IBhayibheli Liyaphila

IBhayibheli Liyaphila

Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo

KumaHeberu 4:12

IBhayibheli Liyaphila

Ukulindela Ukhisimusi

Ukulindela Ukhisimusi:
Uhlelo Lwezinsuku Eziwu 5 ze-Advent

Ngokuba sizalelwa umntwana,
siphiwa indodana;
umbuso uyakuba semahlombe akhe,
negama lakhe liyakuthiwa
uMluleki omangalisayo,
uNkulunkulu onamandla,
uYise ongunaphakade,
iNkosi yokuthula.

U-Isaya 9:6

Ukulindela Ukhisimusi