Ojcze nasz

Ojcze nasz

9  
Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię.

10  
Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem.

11  
Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba.

12  
I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy.

13  
Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen.

Matthew 6 in Polish

Matthew 6 in English

Jakie były ostatnie słowa Jezusa Chrystusa na krzyżu?

Jakie były ostatnie słowa Jezusa Chrystusa na krzyżu?

W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z Jego szat.

Łukasza 23:34

Jezus mu odpowiedział: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.

Łukasza 23:43

Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki: Kobieto, oto twój syn! Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka! I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie.

Jana 19:26-27

Około piętnastej Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lema sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś?

Mateusza 27:46

Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział: Chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma.

Jana 19:28

A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: Wykonało się! Po czym skłonił głowę i oddał ducha.

Jana 19:30

a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie.

Łukasza 23:46