Библията е жива

Библията е жива

Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Евреи 4:12

Библията е жива

Псалми 23: Господ е Пастир мой

1  
Давидов псалом. Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда.

2  
На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.

3  
Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.

4  
Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.

5  
Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.

6  
Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен .

Psalm 23 in Bulgarian

Psalm 23 in English

Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва

Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва

А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай. Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.

Марк 10:21-22

И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си , ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.

Марк 8:34-35

и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

Матей 10:38

Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Галатяни 2:20

Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си , ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси. Понеже каква полза за човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?

Лука 9:23-25

Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде. И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.

Лука 22:42-43

А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.

Галатяни 5:24

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мене, ще го спечели. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

Матей 16:24-27

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.

Римляни 8:18

Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

Яков 1:12

Аз съм светлината на света

Аз съм светлината на света

Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.


Йоан 8:12

Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина;на онези, които седяха в земя на мрачна сянка,им изгря светлина.


Исая 9:2

Господ е светлина моя и избавител мой;от кого ще се боя?Господ е сила на живота ми;от кого ще се уплаша?


Псалми 27:1

Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос.


2 Коринтяни 4:6

Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас.


Римляни 8:10-11

Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината


Ефесяни 5:8

Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.


1 Йоан 1:7-9

Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са в къщи.Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.


Матей 5:14-16

И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.


Йоан 1:5

Популярни стихове от Библията – Март 2021 – И народът ми…

Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.


2 Тимотей 1:7

Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Сии народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.


2 Книга на Летописите 7:13-14

не бой се, защото Аз съм с тебе;не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;ще те укрепя, да! Ще ти помогна.Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.


Исая 41:10

Ела, народе Мой, влез във вътрешните си стаии затворете вратите след себе си;скрийте се за един малък миг,докато премине гневът.Защото, ето, Господ излиза от мястото Си,за да накаже жителите на земята за беззаконието им;и земята ще открие попитата от нея кръви няма да скрива вече убитите си.


Исая 26:20-21

Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда:че по милост Господня ние не бяхме довършени,понеже не чезнат щедростите Му.Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.Господ е мой дял, казва душата ми;затова ще се надявам на Него.


Плачът на Йеремия 3:21-24

Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.


Яков 1:12

А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си , защото такива жертви са угодни на Бога.


Евреи 13:16

Който живее под покрива на Всевишния,той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.Ще казвам за Господа : Той е прибежище мое и крепост моя,Бог мой, на Когото уповавам.


Псалми 91:1-2