Simulan na ang Hamon!

2019 Gitnang-Taong Hamon - Babaeng nagbabasa ng Gabay sa tablet

Maaaring baguhin ng isang munting pasya ang iyong taon.

Anuman ang hitsura ng iyong taon sa ngayon, ang Diyos ay laging nariyan para sa iyo. Hangad Niyang mapalapit ka sa Kanya.

Mahal ka ng Diyos… at ganoon rin kami.

Iyan ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang Gitnang-Taong Hamon: upang tulungan kang muling makipag-ugnayan sa Diyos sa isang malaliman at personal na pamamaraan at upang tuklasin ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay. Mayroon na lamang anim na buwang nalalabi sa 2019 — ano kaya ang magiging hitsura nito kung magagawa mong gawin pang-araw-araw na gawi ang maglaan ng oras kasama ang Diyos?

Simulan na natin ang Gitnang-Taong Hamon at alamin.

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge

Sa pagitan ng ngayon at Hulyo 24, magkumpleto ng mga pang-araw-araw na babasahin mula sa iyong Gabay sa Biblia sa pitong sunod-sunod na araw, at magkakamit ka ng aming bagong 2019 Gitnang-Taong Hamon na Badge!

Simulan ang Hamon


Gitnang-Taong Hamon Opisyal na Mga Patakaran


Paparating na sa isang Bible App na Malapit Sa Iyo…

2019 Gitnang-Taong Hamon

Paano ka mas napapalapit sa isang tao? Gumugugol ka ng oras kasama nila. Nakikipag-usap sa isa’t isa. Kinikilala ninyo ang bawat isa. Ganoon rin tayo mas napapalapit sa Diyos: sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Kanyang Salita, pakikinig sa Kanya, at pakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. Maaaring bihasa ka na rito, o maaaring sinusubukan mo pa lang linangin ang bahaging ito ng buhay mo.

Alam mo ba na sa puntong ito ng taon, maraming tao ang nagsisimulang mawala sa kanilang araw-araw na paggugugol ng oras kasama ang Diyos?

Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon.

Lumago sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at ipagpatuloy ang pagbabasa ng Biblia, habang kinukumpleto ang mga Gabay na gusto mo.

Maghanap ng Mga Gabay


Papaano Magsimula:

Sa pagitan ng Hulyo 8 at Hulyo 24, kapag nakumpleto mo ang pang-araw-araw na babasahing Gabay sa Biblia nang pitong sunod-sunod na araw, makakamit mo ang aming bagong 2019 Gitnang-Taong Hamon Badge!

Pumili ng Gabay ng anumang haba, o magpatuloy ng isang nasimulang Gabay. Kung ang Gabay mo ay matatapos bago ang 7 araw, magsimula lamang ng isa pa pagkatapos nito. Magkumpleto kahit ng isang araw lamang ng Gabay, araw-araw, sa pitong sunod-sunod na araw! (At siguraduhing ang bawat araw ay namarkahan ng “nakumpleto.”)

Nakumpletong Araw ng Gabay

Kapag nakumpleto mo ang 7 sunod-sunod na araw, makakamit mo ang 2019 Gitnang-Taong Hamon badge para sa iyong Bible App profile:

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge


Magsimula Na:

Ang Gitnang-Taong Hamon ay magsisimula sa susunod na mga araw, kaya iminumungkahi naming simulan mo nang maghanap ng Mga Gabay ngayon.

Kapag nakahanap ka nang Gabay na sa tingin mo ay magugustuhan mo, i-tap ang “Itabi upang Mabalikan.” O, mas mabuting…

I-tap ang Start, piliin ang Kasama ang Mga Kaibigan, itakda ang petsa ng magsisimula sa Hulyo 8, at mag-imbita ng ilang mga kaibigan na sumali sa iyo!

Mga Iminumungkahing Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email