Baba wethu osezulwini

Baba wethu osezulwini

9  
Ngakho-ke anokhuleka kanje, nithi: “ ‘Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho

10  
mawufike umbuso wakho; mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini

11  
usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla

12  
usithethelele amacala ethu, njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi

13  
ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi; ngokuba umbuso ungowakho, namandla, nenkazimulo, kuze kube phakade. Amen.’

Matthew 6 in Zulu

Matthew 6 in English

Jesu amazwi okugcina esiphambani

Jesu amazwi okugcina esiphambani

Kepha uJesu wathi: “Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo.” Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho.

NgokukaLuka 23:34

Wathi kuso: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Namuhla uzakuba nami eParadisi.*”

NgokukaLuka 23:43

Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina: “Mame, bheka indodana yakho.” Wayesethi kumfundi: “Bheka unyoko.” Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe.

NgokukaJohane 19:26-27

Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Eli, Eli, lama sabaktani?” okungukuthi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?”

NgokukaMathewu 27:46

Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi: “Ngomile.”

NgokukaJohane 19:28

Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga, wathi: “Kufeziwe;” wagebisa ikhanda, wafa.

NgokukaJohane 19:30

UJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.” Eseshilo lokho wafa.

NgokukaLuka 23:46

Manje izingane sezingakwazi ukuzitholela i App yebhayibheli yezingane ngesiZulu!

Namhlanje, sisonke ngokubambisana nabalingani bethu i- OneHope, siyathokoza ukunazisa ngokokuqala i-App yeBhayibheli yezingane nge siZulu. Manje, izingane eziningi kunakuqala, sezinethuba lokuthokozela iBhayibheli ngokwazo.

Ukuya kwezinye izilimi ngokulula, phakathi kumaSethingi e App

  1. Yenza isiqiniseko sokuthi u-Update i-App kule esisanda kuyikhipha.
  2. Vula i-App mase Thinta i-Icon eyigiya () ukuvula AmaSethingi.
  3. Thinta ulimi mase ukhetha olidingayo.

i-Audio isizodlala ngalololimi, kanye nayo yonke imibhalo ngalelolimi

Sicela usisize ukuthokozela lezi zindaba ezimnandi!

yabelana
Tweet
Email


Nge App yeBhayibheli yezingane

yenziwe ngokuhlanganyela ne OneHope, i-App yeBhayibheli yezingane isuka kwi YouVersion, abakhi be App yeBhayibheli. Yakhiwele ukunikeza injabulo egcwele eBhayibhelini ngokwabo, i-App yeBhayibheli yezingane isifakwe ngaphezu kuka 19 Million wama -Apple, Android, nakumaKindle, futhi ihlezi imahhala. Izingane zakuwo wonke umhlaba, sezithokozela i-App yeBhayibheli yezingane, ngezilimi ezingu 34 — manje sekuneyesiZulu!

App Store Google Play Amazon