Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos?

Babaeng sumasamba

Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan.

1 PEDRO 2:9 (dinagdagan ng diin)

Pagsamba – upang magpahayag ng parangal para sa Diyos sa pamamagitan ng labis na paggalang, pagpipitagan, at debosyon.

Ano ang iyong pinagpapasalamat? Kapag maganda ang buhay, minsan ay hindi natin napapahalagahan ang mga pangunahing bagay, tulad ng pagkakaroon ng sapat na pagkain at isang ligtas na matutulugan, mabuting kalusugan at mga taong nagmamahal sa atin, atbp. Gayunpaman ayon sa mga pananaliksik, ang intensyonal na “pagbilang sa ating mga pagpapala” ay mas nagpapaganda ng ating mga buhay.1

Marahil ay nagagawa mo namang magpasalamat. Nagagawa mo rin bang magnilay kung saan nagmumula ang mga magagandang bagay na natatanggap mo? Pinaalalahanan ni apostol Pablo ang kanyang kaibigan na si Timoteo na ang Diyos na masagana ang “nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo’y masiyahan.” (1 Timoteo 6:17) Ano ang maaari nating gawin upang tumugon sa katotohanang ito?

Purihin ang Kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan.

Mga Awit 29:2

Pag-isipan mo ito: Ginawa ng Diyos ang Kanyang sariling sansinukob. Nilikha Niya ang isa sa Kanyang mga planeta na may isang kapaligiran na maaaring makapagtustos ng buhay, kung saan inilagay Niya ang mga tao… at binigyan sila ng lahat na kanilang kakailanganin. At pagkatapos, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali at pagkabigo (sa katunayan, dahil sa mga ito) Inanyayahan Niya tayo upang makiisa sa Kanyang pamilya, kinupkop tayo bilang Kanyang mga anak. Iyon ang dahilan upang ipagdiwang Siya!

O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo’y tunay kang dakila.… Iyong papuri’y abot sa langit!… Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan; o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan Nilikha mo siyang mababa sa iyonang kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala: mga tupa at kawan pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan.

Mga Awit 8:1, 3-8

Narito ang 3 praktikal na pamamaraan na maaari nating gawin upang sambahin ang Diyos:

Umawit ng Papuri

Sinasabi ni Santiago na kapag maganda ang nangyayari sa atin, dapat ay papurihan natin ang Diyos. Wala kang alam na awit ng papuri? Huwag kang mag-alala at sagot ka namin: makakahanap ka ng libu-libong mga awitin na makakatulong sa iyo na magsamba sa Diyos. Anuman ang uri ng musika ang hilig mo, tiyak na mayroon nang awitin ng papuri ang nagawa ng mga talentadong mang-aawit sa ganoong istilo.

Hamon: Maghanap ng “pagsamba,” “papuri,” at “Christian music” sa anuming streaming service na ginagamit mo. Sulit ang oras na ilalaan mo sa paghahanap.

Pasalamatan Siya sa Panalangin

Nang si Jesus ay nagturo sa Kanyang mga alagad kung paano manalangin, sinabi niyang magsimula nang ganito: “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.” Ayos lang na humiling sa Diyos ng mga bagay, ngunit ang tunay na mga relasyon ay nagbibigayan. Ngunit ano ang maaari nating maialay sa Diyos? Ang ating pagpuri, paggalang, at pagpapasalamat.

Hamon: Kahit isang beses sa isang araw sa susunod na linggo, manalangin sa Diyos, at pasalamatan Siya para sa isang bagay na Kanyang ginawa para sa iyo, nang hindi ka humihiling ng kahit na anong kapalit.

Ibahagi Mo ang Iyong Kuwento

Hinihikayat tayo ng manunulat ng Hebreo na papurihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan.” Palaging ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi ba nakakatuwang malaman na sadyang pinili ka ng Diyos para sa partikular na layunin na ito ng Kanyang kaharian? Aktibo mo bang pinapalaganap ang salita tungkol sa kabutihan ng Diyos?

Hamon: Ngayong linggo, kahit kailan na kausap mo ang iyong mga kaibigan, maghanap ng mga natural na pagkakataon upang magbahagi ng ilan sa mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay.

Ito ay ilan lamang sa mga mungkahi na maaaring makatulong sa iyo na gawin pang-araw-araw na gawain ang pagiging malapit sa Diyos. Tuklasin ang iba pang mga paraan upang simulan ang pagsamba sa Diyos gamit ang isa sa mga Gabay sa ibaba.

Tingnan ang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa! Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa; lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa! Si Yahweh ay ating Diyos! Ito’y dapat na malaman, tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang; lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal; purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan! Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya’y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.

Mga Awit 100:1-5


1 Pagbibilang ng mga Pagpapapala Kaysa sa mga Pasanin: Isang Eksperimentong Pagsisiyasat ng Pagpapasalamat at Pansariling Kabutihan sa Pang-Araw-Araw na Buhay.

Hamon: Natapos 🏅

2019 Gitnang-Taong Hamon - Lalaking nakangiti

Ito ay Simula pa Lamang…

Sa nakalipas na dalawang linggo, inanyayahan namin kayo, ang aming Komunidad ng YouVersion sa buong mundo, na samahan kami na mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Gitnang-Taong Hamon ng 2019.

Ang iyong dedikasyon na mas mapalapit sa Diyos at sa ibang tao ay nakakahikayat sa amin. Higit sa 1.2 milyon na mga Badge ang iginawad at 56 milyon mga araw ng Gabay ang nakumpleto!

Ipagpatuloy lang ang Iyong Momentum:

Ang istatistika mula sa mga nakaraang Hamon ay malinaw: kapag nakapagtatag ka ng pang-araw-araw na gawi sa loob ng ilang linggo, matutulungan ka nitong manatili sa iyong bagong kagawian at makamit ang mas mahabang mga Streak at Perpektong mga Linggo sa Biblia.

Sa napakaraming pagpipiliang mga Gabay, palagi kang may dahilan upang gumugol ng oras sa Diyos araw-araw. Lubusin natin ang mga natitirang araw sa 2019… nang magkakasama:

Hanapin ang Iyong Susunod na Gabay

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge

Sa lahat ng nakilahok: Salamat sa iyo! Matatanggap mo ang iyong badge para sa Gitnang-Taong Hamon ng 2019 sa mga susunod na araw. (Mahahanap mo ang iyong badge sa “Mga Badge” na bahagi ng iyong Bible App.)

Ito na ang huling pagkakataon!

2019 Gitnang-Taong Hamon - Babaeng nagbabasa ng Gabay sa telepono

Maaari ka pa ring sumali sa Gitnang-Taong Hamon!

Kung nasimulan mo na ang Gitnang-Taong Hamon, alam mo na kung paano maaaring maging nakakapagpabago ang araw-araw na oras na kasama ang Diyos. Ituon ang mga mata sa gantimpala — magpatuloy lang!

Pero kung hindi ka pa nagsisimula, hindi pa huli ang lahat! Ang Diyos ay may mga kahanga-hangang plano para sa iyong buhay, at ito ay isang pambihirang pamamaraan upang masanay sa araw-araw na ritmo ng paghahanap sa Kanyang puso. Magkumpleto man lamang ng kahit isang araw ng Gabay, araw-araw, sa pitong sunod-sunod na araw sa Hulyo 24, at makakamit mo ang aming 2019 Gitnang-Taong Hamon badge!

…Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.

JUAN 15:5b

Ngayon ang huling araw upang magsimula, kaya pumili na ng Gabay, at mag-imbita ng ilang mga kaibigan upang sumali sa iyo.


Tingnan ang aming blog para sa lahat ng detalye tungkol sa Gitnang-Taong Hamon.


Babaeng nagbabasa ng Gabay sa telepono

Naghahanap ka pa rin ng Gabay?

Subukan mo ang isa sa mga ito…

7 Bagay na Itinuturo ng Biblia Tungkol sa Pag-aasawa
Tagumpay Sa Kabila Ng Kahinaan
Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob
Simula sa Araw na Ito nina Craig & Amy Groeschel
Susunod: Edisyon para sa Mag-aaral
Mga Taga-Roma

Tumuklas Ng Iba Pang Mga Gabay

Simulan na ang Hamon!

2019 Gitnang-Taong Hamon - Babaeng nagbabasa ng Gabay sa tablet

Maaaring baguhin ng isang munting pasya ang iyong taon.

Anuman ang hitsura ng iyong taon sa ngayon, ang Diyos ay laging nariyan para sa iyo. Hangad Niyang mapalapit ka sa Kanya.

Mahal ka ng Diyos… at ganoon rin kami.

Iyan ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang Gitnang-Taong Hamon: upang tulungan kang muling makipag-ugnayan sa Diyos sa isang malaliman at personal na pamamaraan at upang tuklasin ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay. Mayroon na lamang anim na buwang nalalabi sa 2019 — ano kaya ang magiging hitsura nito kung magagawa mong gawin pang-araw-araw na gawi ang maglaan ng oras kasama ang Diyos?

Simulan na natin ang Gitnang-Taong Hamon at alamin.

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge

Sa pagitan ng ngayon at Hulyo 24, magkumpleto ng mga pang-araw-araw na babasahin mula sa iyong Gabay sa Biblia sa pitong sunod-sunod na araw, at magkakamit ka ng aming bagong 2019 Gitnang-Taong Hamon na Badge!

Simulan ang Hamon


Gitnang-Taong Hamon Opisyal na Mga Patakaran


Paparating na sa isang Bible App na Malapit Sa Iyo…

2019 Gitnang-Taong Hamon

Paano ka mas napapalapit sa isang tao? Gumugugol ka ng oras kasama nila. Nakikipag-usap sa isa’t isa. Kinikilala ninyo ang bawat isa. Ganoon rin tayo mas napapalapit sa Diyos: sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Kanyang Salita, pakikinig sa Kanya, at pakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. Maaaring bihasa ka na rito, o maaaring sinusubukan mo pa lang linangin ang bahaging ito ng buhay mo.

Alam mo ba na sa puntong ito ng taon, maraming tao ang nagsisimulang mawala sa kanilang araw-araw na paggugugol ng oras kasama ang Diyos?

Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon.

Lumago sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at ipagpatuloy ang pagbabasa ng Biblia, habang kinukumpleto ang mga Gabay na gusto mo.

Maghanap ng Mga Gabay


Papaano Magsimula:

Sa pagitan ng Hulyo 8 at Hulyo 24, kapag nakumpleto mo ang pang-araw-araw na babasahing Gabay sa Biblia nang pitong sunod-sunod na araw, makakamit mo ang aming bagong 2019 Gitnang-Taong Hamon Badge!

Pumili ng Gabay ng anumang haba, o magpatuloy ng isang nasimulang Gabay. Kung ang Gabay mo ay matatapos bago ang 7 araw, magsimula lamang ng isa pa pagkatapos nito. Magkumpleto kahit ng isang araw lamang ng Gabay, araw-araw, sa pitong sunod-sunod na araw! (At siguraduhing ang bawat araw ay namarkahan ng “nakumpleto.”)

Nakumpletong Araw ng Gabay

Kapag nakumpleto mo ang 7 sunod-sunod na araw, makakamit mo ang 2019 Gitnang-Taong Hamon badge para sa iyong Bible App profile:

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge


Magsimula Na:

Ang Gitnang-Taong Hamon ay magsisimula sa susunod na mga araw, kaya iminumungkahi naming simulan mo nang maghanap ng Mga Gabay ngayon.

Kapag nakahanap ka nang Gabay na sa tingin mo ay magugustuhan mo, i-tap ang “Itabi upang Mabalikan.” O, mas mabuting…

I-tap ang Start, piliin ang Kasama ang Mga Kaibigan, itakda ang petsa ng magsisimula sa Hulyo 8, at mag-imbita ng ilang mga kaibigan na sumali sa iyo!

Mga Iminumungkahing Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email