സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

എന്നിവയ്ക്കായി സൌജന്യ ബൈബിൾ നേടുക.

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ, ടാബ്ലെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ


സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും ദൈവത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് വളരെയേറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവസേന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തേടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായ് യൂവേർഷൻ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്: ഓഡിയോ വേദപുസ്തകങ്ങൾ കേട്ടു ഗ്രഹിക്കുക, പ്രാർത്ഥനകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളുമായി പഠിക്കുക, 2,000+ വേദപുസ്തക പതിപ്പുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, കൂടാതെ മറ്റു പലതും.

സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു

ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു

യേശു വീണ്ടും പരീശന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല. അവനു ജീവന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.”


JOHANA 8:12

അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം ഒരു വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു. കൂരിരുട്ടു നിറഞ്ഞ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നവരുടെമേൽ പ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തു.


ISAIA 9:2

സർവേശ്വരൻ എന്റെ പ്രകാശവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു. ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം? അവിടുന്ന് എന്റെ ആധാരം; ഞാൻ ആരെ പേടിക്കണം?


SAM 27:1

‘അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പ്രകാശം ഉദിക്കും’ എന്ന് അരുൾചെയ്ത ദൈവം തന്നെയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തു ശോഭിക്കുന്ന ദൈവതേജസ്സിന്റെ പരിജ്ഞാനം നമുക്കു നല്‌കുന്നതിന് അവിടുത്തെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത്.


2 KORINTH 4:6

എന്നാൽ പാപം മൂലം നിങ്ങളുടെ ഭൗതികശരീരം മർത്യമാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷകപ്രവർത്തനംമൂലം നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവാത്മാവു നിങ്ങൾക്കു ജീവനായിരിക്കും. യേശുവിനെ മരണത്തിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ദൈവം ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ നല്‌കും.


ROM 8:10-11

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ജനമായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിന് ഉള്ളവരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം.


EFESI 5:8

അവിടുന്നു പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സർവപാപവും നീക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമുക്കു പാപം ഇല്ലെന്നു നാം പറയുന്നെങ്കിൽ, നമ്മെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു; സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലെന്നു സ്പഷ്ടം. ദൈവം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നവനും നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആകുന്നു; പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ അനീതികളും അകറ്റി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.


1 JOHANA 1:7-9

“നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. മലയുടെ മുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പട്ടണത്തിനു മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. വിളക്കു കൊളുത്തി ആരും പറയുടെ കീഴിൽ വയ്‍ക്കുകയില്ല; പിന്നെയോ, വിളക്കുതണ്ടിന്മേലത്രേ വയ്‍ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം നല്‌കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥപിതാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ.


MATHAIA 5:14-16

ഇരുളിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചത്തെ ഇരുൾ ഒരിക്കലും കീഴടക്കിയിട്ടില്ല.


JOHANA 1:5

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും!

കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ്

ഇന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളി OneHope നോടൊപ്പം, മലയാളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ് സമാരംഭിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വേദപുസ്തക അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

അപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ ഭാഷകൾ മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്:

  1. നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലാണെന്നു ഉറപ്പാക്കുക.
  2. ക്രമീകരണങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് ഗിയർ ഐക്കൺ (ഗിയർ ഐക്കൺ) ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
  3. ഭാഷയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഓഡിയോ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഷയിൽ പ്ലേ ചെയ്യും, കൂടാതെ ഏത് വാചകവും ആ ഭാഷയിൽ ദൃശ്യമാകും!

ഈ മഹത്തായ വാർത്ത ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ!

ഫേസ്ബുക്ക്ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക

ട്വിറ്റർട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക

ഇമെയിൽഇമെയിൽ വഴി പങ്കിടുക


യേശു കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ്

കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പിനെക്കുറിച്ച്

OneHope മായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച, കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ ആപ്പ് ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായ YouVersion നിൽ നിന്നുമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ബൈബിൾ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകം 37 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പിൾ, ആൻഡ്രോയിഡ്, കിൻഡിൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്‌തു, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി ബൈബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ 52 ഭാഷകളിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു – ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഉൾപ്പെടെ!

App Store Google Play Amazon