Anong hitsura ng normal sa iyo?

Taong tinatanaw ang bundok

Tanggapin ang mas mabuting normal.

Minsan, ang pagbabago ay hindi komportable. Minsan, ang isang “bagong normal” ay parang hindi normal.

Kaya paano nating matatanggap nang may kagalakan kung ano ang ginagawa ng Diyos kung hindi natin nakikita lahat ng mga detalye? Paano natin haharapin ang bawat araw nang may tapang at kabutihan kung parang hindi na natin kaya ang mga nangyayari sa paligid natin?

Ngayong buwan, tuklasin natin kung paano lumikha ng isang mas mabuting normal sa pamamagitan ng masikap na paghangad ng mga katotohanang nasa Salita ng Diyos.

Magsimula ng Gabay:

Tumingin Pa ng mga Gabay

Narito ang pag-asa para sa araw na ito.

Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa’y sa iyo nasasalig!

Mga Awit 33:22

Gilid ng bundok

Hindi naging madali ang taong ito. Ngunit anuman ang nangyayari sa iyong buhay ngayon, alamin mo ito: minamahal ka. Gumugol ng hindi bababa sa ilang minuto bawat araw upang ipaalala sa iyong sarili ang pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Idagdag ang Panalanging ito sa iyong Listahan ng Panalangin, at subukan ang isa sa mga Gabay na ito patungkol sa pag-asa.


Isang Panalangin para sa Kagalakan at Pag-asa

Ama, mangyaring ibalik Mo sa akin ang kagalakan ng Iyong kaligtasan. Alisin ang espiritu ng kalungkutan mula sa akin, at papanariwain Mo ako ng espiritu ng pag-asa. Mangyaring bigyan Mo ako ng kagalakan at kapayapaan, at panumbalikin ang aking lakas. Ingatan Mo ako at ang aking pamilya sa gulo, Panginoon. At bigyan mo kami ng isang awit ng papuri para sa Iyo. Amen.

I-save ang Panalanging Ito


Mga Gabay Patungkol sa Pag-asa

Maghanap ng lakas ng loob sa harap ng pag-aalinlangan

Tao na may kamay sa ulo

Hindi ka kailanman nag-iisa.

Maaari nating lahat isipin ang mga sitwasyon kung saan nakaramdam tayo ng pagkabalisa, pagkatakot, o kawalan ng katiyakan. Ang isang hindi magandang epekto ng ating sirang mundo ay napuno ito ng kaguluhan na wala sa ating kontrol.

Ngunit kahit na sa mga panahon ng pag-aalinlangan, ipinangako ng Diyos na hindi iiwan o tatalikuran ang mga lumalapit sa Kanya. Hawak Niya ang iyong hinaharap sa Kanyang mga kamay.

Sa ngayon, kung naghahanap ka ng pag-asa o naghahanap ng mga paalala ng mga pangako ng Diyos, hayaang hikayatin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga Gabay na ito.

Hanapin ang Iyong Susunod na Gabay:

Tumingin Pa ng mga Gabay

5 Kaugaliang Makakatulong Upang Maging Ikaw ang Nilalang na Ayon sa Pagkakalikha ng Diyos

Umiikot na mga larawan ng mga taong gumagamit ng Bible App sa telepono

Sundin ang aking halimbawa: Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod…

Marcos 10:45

Ang mga bagay na ginagawa mo nang paulit-ulit ay siyang bumubuo sa iyo bilang isang tao. Ang mga gawi mo ba ay nagpupuspos sa iyo ng karunungan, habag, at kagalakan na siyang kailangan mo upang maglingkod sa ibang tao? Maaaring kalahati na ng 2020 ang lumipas, ngunit hindi pa huli upang magsimulang lumago. Narito ang 5 espirituwal na kaugaliang makakatulong sa iyong maging ang nilalang na ayon sa pagkakalikha ng Diyos:

Hanapin ang karunungan sa Salita ng Diyos.

Babaeng nagtatala habang binabasa ang Biblia sa kanyang telepono

Ang mga Gabay sa Biblia ay tumutulong sa iyo upang matutunan at galugarin mo ang Salita ng Diyos sa maiikling bahagi, nang sandaling oras sa bawat araw, na may kasamang mga maaari mong pagpiliang basahin, pakinggan, o panoorin. Subukan ang isang itinampok na Gabay, o maghanap ayon sa kategorya, paksa—o maging ayon sa nararamdaman. Kapag nagsimula ka ng Gabay, anyayahan ang mga kaibigang samahan ka.

Maghanap ng Gabay >

Masiyahan sa mga pakikipag-usap sa Diyos.

Isang taong nananalangin habang nakabukas ang Bible App sa telepono

Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa kung ano ang nasa isip mo, mag-isa o kasama ng mga kaibigan, at pagkatapos ay pakikinig upang Siya ay magsalita. Ang ating tampok na Panalangin ay tumutulong sa iyo na subaybayan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, Mga Panalanging nilikha mo, at Mga Panalangin na ipinadala sa iyo ng mga Kaibigan mo.

Magdagdag ng Panalangin >

Kumonekta sa biblikal
na pamayanan.

Sama-samang pagpupulong ng grupo

Hindi tayo nakatakdang mabuhay nang mag-isa. Anyayahan ang iyong mga kaibigan na samahan ka sa app, kung saan maaari ninyong galugarin ang Salita ng Diyos nang sama-sama, ibahagi ang inyong mga panalangin sa isa’t-isa, at higit pa. Maghanap mula sa Iminumungkahing Mga Kaibigan sa iyong Home feed, pindutin ang [Icon ng kaibigan], o pumunta sa Atbp, Ibahagi ang Bible App.

Anyayahan ang ilang mga Kaibigan >

Igalang ang Diyos sa pagsamba.

Ang kamay ay nakataas sa pagsamba

Gumugol ng panahon araw-araw upang ipahayag ang paggalang at pagmamahal sa iyong Ama. Awitan Siya. Pasalamatan Siya sa panalangin para sa ginawa Niya sa buhay mo. Sabihin sa ibang tao ang ginagawa Niya. Maghanap sa iyong music streaming service ng salitang “worship” o “praise,” pagkatapos ay makinig upang baguhin ang iyong isip nang may pagpipitagan para sa Kanya.

Alamin ang Higit Pa >

Mamuhunan sa kaharian ng Diyos.

Taong nagbibigay ng donasyon gamit ang telepono

Nagbigay ng halimbawa ang Diyos ng pagkamapagbigay sa pagbibigay sa atin kay Jesus, ang Kanyang napakahalagang pag-aari. Magbigay ng iyong oras sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting tagapakinig. Gamitin ang iyong mga talento upang paglingkuran ang iyong pamayanan. Gamitin ang iyong mga kakayahan— una ay sa iyong iglesia— o pag-isipang suportahan ang misyon ng YouVersion.

Marami pang Mga Ideya >

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Naghihintay ito sa iyo: 🏅

2020 Gitnang-Taong Hamon

May oras pa…

Gawin itong iyong sandali.

Anuman ang pinagdadaaanan mo ngayon, maaari ka laging lumapit sa Diyos. Hindi siya tumitigil sa paghihintay sa atin na ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya.

Ang Gitnang-Taong Hamon ay isang magandang paraan upang hanapin ang puso ng Diyos—at may oras pa upang sumali. Tumapos ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw bago ang Hulyo 31, at makakamit mo ang isang eksklusibong badge.*

Samantalahin ang pagkakataon at magsimula na!

Kailangan pa ng Gabay?

Subukan mo ang isa sa mga ito:

Tumingin Pa ng mga Gabay


* Tingnan ang post na ito para sa lahat ng detalye sa Gitnang-Taong Hamon.