Mga Babasahing Gabay sa Biblia – Hunyo 2021

Ako ang ilaw ng sanlibutan

Ako ang ilaw ng sanlibutan

Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.”


Juan 8:12

Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman; sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim.


Isaias 9:2

Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan; sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan?


Mga Awit 27:1

Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.


2 Mga Taga-Corinto 4:6

Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.


Mga Taga-Roma 8:10-11

Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag.


Mga Taga-Efeso 5:8

Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo’y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang Anak. Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.


1 Juan 1:7-9

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”


Mateo 5:14-16

Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.


Juan 1:5

Mga Kilalang Bersikulo Mula sa Biblia – Marso 2021 – Ngunit kung ang bayang ito …

Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.


2 Timoteo 1:7

Isara ko man ang langit at hindi na umulan; utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito; magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbabá, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.


2 Mga Cronica 7:13-14

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot,ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.Palalakasin kita at tutulungan,iingatan at ililigtas.


Isaias 41:10

Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang,isara ninyo ang mga pinto,magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh.Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan,upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan.Sa sandaling ito’y mahahayag ang mga lihim na pagpaslangat mabubunyag pati ang kanilang libingan.


Isaias 26:20-21

Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong:Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.Ito ay laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila.Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.


Mga Panaghoy 3:21-24

Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya.


Santiago 1:12

At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.


Mga Hebreo 13:16

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan,at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan,ay makakapagsabi kay Yahweh:“Muog ka’t kanlungan,ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”


Mga Awit 91:1-2

Samahan kami sa pananalangin para sa kapayapaan

Baybayin

Kapag iniisip mo ang kapayapaan, anong dumarating sa isipan mo?


Ang kapayapaan ay maaaring mangahulugan ng maraming mga bagay, ngunit kung ang kahulugan nito ay hindi nakaugat sa Salita ng Diyos, ang kapayapaang ating hinihintay ay anino lamang ng kapayapaang nais ng Diyos na ibigay sa atin.

Sa oras na ito, hilingin natin ang kapayapaan ng Diyos na punuin ang ating buhay at ang ating mundo sa pamamagitan ng pananalangin ng dalawang panalanging ito.

Tamasahin ang Kapayapaan ng Diyos

O Diyos, ang aking buhay ay puno ng mga pagsubok at paghihirap. Minsan, nakakaramdam ako ng kaguluhan at kadalamhatian. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na sa bawat sitwasyon ay kasama kita. Sa Iyo, maaari akong magkaroon ng kapayapaan. Kahit na ano ang harapin ko, ngayon ay pinipili kong huwag hayaang maligalig o matakot ang aking puso. Nakatutok ang isip ko sa Iyo at nagtitiwala ako sa Iyo. At habang ginagawa ko iyan, punan Mo ako ng kagalakan at kapayapaan upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, mapuno ako ng pag-asa. Bantayan Mo ang aking puso at bigyan Mo ako ng lakas upang mabuhay dala-dala ang kapayapaan Mo. Amen.

I-save ang Panalanging Ito

Kapayapaan para sa ating Mundo

O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan Mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan Mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming “ang masama’y iwasan na at ang gawin ay ang tama; at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa.” Nawa ay mapanatili namin ang pagkakaisa, at huwag agad kaming magalit.

Nawa’y ang mga salita ko at kaisipan ay kaluguran Mo. Patnubayan Mo kami sa daan ng kapayapaan at dahil itong buhay nami’y maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain Panginoon, at pagpalain ang Iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen.

I-save ang Panalanging Ito

Tuklasin: Isang Bagong-bago na Tampok

Tuklasin

Ipinapakilala: Tuklasin

Minsan kapag ikaw ay nagbabasa o nakikinig sa ilang mga bersikulo sa Biblia, ito ay humahantong sa iyo sa mga katanungang: Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagsulat nito, at bakit? Paano ko ito magagamit sa aking buhay?

Makakatulong ang aming bagong-bago na tampok na Tuklasin!

I-tap lang ang bagong Tuklasin icon anumang oras na makita mo ito sa Bible Reader (Tuklasin), at makikita mo ang karagdagang nilalaman na makatutulong sa iyo na maranasan ang Salita ng Diyos sa iba’t ibang paraan. Ang Tuklasin ay maaari ng magamit ngayon, na may mga kasamang palabas galing sa ating mga partner sa LUMO!

Subukan ang Tuklasin ngayon, at gawing mas makabuluhan ang iyong oras sa Salita ng Diyos.

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan… sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.

2 Timoteo 3:16

I-download Ito Ngayon