Mga Haylayt ng Komunidad

Chris

ANG IYONG SINASABI

“Ang aking kapansanan sa pagbabasa ay palaging nakakaapekto sa akin…”

CHRIS, ESTADOS UNIDOS

Sa loob ng maraming taon, pagdating sa pagbabasa ng Biblia, ako’y limitado lamang sa mababaw na antas ng pang-unawa.

Ngunit nang magsimula akong makinig sa mga Audio na Biblia, lubusang nagbago ang aking karanasan. Sa wakas ay ganap ko nag makakatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang aking kapansanan sa pagbabasa ay pinagmumulan ng kahihiyan, ngunit nakakatulong sa akin ang pagmamalasakit ng YouVersion sa aking mga pangangailangan na madama na ako ay sinusuportahan at kilala.


Para makinig sa mga Audio Bibles, buksan ang paborito mong bersyon ng Biblia sa app at pindutin ang icon ng speaker sa itaas ng iyong screen.


MGA FEATURE NA GUSTO MO

Mga Paalala sa Panalangin

Lahat tayo ay maaaring nangangailangan ng isang paalala sa bawat sandali na maaari tayong makipag-usap sa Diyos tungkol sa anumang bagay.

Para i-set up ang Mga Paalala sa Panalangin, pumunta sa iyong Mga Setting ng Push Notification sa YouVersion, at pindutin ang “Paalalahanan akong manalangin.”

Magsimula Na


MGA GAWI SA BIBLIA NA IYONG KINAUUGALIAN

Noong nakaraang buwan, nakumpleto ng ating Komunidad ang mahigit 69,000,000 Araw ng Gabay.

Katumbas iyon ng buong populasyon ng United Kingdom na nagbabasa ng isang Araw ng Gabay.

Magsimula ng Gabay

Sa Mga Gabay, lumalago ka upang mapalapit sa Diyos araw-araw, kasama ng magkakaibang, pandaigdigang Pamayanan. Iyan ay isang bagay na dapat ipagdiwang!


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Narito ang Isang Bagay na Mahalagang Ipagdiwang

Taong nagdiriwang

Narito na ang mga resulta…

Ngayong taon, mahigit 900,000 miyembro ng ating pandaigdigang Komunidad ang nakakuha ng 2022 Gitnang-Taong Hamon na Badge, na nakakumpleto ng mahigit 5,000,000 Plano.

Gitnang-Taong Hamon Badge

Ang estadistika ay makabuluhan, ngunit ang mas mahalaga ay ang kuwento sa likod ng mga ito. Ang mga bilang na iyon ay kumakatawan sa mga tao, sa buong mundo, na mas nagiging malapit sa Diyos.

Ngayon ang panahon para patuloy na mabuo ang iyong kagawian sa Biblia, kahit hindi mo natapos ang Hamon.

Tingnan ang 3 mga tampok na ito:

Makakuha nang mas Marami pang mga Badge

Mga Badge

Hikayatin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layuning ito na madaling makamit… at isa-isa itong gawin. Buksan ang app at i-tap ang “Higit pa” para makapagsimula.


Hanapin ang Iyong Susunod na Gabay

Mga Gabay

Tuklasin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa lahat ng bagay mula sa pagkabalisa hanggang sa pananalapi sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na debosyonal na ito.

Tingnan ang mga Gabay >


Mag-set up ng Mga Pang-araw-araw na Paalala

Mga Paalala

Upang patuloy na magkaroon ng isang kaugalian sa Biblia, magset-up ng pang-araw-araw na Mga Paalala para sa mga tampok tulad ng Mga Gabay at Bersikulo para sa Araw na Ito.

Magtakda ng Paalala >


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Binabago ng Salita ng Diyos ang mga buhay

Ibahagi ang Biblia

Noong nasa kolehiyo si Craig Groeschel, ang buhay niya ay walang direksiyon at puno ng pasakit.

“Hindi ko nagugustuhan kung sino yung nagiging ako.”

Ngunit nagbago ang lahat nang mabigyan siya ng libreng Biblia, at binago ng Salita ng Diyos ang kanyang buhay magpakailanman…

(Upang mapanood ang video na ito sa iyong wika, pumunta sa mga setting ng video (gear icon), pindutin ang “Mga Subtitle/CC,” at piliin ang iyong wika.)

Isipin ang epekto ng Salita ng Diyos sa mga tao sa paligid mo—mga kaibigan mo, pamilya, o katrabaho.

Sa ngayon, hayaan ang Diyos na kumilos sa iyo sa pamamagitan ng pag-imbita sa tatlong tao sa iyong buhay na tuklasin ang Biblia sa YouVersion.

Ibahagi ang YouVersion

Maaaring baguhin nito ang kanilang buhay magpakailanman—tulad nang ginawa nito para kay Craig ilang taon na ang nakakaraan.

Ang iyong pagkabukas-palad ay maaaring makatulong upang baguhin ang mga buhay. Narito kung paano:

Sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa taong ito, ginamit ng Diyos ang bawat sitwasyon upang mailapit ang mga tao sa Kanya. Bago pa man magsimula ang pandemya, ang Diyos ay inihanda na ang Kanyang Simbahan upang maging isang parola ng pag-asa at pagpapagaling sa isang nasasaktang mundo.

“Araw-araw ay gumigising ako at mayroon akong pananabik na kunin ang aking telepono upang makita kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang [YouVersion] ay tumulong upang mapanatiling maayos ang aking buhay at makapagbasa ako ng Salita ng Diyos araw-araw. Ito ay nagbibigay sa akin ng maraming maaaring pagnilayan, at ang iba’t-ibang mga salin na iniaalok ng YouVersion ay nagbigay sa akin ng mas malinaw na pag-unawa sa kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Natutuwa akong bahagi ako ng pagkilos na ito ng Diyos.

—Blessing, Nigeria

Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos, inilalapit ang mga tao sa Kanya—sa pamamagitan ng isang app—sa mga bilang na hindi pa natin nakita dati, sa isang taon na hindi natin inasahan.

Suportahan ang kilusan >

Ang panunumbalik ay nangyayari na.

Kahit na sa pinakamahirap na sandali ng ating mundo, ang ilaw ng Diyos ay lumiliwanag.

“Ang aking buhay ay naging isang rollercoaster hanggang sa ihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa akin. Nagbebenta ako ng droga para mabuhay at nalulong ako sa marami sa kanila. Pagod na akong mabuhay at naisip kong ang mundo ay magiging mas mabuting lugar na wala ako. Ngunit pagkatapos ng maraming hindi mapalagay na pag-iisip, nagpasya akong bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Marami na akong napuntahang tradisyonal na rehabilitation center, ngunit sa wakas ay napunta ako sa isang lugar na may programang batay sa pananampalataya. Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa sandaling napunta ako sa programa at nagsimulang saliksikin ang Kanyang Salita. Sa tuwing bubuksan ko ang YouVersion, ang ilaw ng Diyos ay lalong nagliliwanag at ang sintomas ng pagkalas mula sa droga ay nawala. Nang maglaon, inakay ako nito sa kinaroroonan ko ngayon—puno ng Kanyang Salita at apat na buwang malinis at walang pag-uudyok na gumamit o magbenta ng droga.”

—Justin, Amerika

Ang mga ito ay ilan lang sa mga kuwento. Ngayon, maglaan ng ilang sandali at pag-isipan ang iyong sariling paglalakbay. Nasaan ka noong una mong narinig ang tungkol sa YouVersion? Sa anong mga paraan ginamit ng Diyos ang YouVersion Bible App upang hikayatin ka?

May milyon-milyong mga tao sa buong mundo tulad nina Blessing at Justin—at tulad mo. At kapag nagbigay ka sa YouVersion, tutulungan mo kaming maabot sila.

Sa unang kalahati pa lamang ng 2020, ang YouVersion ay nakaranas ng 13% higit pang mga tao na nakikipag-ugnayan sa Biblia kaysa dati.

Hinahayaan kami ng iyong pagbibigay na masiguradong ang bawat tao, na nagsasalita ng anumang wika, ay makaranas ng kapangyarihan ni Jesus na nagpapabago ng buhay.

Pagbibigay sa Bible App

Ang Diyos ay binabago ang milyun-milyong buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo kaming magbigay ng isang paraan para sa mga taong ito na makalapit sa Diyos…sa panahong kailangang-kailangan nila ito.

Huwag palampasin ang sandaling ito.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Narito ang paraan kung paano mo masisigurong magkakaroon ng pinakamalaking epekto ang iyong mapagkawanggawang pagbibigay sa taong ito.

Lalaking nasa telepono

Ito ay personal.

Natatandaan mo ba noong una mong mapagtantong talagang mahal ka ng Diyos? Na ninanais Niyang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iyo? Ang mga sandaling katulad nito ang dahilan kung bakit masidhi ang aming pagnanasang matulungan ang mga taong kumonekta sa Diyos.

Lumaki ako sa simbahan, ngunit hindi ko talaga nakilala o minahal ang Diyos. Nang mamatay ang lolo ko, nakaramdam ako ng lungkot at matinding kapighatian… at naisip ko pa ngang magpakamatay. Pinadalhan ako ng kaibigan ko ng link sa Josue 1:9. Nagpasya akong i-download ang app dahil sa bersikulong iyon. Sumubok ako ng isang debosyonal, na siyang tumulong sa akin upang maunawaan ko ang Diyos at ito ang umakay sa akin upang maging malapit sa Kanya. Isang araw na nagbabasa ako sa aklat ng Mga Awit, naramdaman kong tinatawag ako ng Diyos: hinahabol ako nitong nag-uumapaw, walang taros na pag-ibig. Nanalangin akong kasama ang aking pastor, at ang ang kabigatan ay nawala. Binago ni Jesus ang buhay ko. Ngayon ay minamahal ko na ang Panginoon at pinaglilingkuran ko Siya araw-araw. Salamat, Jesus!

NATHAN, ALABAMA, USA

Kapag nagbibigay ka sa YouVersion, namumuhunan ka sa isang bagay na may walang hanggang kapalit: mga buhay na binago.

Magbigay

Babaeng nasa telepono

Ito ay makasaysayan.

Ang pagbabasa o pakikinig sa Salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay. Pinalalakas namin ang aming teknolohiya upang matulungan ang henerasyong ito upang sila ang maging pinakamasigasig sa Biblia sa ating kasaysayan. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, matutulungan mo kaming madala ang Banal na Kasulatan sa mas marami pang mga tao, sa mga lugar tulad ng India, Poland, Guatemala, at Nigeria. Mga taong tulad ni Hazel:

Maraming taon akong sinisindak, at may pinagdaraan akong isang kasawian. Ayokong mapag-isa ako sa aking mga pag-iisip. Isang araw ay binuksan ko ang YouVersion at nabasa ko ang Bersikulo ng Araw. Iyon ang perpektong salita ng pagpapalakas ng loob, kaya naging ugali ko nang gawin iyon. Araw-araw ay magsisimula ako sa Bersikulo ng Araw, pagkatapos ay babasahin ko ang Kabanata kung saan kinuha ang bersikulo, at matatagpuan ko na lamang ang sarili kong nasa kalagitnaan ng isang Kuwento. Nakita kong inalis ni David ang baluti ni Saul at kinuha ang kanyang tirador. Naglakad ako sa palasyo kasama si Ester. Nakiiyak ako kay Ana. Nakita ko ang sarili ko sa kanilang mga kahinaan at kapintasan. Ginamit ng Diyos ang YouVersion upang maging buhay sa akin ang Kanyang salita. Binago ng YouVersion ang buhay ko, simula sa Bersikulo ng Araw hanggang sa Mga Gabay.

HAZEL, NIGERIA, AFRICA

Anong mangyayari kung ang bawat tao sa mundo ay agad-agad na makukuha ang Salita ng Diyos sa kanilang sariling wika? Sabay nating tuklasin.

Magbigay

Babaeng nagte-text sa telepono

Ito ang mahalaga.

Sa buong mundo, parami nang parami ang mga taong bumabaling sa Salita ng Diyos upang marinig kung anong nais Niyang sabihin sa kanila. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, matutulungan mo kaming ikonekta sila sa Kanya. Ang bawat isa sa mga taong ito ay may pangalan, may kuwento. Katulad ni Hazel. Katulad ni Jenny:

Hindi maganda ang nangyayari sa aming buhay may-asawa. Pasama nang pasama ang buhay ko, Nasa simula ako ng isang emosyonal na pakikipagrelasyon. Nag-iipon ako ng lakas ng loob na ipadala sa kanya ‘ang’ teks: ang teks na babago sa aming relasyon mula sa pagiging magkaibigan patungo sa bawal na pakikipagrelasyon. Natatakot ako, habang isinusulat ko ang alam kong maaaring maging sanhi ng pagtatapos ng aking buhay may-asawa. Ngunit ang Espiritu Santo ay nakikipaglaban para sa akin. Ang salitang TUKSO ay saglit na dumaan sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, kaya binuksan ko ang YouVersion at isinulat ko ang salitang ‘tukso’ sa patlang sa paghanap. Habang binabasa ko ang bawat bersikulong ipinapakita sa akin ng app, pumatak ang mga luha ko. Tinawag ko ang pangalan ni Jesus, at lumayo ang diyablo. Binura ko ang teks na iyon at tinapos ko na ang pag-uusap. Kung wala ako ng Bible App na iyon noong araw na iyon, hindi ko alam kung anong maaaring nangyari. Salamat na sa tuwina ay nariyan at napakalapit ng Kanyang mga salita!

JENNY, COLORADO, USA*

Noong 2008, inilunsad namin ang YouVersion nang may 15 Biblia lamang, na nakasalin sa dalawang wika. Ngayon, salamat sa pagiging bukas-palad ng aming mga kasamahang may magandang pagtingin sa hinaharap — at sa suportang pinansyal ng mga taong katulad mo — isang pribilehiyo para sa aming maghandog ng mahigit sa 2,000 na bersyon, na may nilalamang mahigit sa 1,300 na wika.

Huwag mo itong kaligtaan.

Magbigay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Mga Tala

* Pinalitan ang pangalan at lokasyon, upang maprotektahan ang pribasya.