Mga Awit 23: Si Yahweh ang aking pastol

1  
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang

2  
pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

3  
Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4  
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5  
Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6  
Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

Psalm 23 in Tagalog

Psalm 23 in English