Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan

Ang tema ng Adbiyento ngayong linggo ay kagalakan: ang pagtitiwala na puno ng kapurihan na Diyos ang may kontrol at gumagawa ng lahat para sa ating ikabubuti at sa Kanyang karangalan.

Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang kabutihan ng Diyos at ituon ang iyong puso kay Jesus gamit ang panalanging ito:

Ama namin sa langit,
Maraming salamat sa Iyo para sa dumating na kagalakan sa mundo nang ipinanganak si Jesus.
Maraming salamat sa pagiging Diyos na kasama namin.
Panginoon, minsa’y napakahirap mamuhay nang may kagalakan, partikular na sa mga mahihirap na pagkakataon o kapag napakarami naming kailangang gawin.
Dalisayin mo ang aming mga puso ngayong linggo at paalalahanan mo Kaming Ikaw ang may kontrol.
Tulungan mo kaming magalak kapag kami’y dumaranas ng iba’t-ibang uri ng pagsubok sapagkat alam naming mayroon Kang nililikhang mabuti at walang hanggan.
Sa aming pagtuon ng aming paningin at mga puso sa Iyo, punuin Mo nawa ang aming mga kalooban ng panibagong lakas, tapang, at pag-asa.
Panginoon, ikaw ay palaging karapat-dapat na papurihan – at nais ka naming sambahin!
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ikatlo sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean