiwas makipag-ugnayan sa iba pang mga etniko. Maaaring hinamon sila ng Kanyang utos na abutin ang mga mananakop na Romano, mga manlalakbay na taga-Etiopia, at mga kapitbahay na Samaritano sa kanilang sariling lungsod, pati na rin sa ibang bansa.

  Sa madaling salita, ipinakita sa kanila ni Jesus na ang Cristianismo ay hindi eksklusibo sa iisang lahi, etniko, o bansa — para ito sa lahat ng mga tao. Palagi. At ang mga taong nakikipag-ugnayan sa atin sa araw-araw ay karaniwang ang mga tao na agarang hinihiling ng Diyos na ating maabot.

  Kaya sino ang inilagay ng Diyos sa paligid mo, at paano mo sila maabot ngayon?

  Tip: Upang matulungan kang makapagsimula, magbahagi ng isang nakapagpapatibay-loob na Bersikulong Larawan sa isang tao, o tanungin ang isang tao kung paano mo sila maaaring ipanalangin, at pagkatapos ay idagdag ang kanilang mga kahilingan sa iyong Listahan ng Panalangin sa YouVersion.

 3. Magbautismo

 4. Kapag naisip mo ang “bautismo,” ano ang nasa isip mo? Kung sinabi mong “ilublob ang isa sa tubig” —mali ang iyong inaakala! Ngunit ang layunin ng bautismo ay upang ipahayag sa labas ang isang panloob na pagbabago ng puso. Ito ay kapwa isang simbolo ng pagpapahayag ng pananampalataya at isang gawain ng masunuring pagsuko at pagsisisi, kung kaya’t ito ang natural na susunod na hakbang na ginagawa ng isang tao pagkatapos na magpasya silang magtiwala at sumunod kay Cristo.

  Maaari nating matulungan ang mga tao na magpasya na gawin ang hakbang na iyon sa pamamagitan ng matapat na pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus, pagtugon sa kanilang mga katanungan patungkol sa Diyos, at pagkatapos ay pag-aanyaya sa kanilang makilahok sa pisikal na gawain ng pagbabautismo.

  Mahalaga ang bautismo sapagkat ito ay isang bagay na ginawa ni Jesus, at inutusan din Niya ang Kanyang mga disipulo na magbautismo ng iba. Kaya’t kapag nakikilahok tayo sa bautismo, nabubuhay tayo tulad ni Jesus at sumusunod sa Kanya. Pinapayagan tayo ng gawaing pampubliko na ito na maiugnay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Cristo, magsisi mula sa dati nating pamumuhay, at ipagdiwang ang bago at walang hanggan buhay na mayroon tayo dahil sa sakripisyo ni Jesus.

  Tip: Habang nagkakaroon ka ng mga pakikipag-ugnayan sa mga tao na maaaring iniisip ang tungkol sa pagpababautismo, narito ang ilang mga katanungan na maaari mong tanungin sa kanila…

  • Naniniwala ka bang kailangan mo si Jesus?
  • Ano ang kahulugan sa iyo ng pagtitiwala kay Jesus?
  • Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyo at muling nabuhay?
  • Ano ang ibig sabibihin ng pagsunod kay Jesus?
  • Paano mo hiniling sa Diyos na patawarin ka sa iyong mga nakaraang pagkakamali?
  • Inimbitahan mo na ba si Jesus sa iyong buhay?
 5. Magturo

 6. Ang pagtuturo sa isang tao ay isang dalawang-hakbang na proseso: nagsasangkot ito ng pagbabahagi ng mga ideya sa isang tao at patuloy na pagmomodelo ng mga bagay na itinuturo natin. Hindi ito kailangang maging pormal, at ayon sa Dakilang Komisyon, madalas itong ginagawa habang humahayo at nagbabautismo tayo.

  Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay hindi natin maaasahan ang mga tao na sundin kung ano ang iniutos ni Jesus maliban kung tayo rin mismo ay sinusunod din ang Kanyang mga utos.

  Nais ba nating malaman ng mga tao ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Kung gayon, kailangan nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nais ba nating malaman ng mga tao ang tungkol sa kahabagan ni Jesus? Kung gayon, kailangan nating maging mahabagin. Nais ba nating magbigay ng sagana ang mga tao? Kung gayon kailangan nating maging mabuting katiwala ng ating pera. Nais ba nating pag-aralan ng mga tao ang Salita ng Diyos? Kung gayon, kailangan nating pag-aralan ito para sa ating sarili.

  Imodelo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang alagad sa pamamagitan ng pagpayag sa isang tao na samahan ka habang ikaw ay nagdarasal, nag-aaral ng Salita ng Diyos, nag-tatakda ng gugugulin sa iyong pananalapi, at namumuhay sa pang-araw-araw.

  Tip: Subukang mag-imbita ng sinuman upang kumumpleto ng isang Gabay sa Biblia kasama ka. I-tap ang link sa ibaba upang mag-browse sa Mga Gabay.

Tingnan Ang Mga Gabay

Sa huli, ang aming hangarin ay hindi gawing sumunod ang mga tao kay Jesus—ang Diyos lamang ang makakabago sa buhay ng isang tao. Ngunit maaari tayong mamuhay araw-araw na may intensyon, maghanap ng mga pagkakataon upang mabuo ang mga relasyon sa ibang tao sa paligid natin, at ipakita sa iba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos at pagpapakilala sa Kanya. Ang pagbabahagi ng ating pananampalataya ay pagbabahagi ng ating mga buhay, at habang ginagawa natin iyan, bibigyan tayo ng mga pagkakataong lumikha ng mga alagad.

Nais mo bang malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus?

Narito ang tatlong mga talata sa Biblia na makakatulong sa iyong malaman ito.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang mangyayari kapag kumonekta ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita?

Daigdig

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip…

MGA TAGA-ROMA 12:2

Isipin ang panahon kung saan naramdaman mong nabago ang iyong isip, nakita mo ang ilang bahagi ng iyong buhay na nabago. Kung patuloy mong pinapayagan ang Banal na Kasulatan na dumaloy sa iyo, sa pagbabasa o pakikinig dito, walang alinlangang naranasan mo ang kapangyarihan nito na pukawin, hikayatin, at kumbinsihin ka.

Ngayon, mas maraming tao kaysa dati ang maaaring masiyahan sa karanasang iyon.

Salamat sa kabutihang loob ng ating tagapaglathala ng Biblia at mga katuwang sa Bible society, ang YouVersion app ay nag-aalok ngayon ng higit sa 2,500 na mga teksto sa Biblia at higit sa 1,000 mga Biblia sa audio!

Ngunit, gaanong kakaiba ang magiging buhay natin kung lahat ng mga salin ng Biblia na nagbibigay-buhay sa Salita ng Diyos para sa atin … ay biglang mawala? Halos isang bilyong tao pa ang walang ni isang buong salin ng Biblia sa kanilang wika.

At makakatulong ka.

Ang mga katuwang namin sa Biblia ay gumagawa rin upang bigyang-kapangyarihan ang mga tao sa buong mundo na isalin ang Banal na Kasulatan sa kanilang sariling mga wika. At sa sandaling ang isang bagong bersyon ay nakumpleto, ina-upload ito sa isang digital library, upang maibahagi ito sa buong YouVersion Community.

Isipin kung ano ang maaaring mangyari.

Sa pamamagitan lamang ng isang smartphone at isang wireless signal, ang mga taong hindi kailanman nagkaroon ng Biblia sa kanilang wika dati ay maaaring mabuksan ito kaagad, kahit saan mang lugar sila naroon. Kapag nagbigay ka sa Biblia para sa Lahat, tumutulong kang maisakatuparan ito.

Ang aming Pangitain para sa 2033

95% ng populasyon sa mundo
ay magkakaroon ng buong Biblia

99.96% ng populasyon sa mundo
ay makakapagbukas ng Bagong Tipan ng Biblia

100% ng pandaigdigang populasyon ang magkakaroon ng kahit ilang bahagi ng Banal na Kasulatan

Hindi kami titigil hangga’t hindi natatapos ang gawaing ito.

Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang Anak, at ang Kanyang Salita. Kapag sinusunod natin ang Kanyang halimbawa ng masaganang pagbibigay, napapalapit tayo sa Kanya. At kapag marami sa atin ang nakilahok sa pangarap na ito, mas mabilis nating madadala ang Salita ng Diyos sa lahat.

Makakasama ka ba namin?

Magbigay

Nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero… Sinasabi nila nang malakas, “Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!”

PAHAYAG 7:9-10

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.