Pagababalik-Tanaw sa 2019:

2019

Lumalalim,
Lumalapit.

Mga linya ng topograpikong mapa

Alalahanin mo ang mga pakikibaka at tagumpay na iyong naranasan sa taong ito. Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga sandaling iyon?

Kami ay nasasabik tungkol sa lahat ng gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion sa 2020. (Manatiling nakatutok: Malalaking mga bagay ang darating!) Ngunit para sa ngayon, sandali tayong magnilay tungkol sa mga makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa panahong 2019:

Dalawang babaeng nakatingin sa telepono

Mga Ugnayang
Naibalik

MfonNigeria

Dumaan sa isang pagsubok ang buhay may-asawa ni Mfon, kaya tumakas siya palayo rito. Sa kanyang pagpasok sa trabaho sa bawat araw, sinimulan niyang magbasa ng mga Gabay sa Biblia tungkol sa pag-aasawa sa Bible App. Habang pinag-aaralan ni Mfon ang Salita ng Diyos, lumambot ang kanyang puso, at napagtanto niyang may pag-asa pa ang kanilang pagsasama. Dahil sa naliwanagan siya ng Salita ng Diyos, muli silang nagka-ayos ng kanyang asawa.

…Ngunit hindi pa doon natatapos ang kuwento ni Mfon…

Isang araw, isang babae na madalas na nakaupo sa likuran niya sa bus ay lumapit kay Mfon at nagsabi na nagbabasa rin siya sa Bible App mula sa balikat ni Mfon. Ang babaeng ito ay may pinagdadaanan rin sa kanyang buhay may-asawa, ngunit ang isa sa mga Gabay ni Mfon ay tumagos sa kanyang puso, at pinatawad niya ang kanyang asawa. Dahil sa desisyon ni Mfon na basahin ang mga Gabay sa Biblia, dalawang buhay may-asawa ang nakararanas ngayon ng pagpapanumbalik.

Makapangyarihan ang kwento ni Mfon, ngunit isa lamang ito sa marami. Ang bawat Araw ng Gabay na nakumpleto sa taong ito ay kumakatawan sa isang buhay na ang Diyos ay nasa proseso ng pagbabago ng:

1.1

Nakumpletong mga Araw ng Gabay noong 2019.

Babaeng nakikinig sa telepono

Nawalan ng Paningin… at Nakanap ng Tunog

AliceEstados Unidos

Noong 2014, nasuri si Alice na may early-onset macular degeneration at idineklara na legal na bulag. Wala nang kakayahang magbasa, kinailangan ni Alice na maghanap ng ibang paraan upang lumapit sa Diyos. Natuklasan niya na sa tamang ilaw, kaya niyang gumamit ng isang tablet. At doon ay nagsimulang matagpuan ni Alice ang mga audio na Biblia sa YouVersion. Nagsimula siyang makinig tuwing gabi. At sa kanyang mas madalas na pakikinig, mas nabuhay ang Salita ng Diyos para sa kanya, na nagdala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa sa Diyos.

Ngayon ay naniniwala si Alice na dapat naririnig ang Biblia. At sa kabutihang palad, pinadadali ng mga audio na Biblia na marinig ang Salita ng Diyos — kailan man, saan man.

5.6

Mga Audio ng mga Kabanata na pinakinggan noong 2019.

Paano natin mauunawaan ang mga malalaking numero na ito tulad ng nasa ibaba? Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang tunay nilang kinakatawan: mga sandaling lumapit ang mga tao sa Diyos, at mga sandaling hinipo Niya ang kanilang mga puso. Magbunyi tayo at mangakong tatapusin ang 2019 nang malakas!

Icon ng Basahin

Mga Kabanata ng Biblia na Binasa

Icon ng Bookmark

Mga Haylayt, Bookmark, at Tala

Icon ng Ibahagi

Mga Bersikulo na Ibinahagi

Ang Pagtaas ng Paggamit ng Biblia ayon sa Bansa:

Mapa ng pagtaas ng paggamit ng Biblia ayon sa bansa

Ang mga bansang ito ay nagpakita ng pinakamalaking pagtaas sa paggamit ng Bibliia noong 2019.


2019 Bersikulo ng Taon:

Mga Taga-Filipos 4:6

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at madalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion.

Bersikulong Larawan na Pinakamaraming Beses na Ibinahagi Ayon sa Wika:

Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Efeso 4:26 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 56:3
English Filipino Espanyol
Mga Awit 103:13 Mga Taga-Efeso 4:26 Mga Awit 56:3
Bersikulong Larawan ng Isaias 40:31 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Pedro 4:8
Koreano Portuges Hapon
Isaias 40:31 Mga Awit 103:13 1 Pedro 4:8
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Pranses Italyano Romanian
Mga Awit 103:13 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Mga Awit 103:13
Bersikulong Larawan ng Juan 11:25 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 102:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Aleman Ruso Dutch
Juan 11:25 Mga Awit 102:13 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 46:1 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Filipos 4:6 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Intsik Indonesian Afrikaans
Mga Awit 46:1 Mga Taga-Filipos 4:6 Mga Awit 103:13

Ang mga Bersikulong Larawan mula sa Biblia na pinakamaraming beses na ibinahagi sa 2019 ayon sa wika sa buong pandaigdigang pamayanan ng YouVersion.


Tuklasin ang Iyong Kuwento

Lahat tayo ay mayroong kuwentong maibabahagi.

Tingnan kung paano ka napalapit sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion Bible App ngayong taon — gamit ang isang isinapersoal na 2019 Bible App Snapshot!

Tayo’y magdiwang sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay:

Tingnan ang Snapshot

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean