Narito ang paraan kung paano mo masisigurong magkakaroon ng pinakamalaking epekto ang iyong mapagkawanggawang pagbibigay sa taong ito.

Lalaking nasa telepono

Ito ay personal.

Natatandaan mo ba noong una mong mapagtantong talagang mahal ka ng Diyos? Na ninanais Niyang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iyo? Ang mga sandaling katulad nito ang dahilan kung bakit masidhi ang aming pagnanasang matulungan ang mga taong kumonekta sa Diyos.

Lumaki ako sa simbahan, ngunit hindi ko talaga nakilala o minahal ang Diyos. Nang mamatay ang lolo ko, nakaramdam ako ng lungkot at matinding kapighatian… at naisip ko pa ngang magpakamatay. Pinadalhan ako ng kaibigan ko ng link sa Josue 1:9. Nagpasya akong i-download ang app dahil sa bersikulong iyon. Sumubok ako ng isang debosyonal, na siyang tumulong sa akin upang maunawaan ko ang Diyos at ito ang umakay sa akin upang maging malapit sa Kanya. Isang araw na nagbabasa ako sa aklat ng Mga Awit, naramdaman kong tinatawag ako ng Diyos: hinahabol ako nitong nag-uumapaw, walang taros na pag-ibig. Nanalangin akong kasama ang aking pastor, at ang ang kabigatan ay nawala. Binago ni Jesus ang buhay ko. Ngayon ay minamahal ko na ang Panginoon at pinaglilingkuran ko Siya araw-araw. Salamat, Jesus!

NATHAN, ALABAMA, USA

Kapag nagbibigay ka sa YouVersion, namumuhunan ka sa isang bagay na may walang hanggang kapalit: mga buhay na binago.

Magbigay

Babaeng nasa telepono

Ito ay makasaysayan.

Ang pagbabasa o pakikinig sa Salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay. Pinalalakas namin ang aming teknolohiya upang matulungan ang henerasyong ito upang sila ang maging pinakamasigasig sa Biblia sa ating kasaysayan. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, matutulungan mo kaming madala ang Banal na Kasulatan sa mas marami pang mga tao, sa mga lugar tulad ng India, Poland, Guatemala, at Nigeria. Mga taong tulad ni Hazel:

Maraming taon akong sinisindak, at may pinagdaraan akong isang kasawian. Ayokong mapag-isa ako sa aking mga pag-iisip. Isang araw ay binuksan ko ang YouVersion at nabasa ko ang Bersikulo ng Araw. Iyon ang perpektong salita ng pagpapalakas ng loob, kaya naging ugali ko nang gawin iyon. Araw-araw ay magsisimula ako sa Bersikulo ng Araw, pagkatapos ay babasahin ko ang Kabanata kung saan kinuha ang bersikulo, at matatagpuan ko na lamang ang sarili kong nasa kalagitnaan ng isang Kuwento. Nakita kong inalis ni David ang baluti ni Saul at kinuha ang kanyang tirador. Naglakad ako sa palasyo kasama si Ester. Nakiiyak ako kay Ana. Nakita ko ang sarili ko sa kanilang mga kahinaan at kapintasan. Ginamit ng Diyos ang YouVersion upang maging buhay sa akin ang Kanyang salita. Binago ng YouVersion ang buhay ko, simula sa Bersikulo ng Araw hanggang sa Mga Gabay.

HAZEL, NIGERIA, AFRICA

Anong mangyayari kung ang bawat tao sa mundo ay agad-agad na makukuha ang Salita ng Diyos sa kanilang sariling wika? Sabay nating tuklasin.

Magbigay

Babaeng nagte-text sa telepono

Ito ang mahalaga.

Sa buong mundo, parami nang parami ang mga taong bumabaling sa Salita ng Diyos upang marinig kung anong nais Niyang sabihin sa kanila. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, matutulungan mo kaming ikonekta sila sa Kanya. Ang bawat isa sa mga taong ito ay may pangalan, may kuwento. Katulad ni Hazel. Katulad ni Jenny:

Hindi maganda ang nangyayari sa aming buhay may-asawa. Pasama nang pasama ang buhay ko, Nasa simula ako ng isang emosyonal na pakikipagrelasyon. Nag-iipon ako ng lakas ng loob na ipadala sa kanya ‘ang’ teks: ang teks na babago sa aming relasyon mula sa pagiging magkaibigan patungo sa bawal na pakikipagrelasyon. Natatakot ako, habang isinusulat ko ang alam kong maaaring maging sanhi ng pagtatapos ng aking buhay may-asawa. Ngunit ang Espiritu Santo ay nakikipaglaban para sa akin. Ang salitang TUKSO ay saglit na dumaan sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, kaya binuksan ko ang YouVersion at isinulat ko ang salitang ‘tukso’ sa patlang sa paghanap. Habang binabasa ko ang bawat bersikulong ipinapakita sa akin ng app, pumatak ang mga luha ko. Tinawag ko ang pangalan ni Jesus, at lumayo ang diyablo. Binura ko ang teks na iyon at tinapos ko na ang pag-uusap. Kung wala ako ng Bible App na iyon noong araw na iyon, hindi ko alam kung anong maaaring nangyari. Salamat na sa tuwina ay nariyan at napakalapit ng Kanyang mga salita!

JENNY, COLORADO, USA*

Noong 2008, inilunsad namin ang YouVersion nang may 15 Biblia lamang, na nakasalin sa dalawang wika. Ngayon, salamat sa pagiging bukas-palad ng aming mga kasamahang may magandang pagtingin sa hinaharap — at sa suportang pinansyal ng mga taong katulad mo — isang pribilehiyo para sa aming maghandog ng mahigit sa 2,000 na bersyon, na may nilalamang mahigit sa 1,300 na wika.

Huwag mo itong kaligtaan.

Magbigay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Mga Tala

* Pinalitan ang pangalan at lokasyon, upang maprotektahan ang pribasya.

Pagababalik-Tanaw sa 2019:

2019

Lumalalim,
Lumalapit.

Mga linya ng topograpikong mapa

Alalahanin mo ang mga pakikibaka at tagumpay na iyong naranasan sa taong ito. Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga sandaling iyon?

Kami ay nasasabik tungkol sa lahat ng gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion sa 2020. (Manatiling nakatutok: Malalaking mga bagay ang darating!) Ngunit para sa ngayon, sandali tayong magnilay tungkol sa mga makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa panahong 2019:

Dalawang babaeng nakatingin sa telepono

Mga Ugnayang
Naibalik

MfonNigeria

Dumaan sa isang pagsubok ang buhay may-asawa ni Mfon, kaya tumakas siya palayo rito. Sa kanyang pagpasok sa trabaho sa bawat araw, sinimulan niyang magbasa ng mga Gabay sa Biblia tungkol sa pag-aasawa sa Bible App. Habang pinag-aaralan ni Mfon ang Salita ng Diyos, lumambot ang kanyang puso, at napagtanto niyang may pag-asa pa ang kanilang pagsasama. Dahil sa naliwanagan siya ng Salita ng Diyos, muli silang nagka-ayos ng kanyang asawa.

…Ngunit hindi pa doon natatapos ang kuwento ni Mfon…

Isang araw, isang babae na madalas na nakaupo sa likuran niya sa bus ay lumapit kay Mfon at nagsabi na nagbabasa rin siya sa Bible App mula sa balikat ni Mfon. Ang babaeng ito ay may pinagdadaanan rin sa kanyang buhay may-asawa, ngunit ang isa sa mga Gabay ni Mfon ay tumagos sa kanyang puso, at pinatawad niya ang kanyang asawa. Dahil sa desisyon ni Mfon na basahin ang mga Gabay sa Biblia, dalawang buhay may-asawa ang nakararanas ngayon ng pagpapanumbalik.

Makapangyarihan ang kwento ni Mfon, ngunit isa lamang ito sa marami. Ang bawat Araw ng Gabay na nakumpleto sa taong ito ay kumakatawan sa isang buhay na ang Diyos ay nasa proseso ng pagbabago ng:

1.1

Nakumpletong mga Araw ng Gabay noong 2019.

Babaeng nakikinig sa telepono

Nawalan ng Paningin… at Nakanap ng Tunog

AliceEstados Unidos

Noong 2014, nasuri si Alice na may early-onset macular degeneration at idineklara na legal na bulag. Wala nang kakayahang magbasa, kinailangan ni Alice na maghanap ng ibang paraan upang lumapit sa Diyos. Natuklasan niya na sa tamang ilaw, kaya niyang gumamit ng isang tablet. At doon ay nagsimulang matagpuan ni Alice ang mga audio na Biblia sa YouVersion. Nagsimula siyang makinig tuwing gabi. At sa kanyang mas madalas na pakikinig, mas nabuhay ang Salita ng Diyos para sa kanya, na nagdala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa sa Diyos.

Ngayon ay naniniwala si Alice na dapat naririnig ang Biblia. At sa kabutihang palad, pinadadali ng mga audio na Biblia na marinig ang Salita ng Diyos — kailan man, saan man.

5.6

Mga Audio ng mga Kabanata na pinakinggan noong 2019.

Paano natin mauunawaan ang mga malalaking numero na ito tulad ng nasa ibaba? Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang tunay nilang kinakatawan: mga sandaling lumapit ang mga tao sa Diyos, at mga sandaling hinipo Niya ang kanilang mga puso. Magbunyi tayo at mangakong tatapusin ang 2019 nang malakas!

Icon ng Basahin

Mga Kabanata ng Biblia na Binasa

Icon ng Bookmark

Mga Haylayt, Bookmark, at Tala

Icon ng Ibahagi

Mga Bersikulo na Ibinahagi

Ang Pagtaas ng Paggamit ng Biblia ayon sa Bansa:

Mapa ng pagtaas ng paggamit ng Biblia ayon sa bansa

Ang mga bansang ito ay nagpakita ng pinakamalaking pagtaas sa paggamit ng Bibliia noong 2019.


2019 Bersikulo ng Taon:

Mga Taga-Filipos 4:6

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at madalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion.

Bersikulong Larawan na Pinakamaraming Beses na Ibinahagi Ayon sa Wika:

Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Efeso 4:26 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 56:3
English Filipino Espanyol
Mga Awit 103:13 Mga Taga-Efeso 4:26 Mga Awit 56:3
Bersikulong Larawan ng Isaias 40:31 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Pedro 4:8
Koreano Portuges Hapon
Isaias 40:31 Mga Awit 103:13 1 Pedro 4:8
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Pranses Italyano Romanian
Mga Awit 103:13 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Mga Awit 103:13
Bersikulong Larawan ng Juan 11:25 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 102:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Aleman Ruso Dutch
Juan 11:25 Mga Awit 102:13 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 46:1 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Filipos 4:6 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Intsik Indonesian Afrikaans
Mga Awit 46:1 Mga Taga-Filipos 4:6 Mga Awit 103:13

Ang mga Bersikulong Larawan mula sa Biblia na pinakamaraming beses na ibinahagi sa 2019 ayon sa wika sa buong pandaigdigang pamayanan ng YouVersion.


Tuklasin ang Iyong Kuwento

Lahat tayo ay mayroong kuwentong maibabahagi.

Tingnan kung paano ka napalapit sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion Bible App ngayong taon — gamit ang isang isinapersoal na 2019 Bible App Snapshot!

Tayo’y magdiwang sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay:

Tingnan ang Snapshot

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email