Біблія жывая

Біблія жывая

Бо слова Божае жывое і дзейснае і вастрэйшае за любы меч двусечны: яно пранікае да разьдзяленьня душы і духа, суглобаў і мозгу, і судзіць помыслы і намеры сардэчныя.

ГАБРЭЯЎ 4:12

Біблія жывая

ПСАЛТЫР 22: Гасподзь – Пастыр мой

1  
Псальма Давідава. Гасподзь – Пастыр мой; я ніякай нястачы ня мецьму

2  
Ён пасьвіць мяне на пашах зялёных, на ціхія воды водзіць мяне.

3  
Ён душу маю мацуе, кіруе мяне на сьцежкі праўды дзеля імя Свайго.

4  
Калі я пайду далінай сьмяротнага ценю, не ўбаюся ліха, бо Ты са мною; Тваё жазло і твой посах – яны супакойваюць мяне.

5  
Ты перада мною паставіў трапезу на вачах у маіх ворагаў; намасьціў алеем галаву маю; чара мая перапоўнена.

6  
Так, ласка і мілажаль хай будуць са мною ва ўсе дні жыцьця майго, і я буду ў доме Гасподнім многія дні.

Psalm 22 in Belarusian

Psalm 23 in English

калі хто хоча ісьці за Мною, хай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за Мною

калі хто хоча ісьці за Мною, хай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за Мною

Ісус, зірнуўшы на яго, палюбіў яго і сказаў яму: аднаго табе не стае: ідзі, усё, што маеш, прадай і раздай убогім і мець будзеш скарб на нябёсах; і прыходзь, і ідзі сьледам за Мною, узяўшы крыж. А ён, ад гэтага слова сумеўшыся, адышоў замаркочаны, бо ў яго была вялікая маёмасьць.

МАРКА 10:21-22

І паклікаўшы людзей з вучнямі Сваімі, сказаў ім: хто хоча ісьці за Мною, зрачыся сябе, і вазьмі крыж свой, і ідзі за Мною сьледам; бо, хто хоча душу сваю ўратаваць, той страціць яе; а хто страціць душу сваю дзеля Мяне і Дабравесьця, той уратуе яе

МАРКА 8:34-35

і хто не бярэ крыжа свайго і ня йдзе сьледам за Мною, той ня варты Мяне.

МАЦЬВЕЯ 10:38

і ўжо ня я жыву, а жыве ўва мне Хрыстос. А што цяпер жыву ў целе, дык жыву вераю ў Сына Божага, Які палюбіў мяне і аддаў Сябе за мяне.

ГАЛЯТАЎ 2:20

А да ўсіх прамовіў: калі хто хоча ісьці за Мною, адрачыся ад сябе і вазьмі крыж свой і ідзі за Мною; бо, хто хоча душу сваю захаваць, той страціць яе: а хто страціць душу сваю дзеля Мяне, той захавае яе, бо што карысьці чалавеку здабыць увесь сьвет, а сябе самога загубіць, альбо пашкодзіць сабе?

ЛУКАША 9:23-25

кажучы: Войча! о, калі б Ты дабраволіў пранесьці чару гэтую міма Мяне! зрэшты, не Мая воля, а Твая хай будзе. І зьявіўся Яму анёл зь нябёсаў і мацаваў Яго.

ЛУКАША 22:42-43

А тыя, якія Хрыстовыя, укрыжавалі цела з пажадлівасьцю і пахацінствамі.

ГАЛЯТАЎ 5:24

Тады Ісус сказаў вучням Сваім: калі хто хоча ісьці за Мною, хай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за Мною; Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той страціць яе; а хто страціць душу сваю дзеля Мяне, той знойдзе яе; бо якая карысьць чалавеку, калі ён увесь сьвет здабудзе, а душу сваю змарнуе? альбо які выкуп дасьць чалавек за душу сваю? Бо прыйдзе Сын Чалавечы ў славе Айца Свайго з анёламі Сваімі, і тады аддасьць кожнаму паводле спраў ягоных.

МАЦЬВЕЯ 16:24-27

Бо думаю, што цяперашнія часовыя пакуты нічога ня вартыя ў параўнаньні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас.

РЫМЛЯНАЎ 8:18

Дабрашчасны чалавек, які вытрывае выпрабаваньне, бо пасьля выпрабаваньня ён атрымае вянок жыцьця, які паабяцаў Гасподзь тым, хто любіць Яго.

ЯКАВА 1:12

Я – сьвятло сьвету

Я - сьвятло сьвету

Зноў прамаўляў Ісус да людзей і сказаў ім: Я – сьвятло сьвету; хто пойдзе сьледам за Мною, той ня будзе блукаць у цемры, а будзе мець сьвятло жыцьця.


ЯНА 8:12

Народ, які хадзіў у цемры, убачыць сьвятло вялікае; на жыхароў краіны ценю сьмяротнага сьвятло зазьзяе.


ІСАІ 9:2

Гасподзь – сьвятло маё і ратунак мой: каго мне баяцца? Гасподзь – цьвярдыня жыцьця майго: каго мне палохацца?


ПСАЛТЫР 26:1

таму што Бог, які сказаў зазьзяць зь цемры сьвятлу, азарыў нашыя сэрцы, каб прасьвятліць нас пазнаньнем славы Божай у асобе Ісуса Хрыста.


2 КАРЫНФЯНАЎ 4:6

А калі Хрыстос у вас, дык цела мёртвае для грэху, а дух жывы для праведнасьці.Калі ж Дух Таго, Хто ўваскрэсіў зь мёртвых Ісуса, жыве ў вас, дык Той, хто ўваскрэсіў Хрыста зь мёртвых, ажывіць і вашыя сьмяротныя целы Духам Сваім, Які жыве ў вас.


РЫМЛЯНАЎ 8:10-11

Вы былі колісь цемра, а цяпер – сьвятло ў Госпадзе: дык паводзьцеся, як дзеці сьвятла


ЭФЭСЯНАЎ 5:8

а калі ходзім у сьвятле, як Ён у сьвятле, дык маем лучнасьць адно з адным, і Кроў Ісуса Хрыста, Сына Ягонага, ачышчае нас ад усякага грэху.Калі кажам, што ня маем грэху, ашукваем самі сябе, і праўды няма ў нас.Калі ж вызнаём грахі нашыя, дык Ён, верны і праведны, даруе нам грахі (нашыя) і ачысьціць нас ад усякай няпраўды.


1 ЯНА 1:7-9

Вы – сьвятло сьвету: ня можа схавацца горад, які стаіць на версе гары.І запаліўшы сьвечку, ня ставяць яе пад пасудзінаю, а на сьвечніку, і сьвеціць усім, хто ў доме.Так няхай сьвеціць сьвятло ваша перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і ўслаўлялі Айца вашага, Які ёсьць у нябёсах.


МАЦЬВЕЯ 5:14-16

І сьвятло ў цемры сьвеціць, і цемра не агарнула яго.


ЯНА 1:5

Папулярныя вершы зь Бібліі – Сакавіка 2021 – Народ мой…

бо даў нам Бог Духа ня боязі, а сілы і любові і цноты.


2 ЦІМАФЕЯ 1:7

Калі Я зачыню неба і ня будзе дажджу, і калі загадаю саранчы паядаць зямлю, альбо пашлю згубную пошасьць на народ Мой,і ўпакорыцца народ Мой, які называецца імем Маім, і будуць маліцца, і шукацьмуць аблічча Майго, і адвернуцца ад благіх шляхоў сваіх, дык Я пачую зь неба і дарую грахі іхнія і ацалю зямлю іхнюю.


2 ЛЕТАПІСАЎ 7:13-14

ня бойся, бо Я – з табою; не бянтэжся, бо Я – Бог твой; Я ўмацую цябе і дапамагу табе, і падтрымаю цябе правіцаю праўды Маёй.


ІСАІ 41:10

Ідзі, народзе мой, увайдзі ў пакоі твае і замкні за сабою дзьверы твае, схавайся на хвіліну, пакуль ня мінецца гнеў;бо вось, Гасподзь выходзіць з жытлішча Свайго пакараць насельнікаў зямлі за іх беззаконьне, і зямля адкрые пралітую на ёй кроў, і ўжо не схавае забітых сваіх.


ІСАІ 26:20-21

Вось, што я адказваю сэрцу майму і таму спадзяюся:зь міласьці Госпада мы ня зьніклі, бо ня вычарпаўся Яго мілажаль:ён абнаўляецца кожнае раніцы; вялікая вернасьць Твая!Гасподзь частка мая, кажа душа мая, спадзявацьмуся ж на Яго.


ПЛАЧ 3:21-24

Дабрашчасны чалавек, які вытрывае выпрабаваньне, бо пасьля выпрабаваньня ён атрымае вянок жыцьця, які паабяцаў Гасподзь тым, хто любіць Яго.


ЯКАВА 1:12

Не забывайце таксама дабрачыннасьці і шчырай супольнасьці, бо такія ахвяры падабаюцца Богу.


ГАБРЭЯЎ 13:16

Псальма. Песьня на дзень суботні.Дабро ёсьць – славіць Госпада і сьпяваць імю Твайму, Усявышні


ПСАЛТЫР 91:1-2